Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/10/37

V Bruselu dne 30. června 2011

VR navrhuje odvážné kroky ke zlepšení udržitelného vodního hospodářství

Evropa se musí více angažovat v zajištění udržitelného využívání vodních zdrojů, nebo jí hrozí neúspěch v boji proti změně klimatu a zvýšené riziko sucha i povodní. Toto poselství zaznělo ve čtvrtek z Výboru regionů po přijetí stanoviska, které připravil Nichi Vendola (IT/SES), předseda vlády regionu Apulie, a které rovněž vyzývá k víceúrovňovému přeshraničnímu přístupu k řízení povodí a navrhuje rozšířit Pakt starostů a primátorů na problematiku udržitelného využívání vodních zdrojů.

Podle pana Vendoly by „voda měla být chápána jako lidské právo a je naší povinností zajistit její zachování pro současné a budoucí generace. To znamená učinit odvážné kroky – např. stanovit cíle vodohospodářské účinnosti – a zaujmout skutečně víceúrovňový přístup zahrnující evropské, státní, regionální a místní orgány do řízení každého povodí. V tomto kontextu hrají zásadní roli řádně fungující veřejné služby, jež poskytují přístup k vodě. Zachování vodních zdrojů by rovněž mělo být považováno za nedílnou a zásadní součást evropského úsilí orientovaného na zmírnění dopadu změny klimatu, čemuž tak doposud vlastně nebylo.“

Stanovisko na žádost maďarského předsednictví EU Úloha místních a regionálních orgánů při podpoře udržitelného hospodaření s vodními zdroji bylo přijato plenárním shromážděním VR v období, kdy se Budapešť chystá předat evropské opratě Varšavě. Maďarsko i Polsko byly v nedávných letech postiženy katastrofálními záplavami. V rámci prevence dalších povodní či období sucha v budoucnosti VR navrhuje širší přístup k řízení povodí sdružující orgány ze všech úrovní správy bez ohledu na státní hranice. Očekává se, že Evropská komise požadavek VR zohlední v plánu na ochranu evropských vodních zdrojů v roce 2012. 

Jedním z řady návrhů předložených ve stanovisku je požadavek na přijetí nových právních nástrojů EU, které by všem členským státům ukládaly povinnost stanovit na úrovni povodí přesné cíle účinnosti pro každou oblast činnosti závislou na vodě (domácnosti, průmysl, zemědělství, chov ryb, cestovní ruch a vodní energie). Stanovisko rovněž navrhuje sloučit cíle EU pro energetiku a vodní účinnost v budovách a přizpůsobit cíle účinnosti potřebám každé místní oblasti.

K posílení vazeb mezi činností v oblasti klimatu a udržitelného využívání vodních zdrojů stanovisko Výboru rovněž navrhuje stanovit cíle pro rok 2020 podobně jako cíle spotřeby energie: 20% zlepšení úspor vody ve všech oblastech, 20% zvýšení počtu renaturalizovaných vodních toků ke snížení rizika záplav a 20% zvýšení objemu vody znovu používané a/nebo recyklované v zemědělství a průmyslu. V závěru stanovisko pana Vendoly požaduje, aby Pakt starostů a primátorů, kde se již přes 2500 místních a regionálních orgánů zavázalo překročit energetické cíle pro rok 2020, rozšířil svou orientaci také na problematiku vody.

Tento názor rovněž sdílí členka VR Daiva Matonienė (LT/EA), radní města Šiauliai, ve stanovisku Program podpory EU LIFE – další postup, které má být přijato na plenárním zasedání 1. července. Navrhuje, že by se z programu LIFE, který je většinou využíván k podpoře programů na ochranu přírody a životního prostředí, v budoucnu mohlo také financovat „rozšíření koncepce Paktu starostů a primátorů z energeticky účinných měst na města účinně využívající zdroje a šetrná k životnímu prostředí“.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace poskytnou:

Chris Jones

Tel. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde.


Side Bar