Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/11/2

Bryssel den 24 januari 2011

ReK:s plenarförsamling presenterar gräsrotslösningar
för jordbruk, skydd av haven och gränsöverskridande samarbete

Det är regionerna och kommunerna som överför EU:s mål till konkreta åtgärder på fältet. Frågan om hur EU:s lagstiftare kan utnyttja dessa praktiska erfarenheter kommer att dominera Regionkommitténs plenarsession den 27–28 januari. Då de möts i Bryssel kommer lokal- och regionalpolitiker att lägga fram lösningar för hur man skapar högre effektivitet i jordbruks- och havspolitiken samt i det gräns­överskridande samarbetet. Under Mercedes Bressos ordförandeskap kommer ledamöterna att diskutera sina förslag med kommissionsledamöterna Dacian Cioloş (jordbruk) och Maria Damanaki (havsfrågor och fiske) samt med biträdande minister Bence Rétvári, som representerar det ungerska ordförandeskapet.

Kommissionsledamot Dacian Cioloş kommer dessutom att inför ReK:s plenarförsamling redogöra för EU:s verkställighetsplaner för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. Han kommer också att närvara vid antagandet av ett förberedande yttrande om lokala livsmedelssystem som han begärde av kommittén 2010. Föredraganden Lenie Dwarshuis (NL–ALDE) kommer att lägga fram yttrandet. I detta visar en företrädare för provinsen Zuid-Holland hur lokala och regionala myndigheter har en viktig roll att spela när det gäller att hjälpa jordbrukare och livsmedelsproducenter att sälja sina produkter lokalt, vilket gynnar både ekonomin och miljön. Dessutom begär ReK i ett yttrande utarbetat av Ossi Martikainen (FI–ALDE) att livsmedelsstöd till de sämst ställda även fortsättningsvis bör ingå i EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Kommissionsledamot Maria Damanaki kommer att tala vid plenarsessionen före antagandet av yttrandet om kunskap i havsfrågor och utvecklingen av en integrerad havspolitik. Kommittén stöder kommissionens förslag, men påminner om att lokala och regionala myndigheter i högre grad måste konsulteras regelbundet och konsekvent på detta område.

Lokala och regionala myndigheter måste också samarbeta nära för att kunna leverera resultat till sina medborgare, till exempel stöd till gemensamma allmänna tjänster i gränsområden. Under 2006 skapade EU den juridiska personen Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) för att minska den byråkrati som tidigare hörde samman med sådana samarbetsprojekt. Det har redan skapats 16 EGTS och mer än 20 projekt är på gång över hela Europa, så det nya verktyget har fått en lovande start. EGTS rättsliga ram kommer att ses över i år, vilket ger tillfälle att förenkla förfarandena ännu mer. Föredraganden Alberto Núñez Feijóo (ES–PPE), Galiciens regionpresident, kommer att lägga fram förslag till förbättringar vid plenarsessionen. ReK kommer dessutom att lansera en stödplattform för befintliga och framtida EGTS och alla intresserade aktörer.

Slutligen kommer ReK:s ledamöter att inleda sitt samarbete med Europeiska unionens råds ungerska ordförandeskap genom en debatt med Bence Rétvári, biträdande inrikes- och justitieminister. Han kommer vid detta tillfälle att redogöra för hur det ungerska ordförandeskapet räknar med de lokala och regionala myndigheternas engagemang för att bidra till ordförandeskapets mål. ReK kommer under detta halvår att anordna ett flertal politiska sammankomster i samarbete med det ungerska ordförandeskapet och regionerna och kommunerna. Ni finner en lista över dessa evenemang i den broschyr som tagits fram i detta syfte.

Ytterligare information:

Diskussionerna kommer att sändas live på www.cor.europa.eu torsdagen den 27 januari kl. 15.00–21.00 och fredagen den 28 januari kl. 9.00–13.00.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politiska områden som berör städer och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

För ytterligare information kontakta

Michael Alfons

Tfn: +32 25468559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tfn: +32 22822447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tfn: +32 25468751

christopher.jones@cor.europa.eu

För att läsa tidigare pressmeddelanden, klicka här.


Side Bar