Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE

.

COR/11/2

Bruksela, 24 stycznia 2011 r

Sesja plenarna KR-u: kompleksowe rozwiązania z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska morskiego i współpracy transgranicznej

To w miastach i regionach europejskie cele przekładają się na praktyczne działania. Głównym punktem sesji plenarnej Komitetu Regionów w dniach 27–28 stycznia będzie więc debata na temat tego, w jaki sposób decydenci UE mogą ten potencjał wykorzystać. Politycy szczebla lokalnego i regionalnego przedstawią w Brukseli rozwiązania na rzecz bardziej skutecznej polityki rolnej i morskiej oraz współpracy transgranicznej. W trakcie sesji pod przewodnictwem Mercedes Bresso będą oni mieli także okazję do dyskusji z członkami Komisji Europejskiej: Dacianem Cioloşem (rolnictwo) oraz Marią Damanaki (gospodarka morska i rybołówstwo), a także z Bencem Rétvárim, sekretarzem stanu reprezentującym węgierską prezydencję Rady UE.

Komisarz Cioloş w swym kolejnym już wystąpieniu na sesji plenarnej KR-u przedstawi plany realizacji wspólnej polityki rolnej po 2013 r. Komisarz będzie również uczestniczył w obradach związanych z przyjęciem opinii perspektywicznej w sprawie lokalnych systemów żywnościowych, o której przygotowanie zwrócił się do Komitetu w 2010 r. Opinię przedstawi sprawozdawczyni Lenie Dwarshuis-Van De Beek (NL/ALDE). Przedstawicielka prowincji Holandia Południowa omówi kluczową rolę władz lokalnych i regionalnych we wspieraniu rolników i producentów żywności w sprzedaży lokalnej, z korzyścią zarówno dla gospodarki, jak i dla środowiska naturalnego. W opinii przygotowanej przez Ossi Martikainena (FI/ALDE) KR postuluje, by pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących nadal była udzielana w ramach wspólnej polityki rolnej UE. Natomiast komisarz Maria Damanaki zabierze głos w związku z przyjęciem opinii w sprawie „Rozwój zintegrowanej polityki morskiej oraz »Wiedza o morzu 2020«”, w której Komitet popiera propozycje Komisji, ale i zastrzega, że konsultacje w tym obszarze z władzami lokalnymi i regionalnymi powinny być bardziej regularne i spójne.

Władze lokalne i regionalne muszą także bezpośrednio ze sobą współpracować, by ich działania przyniosły rezultaty dla obywateli, np. wspólnie świadczyć usługi użyteczności publicznej w regionach przygranicznych. UE utworzyła w 2006 r. formę prawną, jaką jest europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT), mając na celu jak największe uproszczenie biurokracji związanej z tego rodzaju projektami współpracy. Nowe narzędzie miało obiecujący start: 16 ugrupowań zostało już powołanych do życia, a w całej Europie ponad 20 kolejnych czeka na realizację. Ramy prawne EUWT zostaną w tym roku poddane przeglądowi, co powinno pozwolić na dalsze uproszczenie procedur. Sprawozdawca Alberto Núñez Feijóo (ES/PPE), prezydent autonomicznego regionu Galicja, przedstawi na sesji plenarnej propozycje ulepszeń w tej dziedzinie. Ponadto KR zainicjuje działalność platformy wsparcia dla istniejących i przyszłych ugrupowań współpracy terytorialnej i wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Członkowie KR-u zainaugurują również współpracę z węgierską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej dzięki debacie z Bencem Rétvárim, ministrem administracji publicznej i sprawiedliwości. Omówi on, jak węgierska prezydencja w Radzie UE zamierza wykorzystać zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych do realizacji wyznaczonych przez nią celów. Przez najbliższe sześć miesięcy Komitet Regionów – we współpracy z prezydencją węgierską i samorządami terytorialnymi – będzie organizował spotkania polityczne. Wykaz spotkań można znaleźć w specjalnie do tego celu przygotowanej broszurze.

Dodatkowe informacje:

Przebieg sesji można śledzić na żywo na stronie www.cor.europa.eu w czwartek, 27 stycznia, w godz. 15.00–21.00 i w piątek, 28 stycznia, w godz. 9.00–13.00.

Zapraszamy na strony internetowe KR-u: www.cor.europa.eu

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów lokalnych i regionalnych oraz społeczności, które reprezentują, w proces decyzyjny UE, oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki wywierających wpływ na regiony i miasta. Komitet Regionów może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeżeli naruszone zostały jego prawa lub jeżeli uznał, że dany akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Szczegółowych informacji udzielają:

Michael Alfons

tel. + 32 (0)2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

tel. 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

tel. + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe – kliknij tutaj.


Side Bar