Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на регионалните и местните власти в ЕС

COR/1/2

Брюксел, 24 януари 2011 г.

Пленарната сесия на КР ще представи местни решения за селското стопанство, опазването на моретата и трансграничното сътрудничество

Европейските цели се превръщат в конкретни действия по места благодарение на регионите и градовете. Въпросът как европейските законотворци могат да използват този практически опит ще доминира пленарната сесия на Комитета на регионите на 27 и 28 януари. На своята среща в Брюксел политиците на регионално и местно равнище ще представят решения за по-голяма ефективност на политиките за селското стопанство и моретата, както и на трансграничното сътрудничество. Под председателството на Мерчедес Бресо те ще обсъдят своите предложения с европейските комисари Дачиан Чолош (селско стопанство) и Мария Даманаки (морско дело и рибарство), а така също и с Бенце Ретвари, държавен министър, представляващ унгарското председателство.

Комисар Чолош отново гостува на Пленарната асамблея на КР и ще се обърне към нея, за да очертае плановете на Европейската комисия за общата селскостопанска политика след 2013 г. Той ще присъства и на приемането на прогнозното становище относно местните хранителни системи, за чието изготвяне той отправи искане към Комитета през 2010 г. Становището ще бъде представено от докладчика Лени Дварсхойс (Нидерландия/АЛДЕ). В него представителката на провиниция Южна Холандия изтъква, че местните и регионалните власти играят ключова роля в подпомагането на земеделските стопани и производителите на храни, така че те да продават своите продукти на местно равнище, което оказва положително въздействие както върху икономиката, така и върху околната среда. Наред с това в становище, изготвено от Оси Мартикайнен (Финландия/АЛДЕ), КР отправя искане хранителната помощ за най-нуждаещите да продължи да бъде част от общата селскостопанска политика. Също така комисар Даманаки ще направи изявление пред Пленарната асамблея преди приемането на становището относно познанията за морската среда и по-нататъшното развитие на интегрирана морска политика, в което се подкрепят предложенията на Комисията, но се отправя и предупреждението, че с местните и регионалните власти трябва да се провеждат по-редовни и систематични консултации в тази област.

Регионалните и местните власти имат нужда да работят в пряко сътрудничество по между си, за да постигнат по-добри резултати за своите граждани, например чрез съвместно предоставяне на обществени услуги в граничните региони. През 2006 г. ЕС създаде Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) като правен субект, чрез който да се сведе до минимум бюрокрацията, свързана с подобни проекти за сътрудничество. Новият инструмент стартира обещаващо – вече са създадени 16 такива групи и предстои реализацията на повече от 20 проекта из цяла Европа. Тази година ще бъде преразгледана правната рамка на ЕГТС, което предоставя възможност процедурите да бъдат опростени още повече. Докладчикът Алберто Нуньес Фейхо (Испания/ЕНП), министър-председател на регионалното правителство на Галисия, ще представи на пленарната сесия предложения за подобряване. Успоредно с това КР ще стартира платформа за подкрепа на съществуващите и бъдещите ЕГТС, както и на всички заинтересовани участници.

Накрая, членовете на КР ще поставят началото на сътрудничеството си с унгарското председателство на Съвета на Европейския съюз чрез дебат с Бенце Ретвари, министър на публичната администрация и правосъдието. Той ще използва възможността да разясни по какъв начин унгарското председателство на ЕС възнамерява да се възползва от ангажимента на местните и регионалните власти да допринесат за постигане на целите на председателството. КР организира през цялото шестмесечие множество политически срещи в партньорство с унгарското председателство и местните и регионалните власти. Списъкът на тези срещи ще намерите в специално изготвената за целта брошура.

За повече информация:

Дебатите ще бъдат излъчвани наживо на адрес: www.cor.europa.eu, на 27 януари, четвъртък, от 15,00 до 21,00 ч. и на 28 януари, петък, от 9,00 до 13,00 ч.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Комитетът на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави-членки на ЕС е да привличат за участие представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета по политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

За повече информация, моля свържете се с:

Майкъл Алфонс

тел.: + 32 (0)2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Атенаис Казалис дьо Фондус

тел.: + 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Крис Джоунс

тел.: + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

За да прочетете предишни съобщения за медиите, моля натиснете тук.


Side Bar