Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EU združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/11/26

Brusel, 12. mája 2011

Reformy SPP musia ponechať poľnohospodárov v centre miestneho vidieckeho hospodárstva

Ďalší rozvoj mnohých poľnohospodárskych regiónov by mohol byť ohrozený, ak navrhované reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky neodstránia vážne nerovnosti v terajšom systéme a nezaručia pokračujúcu podporu pre mnohé malé a stredne veľké poľnohospodárske podniky a výrobcov, ktorí tvoria väčšinu poľnohospodárskeho sektora EÚ. Takto znie varovný odkaz predstaviteľov miestnych a regionálnych orgánov v nadväznosti na štvrtkové prijatie troch stanovísk na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov v Bruseli.

Poľnohospodárstvo je kľúčovou súčasťou hospodárstva mnohých európskych regiónov a SPP je záchranným lanom pre 30 miliónov ľudí pracujúcich v sektore poľnohospodárstva v celej EÚ. Podľa Luisa Durnwaldera (IT/EĽS), predsedu autonómnej provincie Bolzano a spravodajcu stanoviska VR na tému „SPP do roku 2020“, sa v rámci reformy musia odstrániť pretrvávajúce nerovnosti v spôsobe, akým SPP podporuje poľnohospodársky sektor, ktoré vyplývajú z platieb v minulosti, aby sa tak zaistilo, že SPP bude poskytovať spravodlivejšiu a cielenejšiu podporu, predovšetkým pre menšie podniky alebo pre tie podniky, ktoré čelia mimoriadnym geografickým znevýhodneniam.

„Priame platby musia byť aj naďalej základným kameňom stabilizácie príjmov poľnohospodárov ako kompenzácia za poskytovanie verejného tovaru a vyššie výrobné normy EÚ. Historické referenčné obdobia, ktoré sa stále používajú pre väčšinu platieb, však narúšajú trh a zvýhodňujú väčšie poľnohospodárske podniky na úkor menších, ktoré potrebujú podporu. Je potrebné zaviesť spravodlivejší systém.“

VR v stanovisku spravodajcu Durnwaldera tiež opakovane vyzýva na súdržnejší prístup k SPP, predovšetkým pokiaľ ide o jasnejšiu definíciu úlohy politiky rozvoja vidieka a jej kompatibility s politikou súdržnosti. Druhý pilier SPP zameraný na rozvoj vidieka dokazuje, že poľnohospodári v súčasnosti vykonávajú oveľa viac než je len produkcia potravín, ale že tiež podporujú cestovný ruch a venujú sa boju proti klimatickým zmenám. Sektor poľnohospodárstva môže významne prispieť k splneniu cieľov stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, ale len vtedy, ak sa budú efektívnejšie využívať prostriedky z druhého piliera a ak bude lepšie chápaná potreba ďalších podporných opatrení, ako je napr. kohézny fond.

Na potrebu väčšej podpory menších poľnohospodárskych podnikov alebo poľnohospodárov zo znevýhodnených oblastí poukazuje aj stanovisko Reného Souchona, predsedu regionálneho zastupiteľstva Auvergne (FR/SES), zamerané na poľnohospodárske systémy kvality, ako napr. chránené označenie pôvodu (CHOP). „Európa má dlhú tradíciu výroby vysokokvalitných potravinárskych produktov, z ktorých sú mnohé jedinečné pre dané územie. EÚ uznala značné výhody, ktoré to môže priniesť výrobcom, pričom v mnohých prípadoch ide o malé a stredne veľké podniky pôsobiace v náročných geografických podmienkach. Ešte treba veľa vykonať na využitie ich pridanej hodnoty, napríklad prostredníctvom novej definície „horských poľnohospodárskych výrobkov“. Miestne potravinové systémy sú hlavnou hnacou silou mnohých regionálnych a miestnych hospodárstiev a je dôležité, aby dostávali podporu.“

Na príležitosti pre európskych výrobcov na svetovom trhu sa tiež zameriava stanovisko Emilie Müller, ministerky pre spolkové a európske záležitosti spolkovej krajiny Bavorsko (DE/EĽS), na tému „Súbor opatrení v mliečnom hospodárstve“. Liberalizácia trhu s mliekom a navrhované postupné rušenie kvót do roku 2015 bezpochyby povedie k vyšším cenovým výkyvom, čo ohrozí mnohých malých a stredne veľkých výrobcov. Pre európskych výrobcov však bude tiež predstavovať množstvo nových príležitostí na využitie zvýšeného dopytu. Je dôležité zaistiť, aby títo malí výrobcovia, ktorí v mnohých regiónoch produkujúcich mlieko predstavujú väčšinu miestnych hospodárstiev, neboli po liberalizácii ponechaní napospas, a aby sa zaviedla škála nových nástrojov na stabilizáciu trhu s mliekom a na pomoc poľnohospodárom, aby boli konkurencieschopní na svetovom trhu.“

Poznámka pre redaktorov:

Tri stanoviská prijaté na májovom plenárnom zasadnutí VR dopĺňajú a posilňujú doterajšiu prácu výboru v oblasti poľnohospodárstva a reformy SPP. Ide najmä o výhľadové stanovisko o miestnych potravinových systémoch na žiadosť člena Komisie zodpovedného za poľnohospodárstvo Dacian Cioloşastanovisko o budúcnosti SPP, ktoré tiež vypracoval René Souchon. Mnohé z jeho pripomienok sa stali súčasťou záverečných návrhov reformy SPP.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Chris Jones

Tel. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu


Side Bar