Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/11/23

Bryssel den 6 maj 2011

Van Rompuy diskuterar invandring och ekonomi vid ReK:s plenarsession Jordbruksreformer och offentliga tjänster står också på dagordningen

För första gången sedan Herman Van Rompuy utnämndes till rådets ordförande framträder han onsdagen den 11 maj inför företrädarna för lokala och regionala myndigheter.

Han kommer att redogöra för den senaste utvecklingen när det gäller att samordna medlemsstaternas ekonomiska politik, med anledning av att ReK upprepade gånger begärt att regionerna och kommunerna på ett bättre sätt ska inkluderas i insatserna för att konsolidera EU:s ekonomi. ReK-ledamöterna kommer också att få tillfälle att diskutera de flyktingströmmar från länderna söder om Medelhavet som många lokala och regionala myndigheter konfronteras med.

Under maj månads plenarsession kommer ReK även att anta tre yttranden som rör reformen av ett av EU:s viktigaste politikområden – den gemensamma jordbrukspolitiken. EU-kommissionens förslag till en ny gemensam jordbrukspolitik efter 2013 diskuteras i förslaget till yttrande från Luis Durnwalder (IT–PPE), provinsordförande i den autonoma provinsen Bolzano/Bozen – Alto Adige/Sydtyrolen, och yttrandet bygger vidare på ReK:s tidigare efterlysningar av en rättvisare och mer balanserad gemensam jordbrukspolitik. Kvalitetsprodukternas roll för att ge EU:s jordbrukare internationell framgång uppmärksammas i förslaget till yttrande från René Souchon (FR–PSE), regionpresident i Auvergne, medan de utmaningar och möjligheter som uppstår inom mejerisektorn efter förslaget till reformer av bestämmelserna på mjölkmarknaden diskuteras i förslaget till yttrande från Emilia Müller (DE–PPE), stadsråd i Bayerns delstatsregering med ansvar för federala frågor och Europafrågor.

Under denna plenarsession kommer dessutom ett par huvudfrågor för EU:s lokala och regionala myndigheter att tas upp. En är tillhandahållandet av grundläggande offentliga tjänster till medborgarna, t.ex. vattenförsörjning, avfallsåtervinning och sjukhus, som ofta riskerar att kollidera med EU:s tuffa regler om statligt stöd. ReK-ledamöterna ska diskutera de nyligen presenterade planerna på att reformera dessa bestämmelser om "tjänster av allmänt ekonomiskt intresse" med Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande och ansvarig för konkurrensfrågor. Samtidigt håller EU på att se över den rättsliga ramen för offentlig upphandling, som också omfattar lokala och regionala myndigheter. Henk Kool (NL–PSE), ledamot av stadsstyrelsen i Haag, lägger fram sina förslag till en effektivare europeisk upphandlingsmarknad.

På dagordningen står också utkasten till yttrande från Norbert Kartmann (DE–PPE), ledamot av Hessens delstatsparlament, om EU:s hantering av katastrofer och från Jesús Gamallo Aller (ES–PPE), generaldirektör för internationella frågor och EU-frågor i regionen Galiciens regering, om EU:s utvecklingspolitik.

Ytterligare information:

Debatterna kommer att sändas live på www.cor.europa.eu onsdagen den 11 maj kl. 14.30–21.00 och torsdagen den 12 maj kl. 9.00–13.00.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politiska områden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftningen strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

För ytterligare information kontakta

Michael Alfons

Tfn +32 25468559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tfn +32 22822447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tfn +32 25468751

christopher.jones@cor.europa.eu

För att läsa tidigare pressmeddelanden, klicka här.


Side Bar