Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EU združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/11/23

Brusel 6. mája 2011

Van Rompuy bude na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov diskutovať o prisťahovalectve a hospodárstve; ďalšími témami sú poľnohospodárska reforma a verejné služby

V stredu 11. mája bude mať Herman Van Rompuy, predseda Európskej rady, možnosť prihovoriť sa po prvýkrát od svojho vymenovania zástupcom miestnych a regionálnych samospráv.

Rád by totiž s nimi prediskutoval najnovší vývoj v oblasti koordinácie hospodárskej politiky v členských štátoch a reagoval tak na opakované žiadosti Výboru regiónov, aby boli regióny a mestá lepšie zapojené do snáh o konsolidáciu európskeho hospodárstva. Členovia výboru zasa využijú príležitosť pohovoriť si s ním o príleve prisťahovalcov z krajín južného Stredozemia, ktorému musia čeliť mnohé miestne samosprávy.

Na májovom plenárnom zasadnutí budú tiež prijaté tri stanoviská k reforme jednej z najdôležitejších európskych politík: spoločnej poľnohospodárskej politiky známej pod skratkou SPP. O návrhoch Európskej komisie týkajúcich sa novej SPP po roku 2013 sa bude diskutovať pri rokovaní o návrhu stanoviska spravodajcu Luisa Durnwaldera (IT/EĽS), guvernéra autonómnej provincie Bolzano – Južné Tirolsko. Stanovisko bude vychádzať z predchádzajúcich žiadostí výboru o prípravu spravodlivejšej a vyváženejšej SPP. Úlohu, ktorú zohrávajú kvalitné výrobky pri podpore európskych poľnohospodárov v celosvetovej hospodárskej súťaži, vyzdvihne návrh stanoviska Reného Souchona (FR/SES), predsedu regiónu Auvergne, kým o výzvach a príležitostiach mliečneho hospodárstva po navrhovanej reforme trhových pravidiel sa bude diskutovať pri návrhu stanoviska Emilie Müllerovej (DE/EĽS), bavorskej ministerky pre spolkové a európske záležitosti.

Na plenárnom zhromaždení sa okrem toho bude hovoriť o dvoch kľúčových otázkach pre európske regionálne a miestne samosprávy: o poskytovaní verejných služieb občanom, ako sú dodávky vody, recyklovanie odpadu alebo nemocničná starostlivosť, pri ktorých často hrozí, že dôjde k porušeniu prísnych pravidiel EÚ o štátnej pomoci. Nedávne plány zreformovať tieto pravidlá o „službách všeobecného hospodárskeho záujmu“ členovia výboru prediskutujú s Joaquínom Almuniom, podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za hospodársku súťaž. EÚ zároveň podrobne skúma svoj právny rámec verejného obstarávania, ktorý platí aj pre regionálne a miestne samosprávy. Henk Kool (NL/SES), člen výkonnej rady Haagu predstaví svoje návrhy efektívnejšieho európskeho trhu verejného obstarávania.

Na programe je aj prerokovanie návrhu stanoviska Norberta Kartmanna (DE/EĽS), poslanca Hessenského krajinského snemu o európskej reakcii na katastrofyJesúsa Gamalla Allera (ES/EĽS), generálneho riaditeľa pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s EÚ vlády autonómnej oblasti Galícia o rozvojovej politike EÚ.

Ďalšie informácie:

Diskusie budú vysielané naživo na stránke www.cor.europa.eu v stredu 11. mája od 14.30 do 21.00 hod. a vo štvrtok 12. mája od 9.00 do 13.00 hod.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Bližšie informácie Vám poskytnú:

Michael Alfons

tel.: + 32 (0)2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

tel.: + 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

tel.. + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu.


Side Bar