Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/11/23

Bρυξέλλες, 6 Μαΐου 2011

Συμμετοχή του κ. Van Rompuy στις συζητήσεις της συνόδου ολομέλειας της ΕτΠ για τη μετανάστευση και την οικονομία Επίσης στην ημερήσια διάταξη: αγροτικές μεταρρυθμίσεις και δημόσιες υπηρεσίες

Για πρώτη φορά από τότε που ορίστηκε Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Hermann Van Rompuy θα εκθέσει την ερχόμενη Τετάρτη 11 Μαΐου τις απόψεις του ενώπιον των εκπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Ο κ. Van Rompuy επιθυμεί να παρουσιάσει στα μέλη της ΕτΠ τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών, ανταποκρινόμενος έτσι στα επίμονα αιτήματα της ΕτΠ να συμπεριλάβει τους δήμους και τις περιφέρειες στην προσπάθεια ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τα μέλη της ΕτΠ θα έχουν επίσης την ευκαιρία να θέσουν υπόψη του κ. Van Rompuy το ζήτημα των μεταναστευτικών κυμάτων με προέλευση τον Νότο της Μεσογείου, ένα ζήτημα που αφορά άμεσα αρκετές αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Μαΐου θα υιοθετηθούν τρεις γνωμοδοτήσεις με θέμα την αναθεώρηση μίας από τις σημαντικότερες πολιτικές της ΕΕ, της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Θα συζητηθούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη νέα ΚΓΠ μετά το 2013 επ’ ευκαιρία της παρουσίασης του σχεδίου γνωμοδότησης του κ. Luis Durnwalder (IT/EPP), προέδρου της Αυτόνομης Επαρχίας του Μπολτσάνο-Άλτο Άντιτζε· ένα σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο βασίζεται στις παλαιότερες εκκλήσεις της ΕτΠ για μια πιο δίκαια και ισορροπημένη ΚΓΠ. Ο κ. René Souchon (FR/PES), πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας της Οβέρνης, θα αναλύσει τη συμβολή των προϊόντων ποιότητας στην ενίσχυση της θέσης των Ευρωπαίων αγροτών στην παγκόσμια αγορά. Το δε σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα την προτεινόμενη τροποποίηση του κανονισμού για την αγορά γάλακτος με εισηγήτρια την κα Emilia Müller (DE/EPP), υπουργό Ομοσπονδιακών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Ομοσπονδιακού Κρατιδίου της Βαυαρίας, θα δώσει την ευκαιρία να αναλυθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα των γαλακτοκομικών.

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας θα θιγούν ακόμα δύο καίρια ζητήματα για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ. Πρώτον, η συχνή αντινομία της παροχής βασικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας στους πολίτες (π.χ. υδροδότηση, ανακύκλωση αποβλήτων ή νοσοκομειακή περίθαλψη) με τους αυστηρούς ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Τα μέλη της ΕτΠ θα συζητήσουν με τον κ. Joaquín Almunia, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιο σε θέματα ανταγωνισμού, τα πρόσφατα σχέδια για την τροποποίηση των κανόνων που διέπουν τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Δεύτερον, δεδομένου ότι, επί του παρόντος, η ΕΕ εξετάζει λεπτομερώς το νομικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, το οποίο καλύπτει και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ο κ. Henk Kool (NL/PES), δημοτικός σύμβουλος Χάγης, θα εκθέσει ορισμένες προτάσεις για μια αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή αγορά δημοσίων συμβάσεων.

Επίσης, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα σχέδια γνωμοδότησης του κ. Norbert Kartmann (DE/EPP), μέλους του Κοινοβουλίου της Έσσης, με θέμα την ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των καταστροφών και του κ. Jesús Gamallo Aller (ES/EPP), γενικού διευθυντή Εξωτερικών Σχέσεων και Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Γαλικίας με αντικείμενο την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Οι συζητήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά στον ιστότοπο www.cor.europa.eu την Τετάρτη 11 Μαΐου από τις 14:30 έως τις 21:00 και την Πέμπτη 12 Μαΐου από τις 9:00 έως τις 13:00.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Michael Alfons

Tηλ: + 32 (0)2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tηλ: 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tηλ. + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Για παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου της ΕτΠ, κάνετε κλικ εδώ.


Side Bar