Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/11/23

V Bruselu dne 6. května 2011

Pan Van Rompuy bude na plenárním zasedání VR diskutovat o problematice přistěhovalectví a hospodářství. Na programu jednání bude také reforma zemědělství a veřejné služby.

Ve středu 11. května bude mít předseda Evropské rady pan Hermann Van Rompuy možnost poprvé od svého jmenování diskutovat se zástupci místních a regionálních orgánů.

V návaznosti na opakující se žádosti VR, aby byly regiony a města lépe zahrnuty do snahy o konsolidaci evropské ekonomiky, by se pan Van Rompuy rád podělil se zástupci místních a regionálních orgánů o informace týkající se posledního vývoje v oblasti koordinace hospodářských politik členských států. Členové VR rovněž využijí této příležitosti a budou mu klást otázky na téma migračních toků z jižní oblasti Středomoří, jímž jsou vystaveny mnohé místní orgány.

Na květnovém plenárním zasedání budou rovněž přijata tři stanoviska zaměřená na reformu jedné z nejdůležitějších evropských politik – společné zemědělské politiky či SZP. Návrhy Evropské komise týkající se nové SZP po roce 2013 budou projednány v návrhu stanoviska, který vypracoval pan Luis Durnwalder (IT/ELS), zemský hejtman autonomní provincie Bolzano regionu Tridentsko-Jižní Tyrolsko. Toto stanovisko bude vycházet z předchozích výzev VR ke spravedlivější a vyváženější SZP. Úloha, kterou mají jakostní produkty při podpoře evropských zemědělců na světovém trhu, bude vyzdvižena v návrhu stanoviska, které vypracoval pan René Souchon (FR/SES), předseda regionální rady Auvergne, zatímco výzvy a příležitosti, jimž čelí odvětví mléka v návaznosti na navrhovanou reformu nařízení v oblasti trhu s mlékem, budou projednány v návrhu stanoviska, jehož autorkou je paní Emilia Müller (DE/ELS), ministryně pro spolkové a evropské záležitosti svobodného státu Bavorsko.

Na tomto plenárním zasedání se budou dále řešit dvě klíčové otázky pro evropské místní a regionální orgány: to, jak tyto orgány poskytují občanům základní veřejné služby, jako jsou např. dodávky vody, recyklace odpadu či nemocnice, u kterých často hrozí, že se dostanou do kolize s přísnými pravidly EU pro státní podporu. Členové VR budou diskutovat o nedávno zveřejněných plánech na reformu těchto pravidel pro služby obecného hospodářského zájmu s panem Joaquínem Almuniou, místopředsedou Evropské komise, který je zodpovědný za problematiku konkurenceschopnosti. EU zároveň reorganizuje svůj právní rámec pro zadávání veřejných zakázek, který rovněž pokrývá místní a regionální orgány. Pan Henk Kool (NL/SES), člen výkonné rady města Haag, představí své návrhy směřující k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek.

Na programu jednání jsou rovněž návrhy stanovisek pana Norberta Kartmanna (DE/ELS), poslance zemského sněmu Hesenska, k tématu Evropská reakce na katastrofypana Jesúse Gamalla Allera (ES/ELS), generálního ředitele pro vnější vztahy a vztahy s Evropskou unií, regionální vláda Galicie, k tématu Rozvojová politika EU.

Další informace:

Jednání bude možné sledovat v přímém přenosu na stránkách www.cor.europa.eu, a to ve středu 11. května od 14:30 do 21:00 a ve čtvrtek 12. května od 9:00 do 13:00

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci

Další informace poskytnou:

Michael Alfons

Tel.: + 32 (0)2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel.: 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tel.. + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde


Side Bar