Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/11/20

Bruselj, 1. april 2011

Odbor regij predstavlja predloge za prihodnjo kohezijsko politiko

Odbor regij je danes predstavil predloge za reformo regionalne pomoči EU in Evropskega socialnega sklada. Predsedniki regij in župani iz vse Evrope, ki so se sestali v Bruslju, so pozdravili napredek, dosežen pri premoščanju gospodarskih vrzeli med regijami, a sočasno/hkrati opozorili, da precejšnje razlike še obstajajo. Prav tako so poudarili, da mora imeti prihodnja kohezijska politika EU zadostna sredstva za doseganje svojih ciljev, in posvarili pred povezovanjem razpoložljivih sredstev z majhnim številom naloženih prednostnih nalog.

Regionalna pomoč EU, v okviru katere se financira več tisoč projektov, ki državljanom prinašajo neposredne koristi– od visokohitrostnih železnic in elektrarn za pridobivanje sončne energije do programov za usposabljanje – znaša 50 milijard EUR na leto. Pravila o načrtovanju in financiranju regionalne pomoči bodo prenehala veljati leta 2013, zakonodajalci EU pa se bodo morali o njih ponovno pogajati. Evropska komisija je v petem kohezijskem poročilu jeseni 2010 predstavila prve zamisli o reformi, do poletja pa naj bi objavila predloge zakonov. Da bi v to razpravo vključili strokovno znanje evropskih lokalnih in regionalnih oblasti, je Odbor regij (OR) danes sprejel uradno mnenje o poročilu o koheziji.

Michel Delebarre (FR/PES), župan mesta Dunkerque, ki je pripravil mnenje, je povedal: "Kohezijska politika EU je prispevala k rasti in ustvarjanju delovnih mest, izgradnji ključne infrastrukture in izboljšanju varstva okolja. Za številne državljane je to najbolj oprijemljiva dodana vrednost, ki jo Evropa prinaša njihovemu mestu ali regiji. Politiko je treba reformirati in jo prilagoditi novim izzivom, vendar pa moramo pri tem ločiti zrno od plevela."

Za člane Odbora je Evropski socialni sklad (ESS) ključni element kohezijske politike, vendar morajo biti projekti, ki se financirajo s sredstvi ESS, bolj prepoznavni. Catiuscia Marini (IT/PES), predsednica regije Umbrija, katere mnenje o prihodnosti ESS po letu 2013 je bilo prav tako sprejeto danes, je dodala: "Finančna kriza je poudarila ključno vlogo ESS kot instrumenta za pomoč delavcem in podjetjem pri prilagajanju na nove gospodarske razmere. Nespametno bi ravnali, če bi poskušali doseči prihranke z zmanjševanjem naložb v človeški kapital."

Odbor regij poudarja, da je kohezijska politika dosegla napredek pri zmanjšanju razlik med evropskimi regijami in znotraj njih. Vendar obstajajo še precejšnja neravnovesja, pri čemer pa mora prihodnja kohezijska politika imeti sredstva za nadaljnje zmanjšanje teh razlik. Prizadevanja morajo temeljiti na razvoju potreb regij in mest in ne bi smela služiti zgolj kot podpora ciljem strategije Evropa 2020. Predstavniki evropskih lokalnih in regionalnih oblasti so prav tako posvarili pred povezovanjem razpoložljivih sredstev z majhnim številom naloženih prednostnih nalog. Te prednostne naloge je treba opredeliti na regionalni ravni, in sicer na podlagi analize prednosti in slabosti posamezne regije.

Člani OR trdijo, da bi morala kohezijska politika zajemati vse evropske regije ter se zlasti osredotočiti na najmanj razvite. Za zagotavljanje bolj ciljno usmerjene podpore predlagajo, da se preuči uvedba nove "vmesne" kategorije financiranja za tiste regije, katerih bruto domači proizvod (BDP) znaša med 75 % in 90 % povprečja EU, ne glede na njihov sedanji status financiranja. Odbor tudi ponovno poziva, da se poleg BDP upoštevajo dodatna merila, kot so kazalniki teritorialnega, socialnega in okoljskega razvoja, zlasti pri izvajanju in ocenjevanju programov.

Komisija je v kohezijskem poročilu predlagala tudi zamrznitev sredstev regionalne pomoči za države članice, ki kršijo pravila EU v zvezi s proračunskim primanjkljajem. Člani OR močno nasprotujejo takšni "zunanji pogojenosti" strukturnih skladov. Takšni ukrepi bi najprej kaznovali lokalne in regionalne oblasti zaradi napak, ki so jih storile njihove nacionalne vlade.

Odbor tudi poziva k zvišanju proračuna in povečanju obsega tehnične podpore za teritorialno sodelovanje med regionalnimi in lokalnimi oblastmi. Upravljanje projektov, ki jih financira EU, je postalo zelo zapleteno, zato OR vztraja pri dodatni poenostavitvi. To bi moralo na primer vključevati skrajšanje rokov za plačila upravičencem, oblikovanje niza skupnih revizijskih pravil za čezmejne projekte in enostavnejša pravila za projekte, ki ustvarjajo prihodke.

Člani Odbora so tudi poudarili dodano vrednost Evropskega socialnega sklada, ki znaša 10 milijard EUR na leto. Njegova narava večletnega mehanizma zagotavlja nujno potrebno stabilnost tako za lokalne skupnosti kot tudi za nosilce projektov. Hkrati so njegova pravila o financiranju bolj prožna kot številni nacionalni programi, kar omogoča lažjo izvedbo projektov usposabljanja ali socialnih projektov. Po mnenju OR se mora ESS v prihodnosti bolj osredotočiti na horizontalne prednostne naloge, kot so socialna vključenost, boj proti diskriminaciji na podlagi spola in starosti ter zaščita prikrajšanih skupin, kot so invalidi, priseljenci in romska skupnost.

Več informacij:

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Za več informacij je na voljo:

Michael Alfons

Odbor regij EU

Tel.: +32 0 2 546/8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Za prejšnja sporočila za javnost kliknite tukaj.


Side Bar