Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/10/84

Bryssel den 3 december 2010

"Jag behöver er för att förmå medlemsstaterna att sluta territoriella pakter", sade kommissionens ordförande Barroso till ReK:s plenarförsamling

När kommissionens ordförande José Manuel Barroso talade inför Regionkommitténs (ReK) ledamöter i Bryssel på onsdagseftermiddagen stödde han tanken om att ge regioner och städer en större roll för att EU:s ska kunna uppfylla sina mål. "Vi kan inte vinna medborgarnas själ och hjärta utan att de regionala och lokala representanterna tar ledningen och ger sitt bidrag för att främja Europa. Ni är en viktig del av unionen." Kommissionens ordförande sade att han skulle driva på medlemsstaterna till att engagera regionala och lokala myndigheter genom så kallade "territoriella pakter". ReK:s ordförande Mercedes Bresso välkomnade detta och tillade att målen från Europa 2020-strategin endast kan uppnås om alla förvaltningsnivåer arbetar tillsammans från allra första början.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso presenterade sina prioriteringar för 2011 för borgmästare, ledamöter och regionala representanter från hela Europa. Han betonade att "sedan starten har mitt mål varit att genomföra Europa 2020-strategin med många olika parter, bland annat Regionkommittén och de regionala och lokala myndigheterna." När Barroso kommenterade ReK:s senaste förslag om att engagera regioner och städer i genomförandet av Europa 2020-strategin, betonade han att ”vi ställer oss verkligen positiva till er idé om territoriella pakter. Jag kommer att arbeta för att medlemsstaterna accepterar att alla parter engageras i territoriella pakter."

ReK:s ordförande Mercedes Bresso höll med om att lyckade flaggskeppsinitiativ liksom de flesta av EU:s politikområden till stor del är beroende av att regioner och städer spelar en allt större roll: "Lokala och regionala myndigheter står för två tredjedelar av alla offentliga investeringar och därför är deras stöd avgörande för att målen i Europa 2020-strategin ska uppnås. Vi är redo att samarbeta med kommissionen, medlemsstaterna och Europaparlamentet för att uppfylla dessa mål. Detta måste göras på lika villkor och inte genom att endast se regioner och städer som myndigheter som ansvarar för genomförandet."

Regionkommittén lade fram denna åsikt i kommitténs första övervakningsrapport om Europa 2020 som publicerades den 30 november. I rapporten kom man fram till att en del länder verkar för att göra regionala och lokala myndigheter mer delaktiga, men att det fortfarande återstår en hel del att göra för att skapa större ansvarskänsla och se till att arbetet utförs i ett förstärkt partnerskap mellan samtliga myndighetsnivåer. Barroso försäkrade ReK:s ledamöter om att kommissionen "kommer att granska rapporten mycket noga".

Med tanke på framtiden antogs i dag en resolution om Regionkommitténs prioriteringar för 2011, i vilken kommittén framhäver den hävstångseffekt som EU:s budget har på den europeiska strategin för att ge ny fart på ekonomin och finansieringen av strukturella investeringar. Vad avser EU:s "egna medel", så uppmanar kommittén kommissionen att fortsätta överväga huruvida man ska använda intäkter från en skatt på finansiella transaktioner eller finansiell verksamhet, handel med utsläppsrätter för växthusgas, flygskatt, en särskild EU-moms eller delar av intäkterna från en energi- eller bolagsskatt.

Som svar på den senaste polemiken om EU:s regionalstöd sade Barroso följande till ReK:s ledamöter: "Låt oss vara tydliga, sammanhållningspolitiken gynnar inte bara regionerna utan Europa som helhet. Den är oumbärlig för Europeiska unionens framtid. Europeiska kommissionen är stolt över sammanhållningspolitiken. Utan sammanhållningspolitik kan unionen inte existera. Och ingen union kan bestå utan solidaritet." Mercedes Bresso instämde: "Sammanhållningspolitiken är något av det viktigaste som Europa har uppnått. Den har bidragit till att modernisera transportförbindelser, den har hjälpt miljontals människor att få nya jobb och den har hjälpt oss i vårt arbete för att skydda miljön. Den kan dock alltid förbättras eller förenklas ännu mer. I dag är sammanhållningspolitiken emellertid en av världens bäst kontrollerade finansieringsprogram."

ReK:s webbplats: www.cor.europa.eu

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politiska områden som berör städer och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftningen strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

För ytterligare information kontakta

Michael Alfons

Tfn (32) 2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu


Side Bar