Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/10/84

Bruselj, 3. december 2010

Predsednik Evropske komisije Barroso na plenarnem zasedanju OR: "Države članice morate spodbuditi k sklepanju teritorialnih paktov"

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso se je v svojem govoru članom Odbora regij (OR) v sredo popoldne v Bruslju zavzel za večjo vlogo regij in mest pri doseganju ciljev EU. "Src in misli naših državljanov ne moremo osvojiti brez vodilne vloge regionalnih in lokalnih predstavnikov, ki morajo prispevati k spodbujanju Evrope. Vi imate ključno posredniško vlogo v Uniji." Predsednik Komisije je povedal, da bo države članice spodbudil k temu, da omogočijo sodelovanje regionalnih in lokalnih oblasti prek "teritorialnih paktov". Predsednica OR Mercedes Bresso je pozdravila to namero ter dodala, da je cilje strategije Evropa 2020 mogoče doseči samo, če bodo vse ravni odločanja med seboj sodelovale vse od začetka.

Predsednik Komisije Barroso je županom, svetnikom in regionalnim predstavnikom iz vse Evrope predstavil svoje prednostne naloge za leto 2011. Poudaril je naslednje: "Vse od začetka je bil moj namen izvajati strategijo Evropa 2020 v sodelovanju s številnimi partnerji, tudi z Odborom regij ter regionalnimi in lokalnimi oblastmi." V zvezi z nedavnimi predlogi OR o vključitvi regij in mest v izvajanje strategije Evropa 2020 je predsednik Barroso poudaril: "Močno podpiramo vašo zamisel o teritorialnih paktih. Države članice bom spodbudil k temu, da sprejmejo udeležbo vseh strank v teritorialnih paktih."

Predsednica OR Bresso se je strinjala, da je uspeh vodilnih pobud EU ter večine politik EU v veliki meri odvisen od večje vloge regij in mest: "Lokalne in regionalne oblasti upravljajo z dvema tretjinama vseh javnih naložb, zato je njihova podpora ključna pri doseganju ciljev Evropa 2020. Za njihovo uresničitev smo pripravljeni na sodelovanje s Komisijo, državami članicami in Evropskim parlamentom. To sodelovanje mora potekati na enakopravni podlagi, ne pa da so regije in mesta zgolj organi, zadolženi za izvajanje.

Odbor regij je to sporočilo utemeljil v svojem prvem poročilu o spremljanju strategije Evropa 2020, ki je bilo objavljeno 30. novembra. Poročilo ugotavlja, da je kljub prizadevanjem nekaterih držav za udeležbo regionalnih in lokalnih oblasti "treba storiti še veliko, da se zagotovi večje prevzemanje odgovornosti za strategijo Evropa 2020 s pomočjo okrepljenega partnerstva med ravnmi upravljanja pri izvajanju strategije". Predsednik Barroso je članom OR zagotovil, da bo Komisija "zelo skrbno preučila poročilo".

S pogledom v prihodnost Odbor regij v resoluciji o prednostnih nalogah Odbora za leto 2011, sprejeti danes, poudarja učinek finančnega vzvoda, ki ga ima proračun EU za evropski načrt za oživitev gospodarstva in za financiranje strukturnih naložb. Kar zadeva "lastna sredstva" EU, Odbor Komisijo poziva, da nadaljuje z razmišljanjem o tem, ali naj se uporabijo prihodki od davka na finančne transakcije ali finančne dejavnosti, od prodaje kvot za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov, od davka na zračni promet in od posebnega evropskega davka na dodano vrednost ali del prihodka od davka na energijo ali davka od dohodka podjetij.

V odzivu na nedavne polemike o regionalni pomoči EU je predsednik Barroso članom OR povedal: "Jasno je treba poudariti, da kohezijska politika ne koristi zgolj regijam, temveč tudi celotni Evropi. Za prihodnost Evropske unije je nujno potrebna. Evropska komisija je ponosna na kohezijsko politiko. Brez kohezijske politike ni Evropske unije, prav tako pa ni Unije brez solidarnosti." Predsednica Bresso se je strinjala: "Kohezijska politika je eden od največjih dosežkov Evrope. Prispevala je k posodobitvi prometnih povezav, milijonom ljudi je pomagala pri iskanju novega delovnega mesta, prav tako pa je podprla naša prizadevanja za varstvo okolja. Seveda vedno obstajajo možnosti za izboljšave in poenostavitve. Vendar je kohezijska politika že danes najbolje nadziran program financiranja v svetu."

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Za več informacij je na voljo:

Michael Alfons

Tel.: +32 2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Za prejšnja sporočila za javnost kliknite tukaj.


Side Bar