Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EU združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/10/84

Brusel 3. decembra 2010

„Ak chceme priviesť členské štáty k tomu, aby vytvárali územné dohody, potrebujeme Vašu pomoc,“
povedal predseda Komisie Barroso

Predseda Komisie José Manuel Barroso na stredajšom plenárnom zasadnutí Výboru regiónov (VR) v Bruseli potvrdil, že regióny a mestá musia mať väčšiu úlohu pri dosahovaní cieľov EÚ. „Na to, aby sme získali podporu občanov, nevyhnutne potrebujeme energiu a nasadenie regionálnych a miestnych zástupcov, ktorí musia pomôcť propagovať Európu. Ste pre Úniu nenahraditeľným ohnivkom reťaze.“ Ďalej uviedol, že bude naliehať na členské štáty, aby zapájali regionálne a miestne orgány prostredníctvom územných dohôd. Predsedníčka výboru Mercedes Bresso ocenila toto vyhlásenie a dodala, že ciele stratégie Európa 2020 bude možné dosiahnuť len vtedy, ak všetky úrovne riadenia budú hneď od začiatku spolupracovať.

Predseda Komisie José Manuel Barroso prišiel predstaviť svoje priority na rok 2011 starostom, poslancom a regionálnym zástupcom z celej Európy. „Mojím cieľom už od samého začiatku je, aby sa stratégia Európa 2020 pripravovala v spolupráci so širokou škálou rôznych partnerov vrátane Výboru regiónov a regionálnych a miestnych orgánov.“ Na margo zapojenia regiónov a miest do uplatňovania stratégie uviedol: „Sme veľmi naklonení myšlienke územných dohôd. Budem naliehať na členské štáty, aby akceptovali zapojenie všetkých zainteresovaných strán“.

Predsedníčka VR Mercedes Bresso súhlasila s názorom, že úspech hlavných iniciatív a politiky EÚ do značnej miery závisí od väčšieho zapojenia regiónov a miest: „Miestne a regionálne orgány spravujú dve tretiny všetkých verejných investícií, takže ich podpora je pre dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 nevyhnutná. Sme pripravení spolupracovať s Komisiou, členskými štátmi a Európskym parlamentom v záujme dosiahnutia týchto cieľov. Musíme však byť považovaní za rovnocenných partnerov, a nie len za implementačné orgány.“

Výbor regiónov zdôraznil tento odkaz aj vo svojej prvej monitorovacej správe k stratégii Európa 2020, zverejnenej 30. novembra. V tejto správe sa uvádza, že hoci niektoré krajiny sa snažia zapojiť do stratégie miestne a regionálne orgány, „na zabezpečenie lepšieho stotožnenia sa so stratégiou Európa 2020 prostredníctvom posilneného partnerstva medzi všetkými úrovňami verejnej správy pri jej realizácii treba urobiť veľa práce“. Predseda Barroso uistil členov výboru, že Komisia si správu starostlivo preštuduje.

Výbor regiónov v uznesení o svojich prioritách na rok 2011, ktoré dnes bolo prijaté, zdôrazňuje, že európsky rozpočet je dôležitým stimulom pre stratégiu obnovy európskeho hospodárstva a financovanie štrukturálnych investícií. Pokiaľ ide o vlastné zdroje EÚ, výbor naliehavo žiada Komisiu, aby sa poponáhľala rozhodnúť, či sa na tento účel využijú príjmy z daní z finančných transakcií alebo finančných aktivít, predaja emisných kvót, daní z leteckej dopravy, osobitná európska DPH alebo časť príjmu z energetickej alebo podnikovej dane;

V reakcii na nedávne polemiky v súvislosti s regionálnou pomocou EÚ predseda Komisie povedal: „Pravda je taká, že politika súdržnosti je osožná nielen pre regióny, ale ťaží z nej celá Európa. Pre budúcnosť Európskej únie je táto politika nevyhnutná. Európska komisia je na politiku súdržnosti hrdá. Bez politiky súdržnosti Únia nemôže existovať. Žiadna únia nemôže byť bez solidarity.“ Mercedes Bresso potvrdila jeho slová: „Politika súdržnosti je jedným z najväčších výdobytkov EÚ. Vďaka nej sa zmodernizovali dopravné spojenia, miliónom ľudí pomohla nájsť si zamestnanie a prispieva k nášmu úsiliu chrániť životné prostredie. Samozrejme, dalo by sa ešte veľa vecí zjednodušiť, ešte je čo zlepšovať. Ale už dnes je politika súdržnosti najlepšie kontrolovaným programom financovania na svete.“

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Michael Alfons

Tel.: +32 2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu.


Side Bar