Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/10/84

Bruksela, 3 grudnia 2010 r.

„Potrzebuję was, byście nakłaniali państwa członkowskie do paktów terytorialnych” – mówi przewodniczący Komisji Barroso na sesji plenarnej KR-u

Przemawiając w środę po południu w Brukseli do członków Komitetu Regionów (KR-u), przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso opowiedział się za zwiększeniem roli regionów i miast w realizacji celów UE. „Nie uda nam się zdobyć serc obywateli i przemówić do ich umysłów, jeśli nie będą odgrywać w tym przewodniej roli przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, którzy muszą wnosić wkład w promowanie Europy. Jesteście ważnymi ogniwami Unii”. Przewodniczący Komisji powiedział, że będzie nakłaniał państwa członkowskie, by włączały władze lokalne i regionalne do współpracy poprzez „pakty terytorialne”. Przewodnicząca KR-u Mercedes Bresso przyjęła tę wypowiedź z zadowoleniem i dodała, że cele strategii „Europa 2020” można osiągnąć tylko pod warunkiem, że wszystkie szczeble sprawowania rządów będą współpracowały ze sobą od samego początku.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso przedstawił burmistrzom, radnym i przedstawicielom regionów z całej Europy priorytety swych działań w 2011 r. „Od początku moim celem była realizacja strategii »Europa 2020« wspólnie z szerokim kręgiem partnerów, w tym z Komitetem Regionów oraz władzami lokalnymi i regionalnymi” – zaznaczył. Odnosząc się do niedawnych propozycji KR-u, by włączyć regiony i miasta we wdrażanie strategii „Europa 2020”, przewodniczący Barroso podkreślił: „Zdecydowanie popieramy Państwa koncepcję paktów terytorialnych. Będę nakłaniał państwa członkowskie, by zgodziły się na angażowanie w te pakty wszystkich zainteresowanych stron”.

Przewodnicząca KR-u Mercedes Besso podzieliła pogląd, że powodzenie przewodnich inicjatyw UE oraz większości unijnych strategii politycznych zależy w dużej mierze od zwiększenia roli regionów i miast: "Władze lokalne i regionalne zarządzają dwiema trzecimi wszystkich inwestycji publicznych, dlatego też ich wsparcie ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów strategii »Europa 2020«. Jesteśmy gotowi do współpracy z Komisją, państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim przy realizacji tych celów. Współpraca ta musi przebiegać na równych prawach, regiony i miasta nie mogą być postrzegane tylko jako władze wdrażające”.

Komitet Regionów sformułował i uzasadnił to stwierdzenie w swym pierwszym sprawozdaniu monitorującym w sprawie strategii „Europa 2020” opublikowanym 30 listopada. W sprawozdaniu tym stwierdza się, że choć niektóre państwa starają się zapewnić udział władz lokalnych i regionalnych, to jednak nadal „pozostaje wiele do zrobienia, by zapewnić większe zaangażowanie w realizację strategii »Europa 2020« poprzez wzmocnienie partnerstwa w jej wdrażaniu między wszystkimi szczeblami sprawowania rządów”. Przewodniczący Barroso zapewnił członków KR-u, że Komisja „przeanalizuje sprawozdanie bardzo starannie”.

Patrząc w przyszłość, Komitet Regionów w przyjętej dziś rezolucji w sprawie priorytetów KR-u na rok 2011 podkreśla stymulujący wpływ budżetu UE na strategię naprawy gospodarki europejskiej i na finansowanie inwestycji strukturalnych. W kwestii „zasobów własnych" UE Komitet wzywa Komisję do intensywnego kontynuowania rozważań, czy wykorzystać dochody z podatku od transakcji

finansowych lub od działalności finansowej, ze sprzedaży przydziałów emisji gazów cieplarnianych, z podatku od podróży lotniczych, z osobnego europejskiego podatku od wartości dodanej czy też części dochodów z podatku energetycznego lub podatku od przedsiębiorstw.

W odpowiedzi na niedawną polemikę dotyczącą unijnej pomocy regionalnej przewodniczący Barroso powiedział członkom KR-u: „Ujmijmy rzecz jasno, polityka spójności przynosi korzyści nie tylko regionom, ale także Europie jako całości. Jest ona niezbędna dla przyszłości Unii Europejskiej. Komisja Europejska jest dumna z polityki spójności. Bez tej polityki nie może być Unii, gdyż nie może być Unii bez solidarności”. Mercedes Bresso zgodziła się: „Polityka spójności to jedno z największych osiągnięć Europy. Przyczyniła się do modernizacji połączeń transportowych, pomogła milionom ludzi znaleźć nową pracę, stanowiła wsparcie dla naszych wysiłków na rzecz ochrony środowiska. Oczywiście, zawsze można jeszcze coś poprawić i uprościć. Jednak już obecnie polityka spójności jest najlepiej nadzorowanym programem finansowania na świecie”.

Zapraszamy na strony internetowe KR-u: www.cor.europa.eu

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz społeczności, które reprezentują, w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli naruszone zostały jego prawa lub jeśli uznał, że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Michael Alfons

tel.: +32 2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe – kliknij tutaj.


Side Bar