Navigation path

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigdenl

COR/10/84

Brussel, 3 december 2010

“Ik heb jullie nodig om de lidstaten aan te sporen tot territoriale pacten” aldus Commissievoorzitter Barroso tijdens CvdR-zitting

In een toespraak voor het Comité van de Regio's (CvdR), woensdagmiddag in Brussel, toonde Commissievoorzitter José Manuel Barroso zich voorstander van een grotere rol voor de regio’s en steden bij het verwezenlijken van de EU-doelstellingen. “Zonder de lokale en regionale vertegenwoordigers, die Europa moeten helpen promoten, kunnen wij onmogelijk de harten en geesten van de burgers veroveren. U bent de essentiële schakel tussen de Unie en de burger.” De voorzitter van de Europese Commissie zei dat hij de lidstaten zou pushen om de lokale en regionale overheden via “territoriale pacten” erbij te betrekken. CvdR-voorzitster Mercedes Bresso was blij met deze aankondiging en voegde er nog aan toe dat de Europa 2020-doelstellingen alleen kunnen worden bereikt als alle bestuursniveaus vanaf het begin samenwerken.

De heer Barroso kwam zijn prioriteiten voor 2011 toelichten voor een publiek van burgemeesters, raadsleden en regionale vertegenwoordigers uit heel Europa. “Het is van meet af aan mijn doel geweest om de Europa 2020-strategie samen met een aantal partners, inclusief het Comité van de Regio's en de lokale en regionale overheden, uit te voeren”, aldus Barroso. Naar aanleiding van recente voorstellen van het CvdR om de regio’s en steden te betrekken bij de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie zei hij: “Wij zijn zeer gecharmeerd van jullie idee van territoriale pacten. Ik zal de lidstaten pushen om alle partijen bij de territoriale pacten te betrekken.”

Mevrouw Bresso merkte op dat het succes van de EU-kerninitiatieven en van de meeste andere Europese beleidsmaatregelen in belangrijke mate afhankelijk is van een grotere rol voor regio’s en steden: “De lokale en regionale overheden beheren tweederde van alle publieke investeringen, dus hun steun is cruciaal bij het verwezenlijken van de Europa 2020-doelstellingen. Wij zijn bereid om samen te werken met de Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement om deze doelstellingen te realiseren. Dit moet op voet van gelijkheid gebeuren, waarbij de regio’s en steden niet louter als uitvoeringsorganen mogen worden beschouwd.”

Het Comité van de Regio's bevestigde deze boodschap in zijn eerste monitoringverslag over de Europa 2020-strategie, dat op 30 november werd gepubliceerd. In dit verslag wordt geconcludeerd dat, hoewel de lokale en regionale overheden in sommige landen al bij de werkzaamheden betrokken zijn, “er nog heel wat gedaan moet worden om het partnerschap tussen alle bestuurslagen bij de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie te verbeteren, zodat alle overheden zich zelf verantwoordelijk voor de strategie gaan voelen”. De heer Barroso verzekerde de CvdR-leden ervan dat de Commissie “het verslag zeer uitgebreid zal bestuderen”.

In een resolutie over zijn prioriteiten voor 2011, die op 2 december is aangenomen, benadrukt het CvdR dat er van de Europese begroting een cruciaal hefboomeffect uitgaat op de strategie voor het herstel van de Europese economie en de financiering van structurele investeringen. Ten aanzien van de “eigen middelen” van de EU dringt het Comité er bij de Commissie op aan om snel te onderzoeken of gebruik moet worden gemaakt van belastinginkomsten op financiële transacties of financiële activiteiten, verkoop van broeikasgasemissierechten, een vliegtaks, een aparte Europese btw of een deel van de inkomsten uit een energie- of vennootschapsbelasting.

In verband met de recente polemiek over regionale steun zei voorzitter Barroso: “Laat ons duidelijk zijn: het cohesiebeleid komt niet alleen de regio’s, maar heel Europa ten goede. Het is onmisbaar voor de toekomst van de Europese Unie. De Europese Commissie is trots op het cohesiebeleid. Zonder cohesiebeleid, geen Unie. Geen Unie zonder solidariteit.” Mercedes Bresso was het daar mee eens: “Het cohesiebeleid is een van de grootste verworvenheden van Europa. Het heeft ons vervoersnet helpen moderniseren, het heeft miljoenen mensen aan een baan geholpen en het heeft ons geholpen het milieu beter te beschermen. Natuurlijk kan er altijd nog wel wat verbeterd of vereenvoudigd worden. Maar nu al is het cohesiebeleid het best beheerde subsidieprogramma ter wereld.”

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Michael Alfons

Tel. +32 2 546 85 59

michael.alfons@cor.europa.eu

Klik hier voor eerdere persberichten van het CvdR.


Side Bar