Navigation path

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/10/84

Briselē, 2010. gada 3. decembrī

“Gribu, lai jūs nopietni mudinātu dalībvalstis izmantot teritoriālos līgumus”, RK plenārsesijā norāda Komisijas priekšsēdētājs Ž. M. Barrozu

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Trešdienas pēcpusdienā, uzrunājot Briselē sapulcējušos Reģionu komitejas (RK) locekļus, Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu (José Manuel Barroso) piekrita, ka reģionu un pilsētu nozīmei ES mērķu sasniegšanā jābūt lielākai. “Kamēr Eiropas lietu popularizēšanā aktīvi neiesaistīsies reģionālie un vietējie līderi, mēs nekļūsim iedzīvotājiem ne tuvāki, ne saprotamāki. Jūs esat Savienības ideju būtiskākie tālāknesēji.” Komisijas priekšsēdētājs apliecināja, ka uzstājīgi mudinās dalībvalstis, lai tās ar teritoriālo līgumu palīdzību iesaistītu arī pašvaldības. Šo paziņojumu atzinīgi novērtēja RK priekšsēdētāja Mersedesa Breso (Mercedes Bresso), norādot, ka stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi ir sasniedzami vienīgi tad, ja visi pārvaldes līmeņi strādā vienoti jau no paša sākuma.

Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu izklāstīja savas 2011. gada prioritātes, iepazīstinot ar tām mērus, pašvaldību deputātus un reģionu pārstāvjus, kas bija ieradušiesi no visas Eiropas. Viņš uzsvēra: “Darbā ar stratēģiju “Eiropa 2020” kopš paša sākuma esmu centies iesaistīt plašu partneru loku, tostarp gan Reģionu komiteju, gan reģionālās un vietējās pašvaldības.” Runājot par nesenajiem RK priekšlikumiem stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanā iesaistīt reģionus un pilsētas, J. M. Barrozu atzina: “Mēs ļoti atbalstām jūsu ideju par teritoriālajiem līgumiem. Es stingri mudināšu dalībvalstis piekrist visu pušu iesaistīšanai teritoriālajos līgumos.”

RK priekšsēdētāja Mersedesa Breso bija vienisprātis, ka ES pamatiniciatīvu sekmes, tāpat kā ES politikas jomu panākumi, lielā mērā atkarīgi no reģionu un pilsētu nozīmes palielināšanas. “Pašvaldības pārvalda divas trešdaļas no visiem publiskajiem ieguldījumiem, tāpēc to atbalsts “Eiropa 2020” uzdevumu izpildē ir izšķirīgi svarīgs”, viņa uzskata. “Lai šos mērķus sasniegtu, mēs esam gatavi sadarboties ar Komisiju, dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu. Kopīgā darba pamatā jābūt līdzvērtīgām pozīcijām, un reģioni un pilsētas nav uzskatāmi tikai par vienkāršiem lēmumu izpildītājiem.”

Šo atziņu Reģionu komiteja pamatojusi savā Pirmajā uzraudzības ziņojumā par stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanu, kas publicēts 30. novembrī. Ziņojumā secināts, ka dažas valstis tiecas panākt reģionālo un vietējo pašvaldību līdzdalību, tomēr “vēl ir daudz darāmā, lai nodrošinātu lielāku atbildību par stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanu, stiprinot partnerību starp visiem pārvaldes līmeņiem šajā procesā”. Priekšsēdētājs J. M. Barrozu apliecināja RK locekļiem, ka Komisija “šo ziņojumu analizēs ļoti rūpīgi”.

Šodien pieņemtajā rezolūcijā par RK prioritātēm 2011. gadā Komiteja, raugoties nākotnē, īpaši norāda uz sviras efektu, kādu ES budžets rada Eiropas ekonomikas atveseļošanas stratēģijai un strukturēto ieguldījumu finansēšanai. Jautājumā par ES “pašu resursiem” Reģionu komiteja mudina Komisiju ātrāk pieņemt lēmumu par to, vai izmantot līdzekļus, kas iegūti no finanšu darījumu vai finanšu darbības nodokļiem, siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu tirdzniecības, aviopārvadājumu nodokļiem, atsevišķa Eiropas pievienotās vērtības nodokļa, vai arī daļēji izmantot ieņēmumus no enerģētikas nodokļa un uzņēmumu nodokļa.

Atsaucoties uz neseno diskusiju par ES reģionālo atbalstu, EK priekšsēdētājs Barrozu sacīja RK locekļiem: “Runāsim skaidru valodu: kohēzijas politika dod labumu ne vien reģioniem, bet visai Eiropai. Tā ir būtiski svarīga Eiropas Savienības nākotnei. Eiropas Komisija lepojas ar kohēzijas politiku. Bez kohēzijas politikas nevar būt pašas Savienības. Savienība nav iedomājama bez solidaritātes.” Teiktajam piekrīt Mersedesa Breso: “Kohēzijas politika ir viens no lielākajiem Eiropas sasniegumiem. Tā ļāvusi modernizēt transporta mezglus, palīdzējusi miljoniem ļaužu atrast jaunu darbu un kļuvusi par atbalstu mūsu centienos aizsargāt vidi. Nav šaubu, ka vienmēr būs ko uzlabot vai vienkāršot. Taču jau šobrīd kohēzijas politika ir vislabāk uzraudzītā finansēšanas programma visā pasaulē.”

Informācija par RK tīmekļa vietnē: www.cor.europa.eu

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kuri pārstāv ES visas 27 dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Sīkāka informācija pieejama, sazinoties ar

Michael Alfons

Tel.: +32 2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Lai izlasītu iepriekšējos paziņojumus presei, noklikšķiniet šeit.


Side Bar