Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos atstovų asamblėja

COR/10/84

2010 m. gruodžio 3 d., Briuselis

„Turiu pastūmėti valstybes nares teritorinių paktų link“, – RK plenarinėje sesijoje pasakė Komisijos pirmininkas J. M. Barroso

Trečiadienį po pietų Briuselyje kreipdamasis į Regionų komiteto (RK) narius, Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso pareiškė, kad norint pasiekti ES tikslus, regionams ir miestams turi būti suteikta daugiau galių. „Piliečių širdis ir protus galime tikėtis užkariauti tik tada, kai iniciatyvos imsis regionų ir vietos atstovai, be kurių Europos projektas neįsivaizduojamas. Jūs esate Europos Sąjungos ambasadoriai.“ Komisijos pirmininkas norėtų paskatinti valstybes nares įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas į veiklą per „teritorinius paktus“. RK pirmininkė Mercedes Bresso pritarė šiam pareiškimui ir pridūrė, kad „Europos 2020“ tikslus bus galima pasiekti tik tada, jeigu visi valdžios lygmenys dirbs drauge nuo pat pradžių.

Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso savo 2011 m. prioritetus pristatė merams, savivaldybių tarybų nariams ir regionų atstovams iš visos Europos. Komisijos pirmininkas pabrėžė: „nuo pat pradžių siekiau, kad „Europos 2020“ strategija būtų kuriama pasitelkus kuo daugiau partnerių, tarp kurių reikia paminėti Regionų komitetą ir regionų ir vietos valdžios institucijas.“ Komentuodamas neseniai Regionų komiteto pateiktus pasiūlymus į strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo procesą įtraukti regionus ir miestus, pirmininkas J. M. Barroso pareiškė: „Mes labai palankiai vertiname teritorinių paktų idėją. Paraginsiu valstybes nares į teritorinius paktus priimti visas šalis.“

RK pirmininkė Mercedes Bresso sutiko, kad ES pavyzdinių iniciatyvų ir daugelio kitų sričių ES politikos sėkmė labai priklauso nuo to, kokį vaidmenį atliks regionai ir miestai: „Vietos ir regionų valdžios institucijos tvarko du trečdalius visų viešųjų investicijų, taigi jų parama įgyvendinant „Europos 2020“ tikslus yra nepaprastai svarbi. Tam kad įgyvendintume šiuos tikslus, esame pasirengę dirbti kartu su Komisija, valstybėmis narėmis ir Europos Parlamentu. Regionai ir miestai turi būti lygiaverčiai partneriai, o ne tiesiog vykdomosios institucijos.“

Regionų komitetas šią savo nuostatą įrašė ir į 2010 m. lapkričio 30 d. paskelbtą pirmąją „Europos 2020“ stebėsenos ataskaitą. Ataskaitoje teigiama, kad nors kai kurios šalys ir stengiasi, kad visur dalyvautų ir regionų bei vietos valdžios institucijos, dar reikia nemažai nuveikti, kad jos daugiau prisidėtų prie „Europos 2020“, o to pasiekti galima sustiprinus partnerystę tarp visų valdžios lygių“. Pirmininkas J. M. Barroso patikino RK narius, kad Komisija „šią ataskaitą labai atidžiai išanalizuos“.

Šiandien priimtoje rezoliucijoje dėl Regionų komiteto 2011 m. prioritetų RK žvelgia į ateitį ir pabrėžia, kad ES biudžetas daro poveikį Europos ekonomikos atgaivinimo strategijai ir struktūrinių investicijų finansavimui. O dėl ES „nuosavų išteklių“ RK ragina Komisiją apsispręsti, ar reikėtų pasinaudoti pajamomis iš finansinių sandorių mokesčio ar finansinės veiklos mokesčio, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos kvotų pardavimo, kelionės lėktuvu mokesčio, atskiro Europos pridėtinės vertės mokesčio, ar dalį pajamų gauti iš mokesčio už energiją ar įmonių mokesčio.

Reaguodama į poleminį ES regioninės pagalbos klausimą, pirmininkė M. Bresso pasakė RK nariams: „Būkime atviri – sanglaudos politika naudinga ne tik regionams, bet ir visai Europai. Be jos neįsivaizduojama Europos Sąjungos ateitis. Europos Komisija didžiuojasi sanglaudos politika. Be sanglaudos politikos nebus ir Sąjungos. Sąjunga neįmanoma ir be solidarumo.“ Mercedes Bresso sutinka: „Sanglaudos politika – vienas didžiausių Europos pasiekimų. Ji padeda modernizuoti susisiekimo sistemą, milijonams žmonių susirasti naują darbą ir saugoti aplinką. Tobulumui kaip ir paprastumui ribų nėra. Tačiau jau šiandien sanglaudos politika yra geriausiai pasaulyje kontroliuojama finansavimo programa.“

Apsilankykite Regionų komiteto interneto svetainėje www.cor.europa.eu

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Išsamesnės informacijos teiraukitės

Michael Alfons

Tel. +32 2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Norėdami susipažinti su ankstesniais pranešimais spaudai, spauskite čia.


Side Bar