Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/10/84

Bryssel 3. joulukuuta 2010

Komission puheenjohtaja Barroso AK:n täysistunnossa: "Teitä tarvitaan patistamaan jäsenvaltioita tekemään alueellisia sopimuksia"

Puhuessaan alueiden komitean (AK:n) jäsenille Brysselissä keskiviikkona iltapäivällä komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi kannattavansa ajatusta vahvistaa alueiden ja kuntien roolia EU:n tavoitteiden saavuttamisessa. "Kansalaiset saadaan herkistymään, kun alueiden ja kuntien edustajat ottavat ohjat käsiinsä ja ovat mukana tekemässä Eurooppaa tunnetuksi. Te olette unionille olennaisia viestinviejiä." Komission puheenjohtaja sanoi aikovansa patistaa jäsenvaltioita osallistamaan alue- ja paikallisviranomaiset "alueellisten sopimusten" välityksellä. AK:n puheenjohtaja Mercedes Bresso otti ilmoituksen tyytyväisenä vastaan ja totesi vielä, että Eurooppa 2020 -tavoitteet saavutetaan vain siten, että kaikki hallinnon tasot työskentelevät alusta pitäen yhdessä.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso esitteli vuodeksi 2011 asettamansa ensisijaiset tavoitteet Euroopan kuntia ja alueita edustaville johtohenkilöille ja valtuutetuille. Hän korosti, että "tavoitteenani on alusta asti ollut saada Eurooppa 2020 -strategiaan mukaan monenlaisia kumppaneita, myös alueiden komitea sekä alue- ja paikallisviranomaiset". Kommentoidessaan AK:n tuoreita ehdotuksia alueiden ja kuntien osallistumisesta Eurooppa 2020 ‑strategian täytäntöönpanoon puheenjohtaja Barroso tähdensi seuraavaa: "Olemme hyvin myötämielisiä ajatuksellenne alueellisista sopimuksista. Patistan jäsenvaltioita hyväksymään kaikkien osapuolten liittymisen alueellisiin sopimuksiin."

AK:n puheenjohtaja Mercedes Bresso oli myös sitä mieltä, että EU:n lippulaivahankkeiden ja useimpien EU:n toimien onnistuminen riippuu paljolti siitä, että alueille ja kunnille annetaan nykyistä vahvempi rooli: "Paikallis- ja alueviranomaiset hallinnoivat kahta kolmasosaa julkisista investoinneista, joten niiltä saatu tuki on Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaisevassa asemassa. Olemme valmiit tekemään yhteistyötä komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Toiminnan on perustuttava yhdenvertaisuuteen eikä alueita ja kuntia saa mieltää pelkiksi toimeenpanoviranomaisiksi."

Alueiden komitea on kiteyttänyt tämänsuuntaisen sanoman 30. marraskuuta julkistetussa ensimmäisessä Eurooppa 2020 -seurantaraportissaan. Raportissa todetaan, että vaikka eräät maat pyrkivät osallistamaan alue- ja paikallisviranomaiset, "vielä on paljon tehtävää sen varmistamiseksi, että kaikki hallinnon tasot sitoutuvat Eurooppa 2020 ‑strategian toteuttamiseen kumppaneina". Puheenjohtaja Barroso vakuutti AK:n jäsenille, että komissio "tutustuu raporttiin hyvin tarkkaan".

Tänään hyväksymässään päätöslauselmassa vuoden 2011 painopistealoistaan alueiden komitea tähdentää EU:n talousarvion vipuvaikutusta Euroopan talouden elvyttämisstrategialle ja rakenteellisten investointien rahoitukselle. "Omien varojen" osalta päätöslauselmassa kehotetaan komissiota pohtimaan edelleen, hankitaanko tuloja verottamalla pääomaliikkeitä tai rahoitustoimia, myymällä kasvihuonekaasujen päästökiintiöitä, verottamalla lentomatkustamista, ottamalla käyttöön erillinen unionin arvonlisävero vai tulouttamalla osa energiaverosta tai yhtiöverosta.

Puheenjohtaja Barroso vastasi äskettäiseen polemiikkiin EU:n aluetuesta toteamalla AK:n jäsenille seuraavaa: "Suoraan sanottuna koheesiopolitiikka ei hyödytä pelkästään alueita vaan koko Eurooppaa. Se on Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. Euroopan komissio on koheesiopolitiikasta ylpeä. Ilman koheesiopolitiikkaa ei ole unionia. Unionia ei ole ilman yhteisvastuuta." Mercedes Bresso lisäsi vielä, että "koheesiopolitiikka on Euroopan unionin suurimpia saavutuksia. Siitä on ollut apua nykyaikaistettaessa liikenneyhteyksiä, se on auttanut miljoonia ihmisiä löytämään uusia työpaikkoja ja se on tullut avuksi pyrittäessä suojelemaan ympäristöä. Parantamisen ja yksinkertaistamisen varaa on toki aina. Mutta jo nyt koheesiopolitiikka on maailman parhaiten valvottu rahoitusohjelma.

Tutustu AK:n verkkosivuihin osoitteessa: www.cor.europa.eu.

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissio, Euroopan parlamentti sekä neuvosto ovat velvoitettuja kuulemaan AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Lisätietoja:

Michael Alfons

P. +32 25468559

michael.alfons@cor.europa.eu

Aiemmat lehdistötiedotteet ovat luettavissa täällä


Side Bar