Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/10/84

Brüssel, 3. detsember 2010

Euroopa Komisjoni president Barroso sõnum Regioonide Komitee täiskogu istungjärgule „Liikmesriike tuleb innustada sõlmima territoriaalseid pakte”

Kolmapäeva pärastlõunal Brüsselis Regioonide Komitee liikmete poole pöördudes toetas Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso piirkondade ja linnade suuremat rolli ELi eesmärkide saavutamisel. „Me saame võita kodanike südameid ja meeli üksnes kohalike ja piirkondlike esindajate juhtimisel, kes peavad aitama kaasa Euroopa edendamisele. Teie olete Euroopa Liidu väga olulised vahendajad.” Komisjoni president sõnas, et ta innustaks liikmesriike kaasama kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi territoriaalsete paktide kaudu. Regioonide Komitee president Mercedes Bresso väljendas selle teate üle heameelt ning lisas, et Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke on võimalik saavutada üksnes juhul, kui kõik valitsustasandid teevad algusest peale koostööd.

Komisjoni president José Manuel Barroso tutvustas oma 2011. aastaks seatud prioriteete linnapeadele, omavalitsusjuhtidele ja piirkondlikele esindajatele üle kogu Euroopa. Ta rõhutas (järgmist): „Minu eesmärk on algusest peale olnud viia Euroopa 2020. aasta strateegia ellu koos paljude eri partneritega, sealhulgas Regioonide Komitee ning kohalike ja piirkondlike omavalitsustega”. Kommenteerides komitee hiljutisi ettepanekuid kaasata piirkonnad ja linnad Euroopa 2020. aasta strateegia rakendamisse, toonitas president Barroso: „Me pooldame kindlalt teie territoriaalsete paktide ideed. Ma innustan liikmesriike nõustuma kõigi poolte kaasamisega territoriaalsetesse paktidesse.”

Komitee president Mercedes Bresso nõustus, et ELi suurprojektide, nagu ka enamiku ELi poliitikavaldkondade edu sõltub suurel määral piirkondade ja linnade suuremast rollist. „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused haldavad kahte kolmandikku kõigist avaliku sektori investeeringutest, seega on nende toetus Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisel äärmiselt oluline. Me oleme nende eesmärkide saavutamiseks valmis tegema koostööd komisjoni, liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga. See peab toimuma võrdsetel alustel, kus piirkondi ja linnu ei käsitleta vaid rakendusasutustena.”

Regioonide Komitee põhjendas seda sõnumit 30. novembril avaldatud esimeses järelevalvearuandes Euroopa 2020. aasta strateegia kohta. Aruandes tehakse järeldus, et kuigi mõned riigid soovivad kohalike ja piirkondlike omavalitsuste osalust, „on veel palju teha, et tagada kõigi valitsemistasandite vahelise tugevdatud partnerluse kaudu suurema vastutuse võtmine Euroopa 2020. aasta strateegia elluviimisel”. President Barroso kinnitas komitee liikmetele, et komisjon analüüsib aruannet väga hoolikalt.

Tulevikku vaadates rõhutab Regioonide Komitee täna vastu võetud komitee 2011. aasta prioriteete käsitlevas resolutsioonis ELi eelarve võimendavat mõju Euroopa majanduse elavdamise strateegiale ja struktuuriinvesteeringute rahastamisele. ELi omavahendite küsimuses innustab komitee komisjoni jätkama kaalumist, kas kasutada finantstehingute või finantstegevuse maksust, kasvuhoonegaaside heitkoguste kvootide müümisest, lennureiside maksust või eraldi Euroopa käibemaksust saadavat tulu või osa energia- või ettevõttemaksust saadavast tulust.

Vastates hiljutisele poleemikale ELi regionaalabi ümber, ütles president Barroso komitee liikmetele järgmist. „Olgu selguse huvides öeldud – ühtekuuluvuspoliitika ei too kasu mitte üksnes piirkondadele, vaid Euroopale tervikuna. See on Euroopa Liidu tulevikuks hädavajalik. Euroopa Komisjon on ühtekuuluvuspoliitika üle uhke. Ilma ühtekuuluvuspoliitikata ei saa olla Euroopa Liitu. Ja Euroopa Liitu ei saa olla ilma solidaarsuseta.” Mercedes Bresso nõustus, et „ühtekuuluvuspoliitika on üks Euroopa suurimaid saavutusi. See on aidanud ajakohastada transpordiühendusi, see on aidanud miljonitel inimestel tööd leida ning see on aidanud kaasa meie jõupingutustele kaitsta keskkonda. Loomulikult on alati veel arengu- ja lihtsustamisruumi. Kuid juba praegu on ühtekuuluvuspoliitika kõige paremini kontrollitud rahastamisprogramm maailmas.”

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil www.cor.europa.eu

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondlikke ja kohalikke pädevusi.

Täiendav teave:

Michael Alfons

Tel: +32 2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Varasemate pressiteadete lugemiseks klõpsake siia.


Side Bar