Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/10/84

Bruxelles, den 3. december 2010

Kommissionsformand José Manuel Barroso udtaler til Regionsudvalgets plenarforsamling: "Jeg har brug for, at I presser medlemsstaterne til at indgå i territoriale pagter"

Da Kommissionens formand, José Manuel Barroso, onsdag eftermiddag talte til Regionsudvalgets medlemmer, gav han udtryk for, at regioner og byer bør spille en større rolle i gennemførelsen af EU's målsætninger. "Vi kan ikke appellere til europæernes følelser og forstand, uden at de regionale og lokale repræsentanter fører an og hjælper med til at fremme Europa. I er et afgørende led i EU." Kommissionens formand sagde, at han vil lægge pres på medlemsstaterne, for at få dem til at inddrage de regionale og lokale myndigheder gennem "territoriale pagter". Regionsudvalgets formand, Mercedes Bresso, glædede sig over denne udtalelse og tilføjede, at Europa 2020-målene kun kan opfyldes, hvis alle forvaltningsniveauer samarbejder lige fra begyndelsen.

Kommissionsformand José Manuel Barroso fremlagde sine prioriteter for 2011 over for borgmestre, byrådsmedlemmer og regionale repræsentanter fra hele Europa. Han understregede det således: "Det har lige fra starten været mit mål at opfylde Europa 2020-strategien sammen med en bred vifte af partnere, herunder Regionsudvalget samt regionale og lokale myndigheder." José Manuel Barroso kommenterede Regionsudvalgets seneste forslag om at inddrage regioner og byer i gennemførelsen af Europa 2020-strategien ved at slå fast: "Vi går i høj grad ind for jeres idé om territoriale pagter. Jeg vil lægge pres på medlemsstaterne, så de går med til, at alle parter inddrages i territoriale pagter."

Regionsudvalgets formand, Mercedes Bresso, var enig i, at EU's flagskibsinitiativer og de fleste EU‑politikker kun ville få succes, hvis regioner og byer kommer til at spille en større rolle. Hun sagde: "Lokale og regionale myndigheder forvalter 2/3 af alle offentlige investeringer. Derfor er deres støtte altafgørende, hvis Europa 2020-målene skal opfyldes. Vi er rede til at samarbejde med Kommissionen, medlemsstaterne og Europa-Parlamentet for at nå disse målsætninger. Men vi skal være på lige fod. Regioner og byer skal ikke blot opfattes som gennemførelsesmyndigheder."

Regionsudvalget begrundede dette budskab i sin første overvågningsrapport om Europa 2020-strategien, der blev offentliggjort den 30. november. Rapporten konkluderede, at samtidig med, at visse lande søger deltagelse fra regionale og lokale myndigheder, "er der stadig lang vej igen, før det er sikret, at arbejdet udføres i et partnerskab mellem alle myndighedsniveauer." Kommissionens formand, José Manuel Barroso, forsikrede Regionsudvalgets medlemmer om, at Kommissionen vil "foretage en grundig analyse af rapporten".

Med tanke på fremtiden understreger Regionsudvalget i en resolution om sine prioriteter for 2011, der blev vedtaget i dag, at EU-budgettet har en løftestangseffekt på den europæiske økonomiske genopretningsplan og finansieringen af strukturelle investeringer. Til spørgsmålet om EU's "egne indtægter" opfordrer udvalget Kommissionen til at arbejde beslutsomt videre med sine overvejelser om, hvorvidt der skal gøres brug af indtægter fra en afgift på finansielle transaktioner eller finansielle aktiviteter, handel med kvoter for drivhusgasemissioner, en afgift på flyrejser, en særlig europæisk merværdiafgift eller dele af indtægterne fra en energi- eller selskabsskat.

Som reaktion på den seneste tids polemik om EU's regionalstøtte havde José Manuel Barroso følgende opfordring til Regionsudvalgets medlemmer: "Lad os slå fast, at samhørighedspolitik ikke blot kommer regionerne, men hele Europa til gode. Det er en politik, som er vigtig for EU's fremtid. Kommissionen er stolt over samhørighedspolitikken. Uden samhørighedspolitik, intet EU. Vi kan ikke have en Union uden solidaritet." Mercedes Bresso var enig: "Samhørighedspolitikken er en af EU's allerstørste landvindinger. Den har bidraget til modernisering af trafikforbindelser og har hjulpet millioner af mennesker med at finde nyt arbejde og har bistået os i vores bestræbelser på at beskytte miljøet. Men der er naturligvis altid plads til forbedring og forenkling. Men allerede i dag må samhørighedspolitikken siges at være det bedst kontrollerede finansieringsprogram i verden."

Regionsudvalgets websted: www.cor.europa.eu

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Michael Alfons

Tlf.: +32 2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

Klik her for at læse tidligere pressemeddelelser.


Side Bar