Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/10/84

V Bruselu dne 3. prosince 2010

„Musíte naléhat na členské státy, aby uzavíraly územní pakty,“ prohlásil předseda Komise Barroso na plenárním zasedání VR

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso vystoupil ve středu odpoledne v Bruselu před členy Výboru regionů (VR) a uvedl, že regiony a města musí mít větší úlohu při dosahování cílů EU. „Bez vůdčího postavení regionálních a místních zástupců, kteří musí přispívat k propagaci Evropy, není možné získat srdce a mysl občanů. Jste pro Unii klíčovými články.“ Předseda Komise prohlásil, že bude naléhat na členské státy, aby zapojily místní a regionální orgány prostřednictvím „územních paktů“. Předsedkyně VR Mercedes Bresso toto prohlášení uvítala a dodala, že cílů strategie Evropa 2020 je možné dosáhnout pouze za předpokladu, že všechny úrovně správy budou spolupracovat od samého začátku.

Předseda Komise José Manuel Barroso představil starostům, radním a regionálním zástupcům z celé Evropy své priority na rok 2011. „Od samého počátku bylo mým cílem zapojit do strategie Evropa 2020 široké spektrum partnerů včetně Výboru regionů a místních a regionálních orgánů,“ zdůraznil pan předseda. V souvislosti s nedávnými návrhy VR zapojit regiony a města do provádění strategie Evropa 2020 předseda Barroso uvedl: „Jsme velkými zastánci vaší myšlenky územních paktů. Budu naléhat na členské státy, aby přijaly účast všech subjektů v územních paktech.“

Předsedkyně VR Mercedes Bresso vyjádřila souhlas s tím, že úspěch stěžejních iniciativ EU a také většiny politik EU ve značné míře závisí na větší úloze regionů a měst: „Místní a regionální orgány spravují dvě třetiny všech veřejných investic, a tudíž je jejich podpora klíčová pro dosažení cílů strategie Evropa 2020. Jsme připraveni spolupracovat s Komisí, členskými státy a Evropským parlamentem, aby byly tyto cíle splněny. K tomu musí dojít na základě rovného postavení a regiony a města nesmí být považovány za pouhé prováděcí orgány.“

Výbor regionů tento vzkaz předal prostřednictvím své první zprávy o monitorování strategie Evropa 2020, která byla vydána 30. listopadu. Ve zprávě se uvádí, že ačkoli některé země usilují o účast místních a regionálních orgánů, „zbývá ještě mnoho práce pro zajištění větší odpovědnosti za strategii Evropa 2020 prostřednictvím posíleného partnerství mezi všemi úrovněmi správy při jejím provádění.“ Předseda Barroso ujistil členy VR, že Komise „podrobí tuto zprávu velmi pečlivé analýze.“

S ohledem na budoucnost Výbor regionů v usnesení k prioritám VR na rok 2011, jež bylo dnes přijato, zdůraznil pákový efekt, který má rozpočet EU na plán evropské hospodářské obnovy a financování strukturálních investic. Co se týká „vlastních zdrojů“ EU, naléhá na Komisi, aby co nejrychleji rozhodla, zda využít příjmu z daně z finančních transakcí či finančních aktivit, z prodeje kvót na emise skleníkových plynů, ze zdanění letecké dopravy či ze speciální evropské daně z přidané hodnoty, anebo využít části příjmu z energetické daně či daně z příjmu právnických osob.

V reakci na nedávné polemiky ohledně regionální podpory EU, předseda Barroso členům VR řekl: „Hovořme jasně, politika soudržnosti není přínosem pouze pro regiony, ale pro Evropu jako celek. Je nezbytná pro budoucnost Evropské unie. Evropská komise je na politiku soudržnosti pyšná. Bez politiky soudržnosti by Unie neexistovala. Unie nemůže fungovat bez solidarity.“ Mercedes Bresso vyjádřila souhlas: „Politika soudržnosti je jedním z největších úspěchů Evropy. Přispěla k modernizaci dopravních tras, napomohla milionům občanům nalézt nové zaměstnání a zvýšila naše úsilí, pokud jde o ochranu životního prostředí. Samozřejmě stále existuje prostor pro její další zlepšení a zjednodušení, avšak již dnes je politika soudržnosti nejlépe řízeným programem financování na světě.“

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace poskytne:

Michael Alfons

Tel. +32 25468559

michael.alfons@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde.


Side Bar