Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

.

COR/10/84

Брюксел, 3 декември 2010 г

„Насърчавайте държавите-членки да сключват териториални пактове“, председателят на ЕК Барозу призова пленарната асамблея на КР

В реч пред членовете на Комитета на регионите (КР) в сряда следобед в Брюксел председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу се изказа в подкрепа на това на регионите и градовете да се даде по-голяма роля за постигане на целите на ЕС. „Не можем да спечелим сърцата и умовете на гражданите без водещата роля на представителите на регионалните и местните власти, които трябва да допринесат за популяризирането на европейската идея. Вие сте важни посланици на ЕС.“ Председателят на ЕК каза, че ще насърчава държавите-членки да включват регионалните и местните власти чрез „териториални пактове“. Председателката на КР Мерчедес Бресо приветства това заявление, като добави, че целите на „Европа 2020“ могат да се постигнат, само ако всички ешелони на управлението работят заедно още от самото начало.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу представи своите приоритети за 2011 г. пред кметовете, съветниците и регионалните представители от цяла Европа. Той подчерта, че „още от началото целта ми е стратегията „Европа 2020“ да се осъществява заедно с редица партньори, в т.ч. Комитета на регионите и регионалните и местните власти.“ Като коментира наскоро направените от КР предложения за включване на регионите и градовете в осъществяването на стратегията „Европа 2020“, председателят на ЕК Барозу изтъкна: „Подкрепяме вашата идея за териториални пактове. Ще насърчавам държавите-членки да приемат участието на всички страни в териториални пактове.“

Председателката на КР Мерчедес Бресо изрази съгласие с идеята, че успехът на водещите инициативи на ЕС и на повечето политики на ЕС зависи в голяма степен от по-голямата роля на регионите и градовете: „Местните и регионалните власти управляват две-трети от всички публични инвестиции, така че тяхната подкрепа е от решаващо значение за постигането на целите на „Европа 2020“. Готови сме да си сътрудничим с Комисията, държавите-членки и Европейския парламент за постигането на тези цели. Това трябва да става при равнопоставени условия, регионите и градовете не бива да бъдат разглеждани просто като изпълнители.“

Комитетът на регионите подкрепи своето послание със своя първи доклад на КР относно наблюдението на стратегията „Европа 2020“, публикуван на 30 ноември. В доклада се прави заключението, че докато в някои страни се търси участието на регионалните и местните власти, „остава още много да се направи, за да се постигне по-голяма съпричастност към стратегията „Европа 2020“ чрез засилване на партньорството в нейното прилагане между всички равнища на управление“. Председателят на ЕК Барозу увери членовете на КР, че Комисията „ще се запознае с доклада много внимателно“.

С поглед напред, в приетата днес резолюция относно приоритетите за 2011 г. Комитетът на регионите подчертава силното въздействие, което бюджетът на ЕС оказва върху европейската стратегия за икономическо възстановяване и финансирането на структурните инвестиции. По въпроса за собствените ресурси на ЕС КР насърчава Комисията да продължи да обмисля дали да използва приходи от данък върху финансовите транзакции или финансовите дейности, продажби на квоти за емисии на парникови газове, данък върху въздушния транспорт, отделен европейски данък върху добавената стойност или част от приходите от енергиен или корпоративен данък.

В отговор на наскоро разгорялата се полемика за регионалната помощ от ЕС, председателят на ЕК Барозу каза на членовете на КР: „Нека да заявим пределно ясно – политиката на сближаване е от полза не само на регионите, а и на цяла Европа. Тя е безусловно необходима за бъдещето на Европейския съюз. Европейската комисия се гордее с политиката на сближаване. Без политиката на сближаване няма да има ЕС. Не може да има съюз без солидарност.“ Мерчедес Бресо се съгласи с него: „Политиката на сближаване е едно от най-големите постижения на Европа. Тя позволява да се модернизират транспортните връзки, помага на милиони хора да си намерят работа, подкрепя нашите усилия да опазваме околната среда. Но винаги има какво още да подобрим и опростим. Понастоящем политиката на сближаване е най-добре контролираната програма за финансиране в света.“

КР в интернет: www.cor.europa.eu

Комитет на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави-членки на ЕС е да привличат за участие представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решение в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета по политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

За повече информация:

Майкъл Алфонс

тел: +32 2 546 8559

michael.alfons@cor.europa.eu

За да прочетете предишни съобщения за медиите, моля натиснете тук.


Side Bar