Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/10/70

Bryssel den 6 oktober 2010

Regionkommittén uppmanar regioner och städer att göra en insats för klimatet

EU:s regionkommitté har uppmanat alla regionala och lokala myndigheter att investera mer i kampen mot klimatförändringarna. I den resolution om klimattoppmötet i Cancùn som Regionkommittén antog i dag vädjar man till regioner och lokala myndigheter att underteckna lokala pakter för klimatåtgärder med konkreta åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna. Uppmaningen kommer efter undertecknandet i går av ett samförståndsavtal om samarbete beträffande klimatåtgärder från Mercedes Bresso, ordförande för Regionkommittén, och Elisabeth B. Kautz, ordförande för den amerikanska borgmästarkonferensen. Avtalet syftar till att påskynda lokala åtgärder på båda sidor av Atlanten för att öka byggnaders energieffektivitet, främja förnybara energikällor och hållbar rörlighet i städer samt förändra medborgarnas beteende.

I Cancùnresolutionen efterlyser Regionkommittén ett internationellt avtal om klimatförändringar som begränsar den globala uppvärmningen till högst 2 grader Celsius 2012. Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso menar att de nationella ledarna har ett ansvar gentemot vår planet att vid toppmötet i Cancùn underteckna ett internationellt bindande avtal om minskade växthusgasutsläpp .

Regionkommittén gör regionerna och de lokala myndigheterna uppmärksamma på att de lokalt fyller en synnerligen viktig funktion när det gäller att uppnå större resurseffektivitet och en mer klimatvänlig ekonomi. Enligt resolutionen måste de öka medvetenheten, mobilisera offentligt politiskt stöd, affärsinvesteringar och finansieringskällor och motivera producenter och konsumenter att ändra sitt beteende.

För att till fullo frigöra den regionala och lokala potentialen i kampen mot klimatförändringarna rekommenderar Regionkommittén att man anordnar utbildning för lokala och regionala myndigheter om hur man ska hantera klimatförändringar på gräsrotsnivå samt genomföra kampanjer för att öka medborgarnas medvetenhet om klimatförändringarna. ReK rekommenderar också att man upprättar strategiska offentlig-privata partnerskap som allianser mellan små och medelstora företag och lokala och regionala myndigheter i syfte att ytterligare utveckla och utnyttja teknik med låga koldioxidutsläpp. Regioner och städer bör sluta lokala pakter för klimatåtgärder mellan offentliga och privata partner med konkreta klimatåtgärder för att nå 20-20-20-målet.

EU:s kommissionsledamot med ansvar för klimatåtgärder, Connie Hedegaard, framhöll i ett anförande vid Regionkommittén i veckan att EU parallellt med de internationella förhandlingarna måste driva på processen med att göra den europeiska ekonomin klimatvänlig. Europa måste behålla sin ledande ställning inom framtidens koldioxidsnåla teknik i mycket hård global konkurrens. På detta sätt kan vi stimulera grön tillväxt, skydda arbetstillfällen och stärka vår energitrygghet.

För att förbättra finansieringen av lokala klimatåtgärder kräver Regionkommittén att klimathänsyn integreras i budgeten på alla förvaltningsnivåer. Klimatåtgärder bör bli en övergripande prioritering i den kommande EU-budgeten och regioner och lokala myndigheter bör få bättre tillgång till lån från Europeiska investeringsbanken. En betydande andel av inkomsterna från EU:s system för handel med utsläppsrätter bör ställas till lokala och regionala myndigheters förfogande för att genomföra begränsnings- och anpassningsåtgärderna.

EU Commissioner Connie Hedegaard: regions are vital in fighting climate change

Open Days 2010: Summary of the second day

Bakgrundsinformation för redaktörer

20-20-20-målet

Den 17 december 2009 antog EU officiellt ett direktiv om förnybar energi "20-20-20" där man satte upp mål för minskade klimatförändringar för det kommande årtiondet. Målen kräver en 20-procentig minskning av växthusgasutsläppen senast 2020 jämfört med 1990 års nivåer, en minskning av energiförbrukningen med 20 procent senast 2020 genom förbättrad energieffektivitet och en 20-procentigt ökad användning av förnybar energi senast 2020. Förnybar energi från vattenkraft, solenergi, vindkraft, bioenergi och geotermisk energi stod 2005 för mindre än sju procent av EU:s sammanlagda energiförbrukning.

Mer information på: http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politiska områden som berör städer och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

För ytterligare information kontakta

Christian Gsodam

Tfn +32 2282121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Chris Jones

Tfn + 32 25468751

Christopher.Jones@cor.europa.eu

För att läsa tidigare pressmeddelanden, klicka här.


Side Bar