Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/10/70

Bruselj, 6. oktober 2010

OR regije in mesta poziva, naj se zavežejo k podnebnim ukrepom

Odbor regij (OR) EU je vse podnacionalne ravni upravljanja pozval, naj si bolj prizadevajo v boju proti podnebnim spremembam. V danes sprejeti resoluciji o podnebnem vrhu v Cancunu pa regije in lokalne oblasti poziva k podpisu lokalnih sporazumov, v katerih bi opredelile konkretne ukrepe na področju boja proti podnebnim spremembam. Ta poziv sledi Memorandumu o soglasju glede sodelovanja na področju podnebnih ukrepov, ki sta ga včeraj podpisali predsednica OR Mercedes Bresso in predsednica konference županov ZDA Elizabeth B. Kautz. Namen memoranduma je pospešiti sprejemanje lokalnih ukrepov na obeh straneh Atlantika ter tako izboljšati energetsko učinkovitost stavb, spodbujati obnovljive vire energije in trajnostno mobilnost v mestih, hkrati pa spremeniti vedenje državljanov.

OR v resoluciji o podnebnem vrhu v Cancunu ponavlja svoj poziv k sklenitvi mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah, da bi globalno segrevanje do leta 2012 omejili na največ 2 stopinji Celzija. Po besedah predsednice OR Mercedes Bresso so "nacionalni voditelji odgovorni za planet, zato morajo v Cancunu podpisati mednarodno zavezujoč sporazum o zmanjšanju toplogrednih plinov".

OR opozarja regije in lokalne oblasti, da imajo izredno pomembno vlogo pri prizadevanjih za večjo učinkovitost virov in okolju prijaznejše gospodarstvo na lokalni ravni. V skladu z resolucijo morajo povečati ozaveščenost javnosti, zbuditi podporo javnosti za politiko, spodbuditi naložbe podjetij in vire financiranja ter proizvajalce in potrošnike motivirati za spremembo vedenja.

Da bi v celoti izkoristili regionalni in lokalni potencial v boju proti podnebnim spremembam, OR priporoča organizacijo usposabljanj za lokalne in regionalne oblasti o tem, kako se soočiti s podnebnimi spremembami na lokalni ravni, in izvedbo kampanj za ozaveščanje državljanov o podnebnih spremembah. Priporoča pa tudi oblikovanje strateških javno-zasebnih partnerstev, kot so povezave med malimi in srednje velikimi podjetji ter lokalnimi in regionalnimi oblastmi, za nadaljnji razvoj in uporabo nizkoogljičnih tehnologij. Regije in mesta morajo skleniti lokalne sporazume na področju podnebja med javnimi in zasebnimi partnerji ter opredeliti konkretne podnebne ukrepe za dosego cilja 20-20-20.

Komisarka EU za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je ta teden v svojem govoru v Odboru regij dejala: "EU mora poleg mednarodnih pogajanj spodbujati tudi oblikovanje okolju prijaznega evropskega gospodarstva. V močni svetovni konkurenci mora Evropa ostati vodilna sila pri uvajanju nizkoogljičnih tehnologij v prihodnosti. Tako lahko spodbudimo okolju prijazno rast, ohranimo delovna mesta in povečamo zanesljivost oskrbe z energijo".

OR zahteva, da se podnebne spremembe vključijo v proračune na vseh ravneh upravljanja in se tako poveča obseg financiranja podnebnih ukrepov na lokalni ravni. Podnebni ukrepi morajo postati medsektorska prednostna naloga v prihodnjem proračunu EU, hkrati pa je treba regijam in lokalnim oblastem olajšati dostop do posojil Evropske investicijske banke. Lokalnim in regionalnim oblastem je treba zagotoviti znaten delež prihodkov iz evropskega sistema za trgovanje z emisijami, da bodo lahko izvedle ukrepe za blažitev podnebnih sprememb in prilaganje nanje.

EU Commissioner Connie Hedegaard: regions are vital in fighting climate change

Open Days 2010: Summary of the second day

Splošne informacije za urednike

Cilj 20-20-20

Evropska unija je 17. decembra 2009 uradno sprejela direktivo 20-20-20 o obnovljivih virih energije, v kateri je opredelila cilje na področju podnebnih sprememb za naslednje desetletje. Tako naj bi do leta 2020 v primerjavi z letom 1990 zmanjšali emisije toplogrednih plinov za 20 odstotkov, ob večji energetski učinkovitosti zmanjšali energetsko porabo za 20 odstotkov in za 20 odstotkov povečali porabo obnovljivih virov energije. Leta 2005 je uporaba obnovljivih virov energije (vodne, sončne, vetrne in geotermalne energije ter biomase) predstavljala manj kot sedem odstotkov celotne energetske porabe v EU.

Več informacij na: http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Za več informacij sta na voljo:

Christian GSODAM

Tel. +32 228 21 21

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Chris JONES

Tel. + 32 (0)2 546 87 51

Christopher.Jones@cor.europa.eu

Za prejšnja sporočila za javnost kliknite tukaj.


Side Bar