Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/10/70

Brusel 6. októbra 2010

Výbor regiónov apeluje na regióny a mestá, aby sa zapojili do úsilia zameraného na ochranu klímy

Výbor regiónov EÚ (VR) vyzval všetky správne orgány na nižšej ako vnútroštátnej úrovni, aby sa viac zapájali do boja proti klimatickým zmenám. V uznesení na tému Summit o zmene klímy v Cancúne, ktoré VR dnes prijal, apeluje na miestne a regionálne orgány, aby podpísli miestne dohody o činnosti v oblasti ochrany klímy, v ktorých by mali stanoviť konkrétne opatrenia pre boj proti klimatickým zmenám. Tento apel nadväzuje na Memorandum o porozumení týkajúce sa spolupráce v oblasti zmierňovania zmeny klímy, ktoré včera podpísala predsedníčka VR Mercedes Bresso a Elizabeth B. Kautz, predsedníčka Konferencie primátorov USA. Cieľom tohto memoranda je na oboch stranách Atlantiku urýchliť prijímanie miestnych opatrení zameraných na energetickú účinnosť budov, propagovanie obnoviteľných zdrojov energie a udržateľnej mestskej mobility, ako aj na zmenu správania občanov.

VR vo svojom uznesení týkajúcom sa summitu v Cancúne opätovne vyzval na vypracovanie medzinárodnej dohody o klimatických zmenách zameranej na obmedzenie globálneho otepľovania na maximálne 2 stupne Celzia do roku 2012. „Vedúci predstavitelia jednotlivých štátov majú voči našej planéte povinnosť podpísať v Cancúne medzinárodne záväznú dohodu o znížení emisií skleníkových plynov“, povedala predsedníčka VR Mercedes Bresso.

VR pripomína regionálnym a miestnym orgánom, že zohrávajú mimoriadnu úlohu, pokiaľ ide o efektívnejšie využívanie zdrojov a lokálne hospodárstvo ohľaduplnejšie voči klíme. V uznesení sa uvádza, že tieto orgány musia zvyšovať povedomie o spomínanej problematike, mobilizovať verejnú politickú podporu, podnikateľské investície a finančné prostriedky, pričom by mali zároveň motivovať výrobcov a spotrebiteľov, aby zmenili svoje správanie.

V snahe plne využiť potenciál miestnych a regionálnych samospráv v boji proti klimatickým zmenám VR odporúča, aby sa pre miestne a regionálne orgány usporiadali školenia o možných spôsoboch riešenia problémov súvisiacich s klimatickými zmenami na najnižšej úrovni a aby sa pre občanov zorganizovali informačné kampane o klimatických zmenách. VR tiež odporúča, aby sa vytvárali strategické verejno-súkromné partnerstvá, ako sú partnerstvá medzi malými a strednými podnikmi a miestnymi a regionálnymi samosprávami, v záujme ďalšieho rozvíjania a uplatňovania nízkouhlíkových technológií. Regióny a mestá by mali uzatvárať miestne dohody o činnosti v oblasti ochrany klímy medzi verejnými a súkromnými partnermi, v rámci ktorých by sa stanovili konkrétne opatrenia týkajúce sa boja proti klimatickým zmenám.

Connie Hedegaard, členka Komisie zodpovedná za opatrenia na ochranu klímy, ktorá tento týždeň vystúpila pred Výborom regiónov, uviedla: „Súbežne s medzinárodnými rokovaniami sa EÚ tiež musí usilovať o to, aby európska ekonomika väčšmi zohľadňovala otázky klímy. Európa si musí udržať vedúce postavenie v nízkouhlíkových technológiách budúcnosti v rámci silnej svetovej hospodárskej súťaže. Týmto môžeme stimulovať ekologický rast ekonomiky, zabezpečiť pracovné miesta a posilniť našu energetickú bezpečnosť.

Výbor regiónov žiada, aby sa v záujme lepšieho financovania miestnych opatrení na ochranu klímy vyčlenili na boj proti klimatickým zmenám primerané prostriedky v rozpočtoch všetkých úrovní štátnej správy. Opatrenia na ochranu klímy by sa mali stať prierezovou prioritou v nasledujúcom rozpočte EÚ a miestne ako aj regionálne samosprávy by mali mať ľahší prístup k úverom Európskej investičnej banky. Miestnym a regionálnym samosprávam by sa mal poskytnúť značný podiel príjmov z Európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami, ktorý by im pomohol pri realizácii zmierňovacích a adaptačných opatrení týkajúcich sa zmeny klímy.

EU Commissioner Connie Hedegaard: regions are vital in fighting climate change

Open Days 2010: Summary of the second day

Informácia pre redaktorov

Cieľ 20-20-20

Európska únia 17. decembra 2009 oficiálne prijala smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie 20-20-20, v ktorej stanovila ciele týkajúce sa zmierňovania zmeny klímy na nasledujúce desaťročie. Podľa týchto cieľov by sme mali do roku 2020 znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s hodnotami z roku 1990, znížiť spotrebu energie takisto o 20 % zlepšením energetickej účinnosti a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie taktiež o 20 %.roku 2005 predstavovala energia z obnoviteľných vodných, slnečných, veterných, geotermálnych zdrojov a z biomasy v rámci celkovej spotreby energie v EÚ menej ako 7 %.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Christian Gsodam

Tel. +32 (0) 2 282 2121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Chris JONES

Tel. + 32 (0)2 546 87 51

Christopher.Jones@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu.


Side Bar