Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comunicat de presă

Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali

COR/10/70

Bruxelles, 6 octombrie 2010

Comitetul Regiunilor solicită regiunilor şi oraşelor să se angajeze în acţiunile de combatere a schimbărilor climatice

Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene (CoR) a solicitat tuturor autorităţilor de la nivel subnaţional să investească mai mult în combaterea schimbărilor climatice. În Rezoluţia sa privind Summitul de la Cancun privind clima adoptată astăzi, CoR face apel la regiuni şi la autorităţile locale să semneze acordurile locale privind schimbările climatice, care stabilesc măsuri concrete de combatere a acestora. Apelul este o urmare a semnării, ieri, a Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul schimbărilor climatice de către preşedinta CoR, dna Mercedes Bresso şi dna Elizabeth B. Kautz, preşedinta Conferinţei primarilor din Statele Unite. Memorandumul urmăreşte să accelereze măsurile locale, de ambele părţi ale Oceanului Atlantic, pentru a spori eficienţa energetică a clădirilor, a promova sursele regenerabile de energie şi mobilitatea urbană durabilă, precum şi schimbarea comportamentului cetăţenilor.

În Rezoluţia sa privind Summitul de la Cancun, CoR îşi reiterează apelul în favoarea unui acord internaţional privind schimbările climatice pentru limitarea încălzirii globale la 2 grade Celsius până în 2012. Liderii naţionali – a afirmat dna Mercedes Bresso, preşedinta CoR – au o responsabilitate faţă de planetă, aceea de a semna, la Cancun, un acord internaţional obligatoriu de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră”.

CoR le reaminteşte autorităţilor locale şi regionale că au un rol extrem de important de jucat pe teren în privinţa utilizării cu o eficienţă sporită a resurselor şi a unei economii care să respecte mai mult mediul. Potrivit rezoluţiei, ele trebuie să sensibilizeze mai mult opinia publică, să mobilizeze sprijinul politic public, investiţiile întreprinderilor şi sursele de finanţare şi să-i motiveze pe producători şi pe consumatori să-şi schimbe comportamentul.

Pentru eliberarea deplină a potenţialului regional şi local în combaterea schimbărilor climatice, CoR recomandă organizarea de cursuri de formare pentru reprezentanţii autorităţilor locale şi regionale despre modalităţile de abordare a schimbărilor climatice la nivelul cetăţenilor, precum şi organizarea de campanii de sensibilizare a cetăţenilor faţă de tematica schimbărilor climatice. CoR recomandă încheierea de parteneriate strategice public-privat, cum ar fi alianțele între întreprinderile mici și mijlocii și autoritățile locale și regionale, în vederea dezvoltării și aplicării tehnologiilor pentru scăderea emisiilor; Regiunile şi oraşele ar trebui să încheie acorduri locale privind schimbările climatice între parteneri publici şi privaţi, care să stabilească măsuri de acţiune concrete privind schimbările climatice pentru a îndeplini obiectivele 20-20-20.

Comisarul UE pentru combaterea schimbărilor climatice, dna Connie Hedegaard, care s-a adresat Comitetului Regiunilor săptămâna aceasta, a afirmat: În paralel cu negocierile internaţionale, UE trebuie să dinamizeze procesul de transformare a economiei europene într-o economie ecologică. Europa trebuie să-şi menţină poziţia de frunte în domeniul tehnologiilor viitorului cu emisii scăzute de carbon, în faţa unei acerbe concurenţe internaţionale. Astfel, vom putea stimula o creştere ecologică, conserva locurile de muncă şi întări securitatea noastră energetică.”

Pentru a consolida finanţarea acţiunilor locale privind schimbările climatice, Comitetul Regiunilor solicită ca domeniul schimbărilor climatice să fie integrat în bugetele tuturor nivelurilor de guvernare. Schimbările climatice ar trebui să devină o prioritate transversală în următorul buget UE şi ar trebui înlesnit accesul la împrumuturile Băncii Europene de Investiţii al autorităţilor regionale şi locale. O parte substanţială din veniturile generate de sistemul european de comercializare a cotelor de emisie ar trebui pus la dispoziţia autorităţilor regionale şi locale pentru implementarea măsurilor de atenuare şi de adaptare la schimbările climatice.

EU Commissioner Connie Hedegaard: regions are vital in fighting climate change

Open Days 2010: Summary of the second day

Notă pentru redactori

Obiectivele 20-20-20

La 17 decembrie 2009, Uniunea Europeană a adoptat oficial Directiva 20-20-20 privind energiile regenerabile, prin care se stabileau obiectivele de reducere a schimbărilor climatice pentru următorul deceniu. Obiectivele constau într-o reducere de 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 în comparaţie cu nivelurile din 1990, scăderea cu 20% a consumului de energie printr-o eficienţă energetică sporită şi o creştere cu 20% a utilizării energiilor regenerabile până în 2020. În 2005, energia regenerabilă hidrologică, solară, eolană, geotermală sau provenită din biomasă a reprezentat sub 7% din totalul energiei consumate în UE.

Pentru mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Vizitați site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Misiunea celor 344 de membri din cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul Regiunilor în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați persoana următoare:

Christian GSODAM

Tel.: +32 228 21 21

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Chris Jones

Tel. + 32 (0)2 546 87 51

Christopher.Jones@cor.europa.eu

Faceți clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.


Side Bar