Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/10/70

Bruksela, 5 października 2010 r.

Komitet Regionów wzywa miasta i regiony, aby przyłączyły się do działań na rzecz klimatu

Komitet Regionów UE (KR) wezwał wszystkie samorządy do silniejszego zaangażowania się w walkę ze zmianami klimatu. W przyjętej dzisiaj rezolucji dotyczącej szczytu klimatycznego w Cancun KR apeluje do władz lokalnych i regionalnych o podpisanie lokalnych paktów w sprawie działań zawierających konkretne środki służące przeciwdziałaniu zmianie klimatu. Apel ten ogłoszono w następstwie Protokołu ustaleń w sprawie współpracy w dziedzinie klimatu, podpisanego wczoraj przez przewodniczącą KR-u Mercedes Bresso oraz Elisabeth B. Kautz, przewodniczącą Konferencji Burmistrzów USA. Autorzy memorandum postawili sobie za cel przyspieszenie lokalnych działań na obydwu kontynentach, aby zwiększyć efektywność energetyczną budynków, wspierać wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz zrównoważoną mobilność w miastach. Kolejnym celem jest również zmiana przyzwyczajeń obywateli.

W rezolucji na szczyt w Cancun KR ponawia apel o przyjęcie międzynarodowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu, ograniczającego ocieplenie globalne do 2˚C do 2012 r. „Na przywódcach państw spoczywa odpowiedzialność za naszą planetę, co wiąże się z podpisaniem w Cancun wiążącego międzynarodowego porozumienia dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych” – powiedziała przewodnicząca KR-u Mercedes Bresso.

KR przypomina władzom lokalnym i regionalnym, że mają do odegrania w terenie ważną rolę w zapewnieniu bardziej efektywnego użytkowania zasobów i we wprowadzeniu w życie zasad gospodarki bardziej przyjaznej dla klimatu. Zgodnie z rezolucją muszą one edukować społeczeństwo, sprzyjać uzyskaniu politycznego poparcia, inwestycji przedsiębiorstw i środków finansowych, a także motywować producentów i konsumentów do zmiany zachowań.

Aby w pełni wykorzystać potencjał lokalny i regionalny w walce ze zmianą klimatu, KR zaleca zorganizowanie szkoleń dla władz lokalnych i regionalnych w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu na poziomie lokalnym oraz przeprowadzenie skierowanych do obywateli kampanii informacyjnych na ten temat. KR zaleca ponadto zawieranie strategicznych partnerstw publiczno-prywatnych w formie sojuszy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami a władzami lokalnymi i regionalnymi w celu dalszego rozwijania i stosowania technologii niskoemisyjnych. Miasta i regiony powinny zawrzeć lokalne pakty na rzecz działań dotyczących klimatu między partnerami publicznymi i prywatnymi, określające konkretne działania umożliwiające osiągnięcie celu 20-20-20.

Unijna komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard, która zabrała głos na obradach Komitetu w tym tygodniu, stwierdziła: „Równocześnie z kontynuowaniem negocjacji międzynarodowych UE musi zmieniać gospodarkę europejską tak, aby była ona bardziej przyjazna dla klimatu. W warunkach ostrej światowej konkurencji Europa musi utrzymać pozycję lidera w dziedzinie niskoemisyjnych technologii przyszłości. Dzięki temu będziemy w stanie stymulować rozwój ekologiczny, ochronić miejsca pracy i zwiększyć nasze bezpieczeństwo energetyczne”.

Aby zwiększyć poziom finansowania lokalnych działań w zakresie klimatu, Komitet Regionów wysunął postulat, zgodnie z którym pozycja dotycząca zmiany klimatu powinna znaleźć się w budżetach administracji rządowej wszystkich szczebli. Działania w zakresie klimatu powinny stać się przekrojowym priorytetem w najbliższym budżecie UE. Jednocześnie należy ułatwić władzom lokalnym i regionalnym dostęp do kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Znaczną część dochodów z europejskiego systemu handlu emisjami należy udostępnić władzom samorządowym z przeznaczeniem na wdrażanie środków w zakresie dostosowania do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków.

EU Commissioner Connie Hedegaard: regions are vital in fighting climate change

Open Days 2010: Summary of the second day

Informacje dla dziennikarzy

Cel 20-20-20

W dniu 17 grudnia 2009 r. Unia Europejska oficjalnie przyjęła dyrektywę w sprawie energii odnawialnej 20-20-20, w której określiła cele dotyczące ograniczenia stopnia zmiany klimatu na najbliższą dekadę. W ramach wspomnianych celów wzywa się do ograniczenia do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% w odniesieniu do roku 1990, ograniczenia zużycia energii o 20% do 2020 r. poprzez zwiększoną wydajność energetyczną oraz zwiększenia o 20% do roku 2020 wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W 2005 r. jedynie niecałe 7% całkowitej energii zużytej w UE pochodziło z energii wodnej, słonecznej, wietrznej, z biomasy lub ze źródeł geotermalnych.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz społeczności, które reprezentują, w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli naruszone zostały jego prawa lub jeśli uznał, że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Szczegółowych informacji udzielają:

Christian GSODAM

tel. +32 228 21 21

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Chris JONES

tel. + 32 (0)2 546 87 51

Christopher.Jones@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe – kliknij tutaj.


Side Bar