Navigation path

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/10/70

Brussel, 5 oktober 2010

Het Comité van de Regio's roept de regio's en steden op tot klimaatmaatregelen

Het Comité van de Regio's (CvdR) heeft alle subnationale overheden ertoe opgeroepen om meer in de bestrijding van de kwalijke gevolgen van klimaatverandering te investeren. In zijn vandaag aangenomen resolutie over de klimaattop van Cancún vraagt het CvdR de regionale en lokale autoriteiten om plaatselijke klimaatakkoorden met concrete bestrijdingsmaatregelen te sluiten. De oproep is een vervolg op het Memorandum of Understanding over samenwerking op klimaatgebied dat gisteren werd ondertekend door CvdR-voorzitster Mercedes Bresso en Elizabeth B. Kautz, voorzitter van de conferentie van burgemeesters van de Verenigde Staten. Doel van dit document is om aan beide zijden van de Atlantische Oceaan lokale maatregelen te nemen om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en duurzame stedelijke mobiliteit te bevorderen en het gedrag van burgers te veranderen.

In zijn resolutie pleit het CvdR andermaal voor een internationaal klimaatakkoord waarin wordt afgesproken dat de opwarming van de aarde in 2012 niet meer dan 2°C mag bedragen. "Nationale leiders zijn het aan de planeet verplicht om in Cancún een internationaal bindende overeenkomst te sluiten over de beperking van de CO2-uitstoot", aldus CvdR-voorzitster Mercedes Bresso.

Verder worden de regionale en lokale autoriteiten eraan herinnerd dat zij er in belangrijke mate aan kunnen helpen bijdragen dat hulpbronnen efficiënter worden gebruikt en de economie een klimaatvriendelijker gezicht krijgt. Zij moeten het publiek bewust maken van de problematiek, politieke steun van het publiek mobiliseren, bedrijfsinvesteringen aanzwengelen en financieringsbronnen vinden, en producenten en consumenten overhalen hun gedrag te veranderen, zo luidt de resolutie.

Om het regionale en lokale potentieel op het gebied van klimaatverandering volledig te benutten, dringt het CvdR sterk aan op cursussen voor lokale en regionale overheden over de aanpak van de klimaatverandering op lokaal niveau en op campagnes om de bevolking bewust te maken van de klimaatverandering. Het Comité pleit ook voor strategische samenwerkingsverbanden tussen overheid en bedrijfsleven (bijvoorbeeld allianties tussen kleine en middelgrote bedrijven en lokale en regionale overheden) met het oog op de toepassing en verdere ontwikkeling van koolstofarme technologie. Ook zouden regio's en steden lokale klimaatakkoorden tussen publieke en private partners moeten sluiten die concrete maatregelen bevatten om de 20-20-20 klimaatdoelstellingen te verwezenlijken.

De voor klimaatbeleid bevoegde EU-commissaris, Connie Hedegaard, sprak het CvdR deze week toe en zei onder meer het volgende: "De Unie moet parallel aan de internationale onderhandelingen ervoor zorgen dat de Europese economie klimaatvriendelijker wordt. In de keiharde mondiale concurrentiestrijd moet Europa blijven vooroplopen op het gebied van de koolstofarme technologieën van de toekomst. Op die manier kunnen wij milieuvriendelijke groei stimuleren, banen behouden en onze energiezekerheid vergroten."

Het CvdR is van mening dat de klimaatkwestie op alle overheidsniveaus in de begroting moet zijn opgenomen om de financiering van lokale maatregelen te verbeteren. Ook in de toekomstige EU-begroting moet actie in verband met het klimaat een horizontale prioriteit worden. Daarnaast moet de toegang tot EIB-leningen voor de regionale en lokale autoriteiten worden verruimd. Voorts zou een substantieel deel van de opbrengsten van het Europese emissiehandelsstelsel moeten worden doorgesluisd naar de regionale en lokale overheden, zodat deze maatregelen ter bescherming van het klimaat en ter aanpassing aan de gevolgen ervan ter plaatse kunnen uitvoeren.

EU Commissioner Connie Hedegaard: regions are vital in fighting climate change

Open Days 2010: Summary of the second day

Achtergrondinformatie

De Unie heeft op 17 december 2009 officieel de Richtlijn inzake hernieuwbare energie 20-20-20 goedgekeurd en daarin zijn de reductiedoelstellingen voor de komende 10 jaar vastgelegd. Het is de bedoeling dat in 2020 de broeikasuitstoot ten opzichte van 1990 met 20% zal zijn teruggebracht. Ook zou er dan middels efficiënter gedrag 20% minder energie moeten worden verbruikt en 20% meer duurzame energie moeten worden aangesproken. In 2005 bedroeg duurzame energie (water, zon, wind, biomassa of geothermisch) minder dan 7% van het totale energieverbruik in de Unie.

Voor meer informatie: http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Christian GSODAM

Tel. +32 228 21 21

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Chris JONES

Tel. + 32 (0)2 546 87 51

Christopher.Jones@cor.europa.eu

Klik hier voor eerdere persberichten van het CvdR.


Side Bar