Navigation path

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/10/70

Briselē, 2010. gada 5. oktobrī

Reģionu komiteja mudina reģionus un pilsētas īstenot klimata aizsardzības pasākumus

ES Reģionu komiteja (RK) mudināja visas pašvaldības izvērst aktīvāku cīņu pret klimata pārmaiņām. Šodien pieņemtajā rezolūcijā “Kankunas augstākā līmeņa sanāksme par klimata jautājumiem” RK aicina reģionus parakstīt vietēja līmeņa paktus par klimata aizsardzību, kuros noteikti konkrēti pasākumi cīņā pret klimata pārmaiņām. Pirms minētā aicinājuma izteikšanas RK priekšsēdētāja Mercedes Bresso un ASV Pilsētu mēru konferences priekšsēdētāja Elizabeth B. Kautz parakstīja Saprašanās memorandu par sadarbību klimata jautājumos. Memoranda mērķis ir paātrināt vietēju pasākumu veikšanu abās Atlantijas okeāna pusēs, lai uzlabotu ēku energoefektivitāti, sekmētu atjaunojamu energoresursu izmantošanu un ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās, kā arī panāktu iedzīvotāju ieradumu maiņu.

Kankunas rezolūcijā RK atkārtoti aicina noslēgt starptautisku nolīgumu par klimata pārmaiņām, kura mērķis ir panākt, lai līdz 2012. gadam globālā sasilšana nepārsniegtu 2 grādus pēc Celsija skalas. “Valstu līderu pienākums pret planētu ir Kankunā parakstīt starptautiski saistošu nolīgumu par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu,” teica RK priekšsēdētāja Mercedes Bresso.

RK reģioniem un vietējām pašvaldībām atgādina, ka tām ir ļoti nozīmīga loma, vietējā līmenī palielinot resursu izmantošanas efektivitāti un veidojot klimatam nekaitīgu ekonomiku. Rezolūcijā teikts, ka tām ir jāinformē sabiedrība, jāmobilizē gan sabiedrības politiskais atbalsts, gan investīcijas uzņēmējdarbībā, gan finanšu resursi un jāmotivē ražotāji un patērētāji mainīt savus paradumus.

Lai pilnībā izmantotu vietējā un reģionālā līmeņa iespējas cīņā pret klimata pārmaiņām, RK iesaka rīkot vietējo un reģionālo pašvaldību apmācības par to, kā klimata pārmaiņu jautājumus risināt iedzīvotājiem vistuvākajā līmenī, un organizēt iedzīvotājiem domātas informatīvas kampaņas RK iesaka arī veidot stratēģiskas publiskā un privātā sektora partnerattiecības, piemēram, tādas apvienības, kurās iesaistītos gan mazie un vidējie uzņēmumi, gan vietējās un reģionālās pašvaldības un kuru mērķis būtu ieviest un pilnveidot zemu oglekļa emisiju tehnoloģijas Reģioniem un pilsētām būtu jānoslēdz vietēji publisko un privāto partneru pakti par klimata aizsardzību, kuros noteikti konkrēti klimata aizsardzības pasākumi “20–20–20” mērķu sasniegšanai.

ES klimata jautājumu komisāre Connie Hedegaard, šonedēļ uzstājoties Reģionu komitejā, teica: “Līdztekus starptautiskajām sarunām ES ir enerģiski jāturpina darbs, veidojot tādu Eiropas ekonomiku, kas nekaitē klimatam. Sīvas konkurences apstākļos Eiropai jāsaglabā pasaules līdera pozīcijas tādās nākotnes tehnoloģijās, kuras rada zemas oglekļa emisijas. Tādējādi mēs varēsim sekmēt vidi saudzējošu izaugsmi, nodrošināt darba vietas un nostiprināt energoapgādes drošību.”

Lai nodrošinātu finansējumu vietējiem klimata aizsardzības pasākumiem, Reģionu komiteja aicina klimata pārmaiņu jautājumu iekļaut visu valdības līmeņu budžetos. Klimata aizsardzības jautājums būtu jāizvirza par transversālu prioritāti nākamajā ES budžetā, vienlaikus atvieglojot vietējo un reģionālo pašvaldību piekļuvi Eiropas Investīciju bankas kredītiem. Lai varētu īstenot klimata pārmaiņu seku mazināšanas un pielāgošanās pasākumus, vietējo un reģionālo pašvaldību rīcībā būtu jānodod ievērojama daļa ienākumu no Eiropas emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas.

EU Commissioner Connie Hedegaard: regions are vital in fighting climate change

Open Days 2010: Summary of the second day

Vispārīga informācija redaktoriem

20–20–20” mērķi

Eiropas Savienība 2009. gada 17. decembrī oficiāli pieņēma Direktīvu par atjaunojamiem enerģijas avotiem (20–20–20), kurā izvirzīti klimata pārmaiņu samazināšanas mērķi nākamajiem desmit gadiem. Tie ir šādi: līdz 2020. gadam par 20% samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni salīdzinājumā ar 1990. gadu, par 20% samazināt enerģijas patēriņu, uzlabojot energoefektivitāti, un par 20% palielināt atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu. 2005. gadā no hidroenerģijas, saules, vēja, biomasas un ģeotermālajiem avotiem iegūtās atjaunojamās enerģijas īpatsvars bija mazāk nekā 7% no ES kopējā enerģijas patēriņa.

Sīkāka informācija: http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni: www.cor.europa.eu.

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kuri pārstāv ES visas 27 dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Sīkāka informācija pieejama, sazinoties ar

Christian GSODAM

Tel. +32 228 21 21

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Chris JONES

Tel. + 32 (0)2 546 87 51

Christopher.Jones@cor.europa.eu

Lai izlasītu iepriekšējos paziņojumus presei, uzklikšķiniet šeit.


Side Bar