Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos atstovų asamblėja

COR/10/70

2010 m. spalio 6 d., Briuselis

Regionų komitetas ragina regionus ir miestus įgyvendinti klimato kaitos politiką

ES Regionų komitetas (RK) paragino visas subnacionalines valdžios institucijas daugiau investuoti į kovos su klimato kaita priemones. Šiandien priimtoje rezoliucijoje dėl Kankūno aukščiausio lygio susitikimo klimato kaitos klausimais RK prašo regionų ir vietos valdžios institucijų pasirašyti vietos klimato kaitos politikos paktus, kuriais nustatomos konkrečios kovos su klimato kaita priemonės. Šis prašymas pasirodė po to, kai vakar RK pirmininkė Mercedes Bresso ir Jungtinių Amerikos Valstijų Merų konferencijos pirmininkė Elisabeth B. Kautz pasirašė Susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo klimato politikos srityje. Memorandumu siekiama paspartinti vietos priemonių įgyvendinimą abiejose Atlanto vandenyno pusėse, kad būtų padidintas pastatų energinis naudingumas, skatinama naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir propaguojamas tvarus judumas miestuose bei skatinami gyventojų elgesio pokyčiai.

Kankūno rezoliucijoje RK dar kartą pakartoja raginimą sudaryti tarptautinį susitarimą klimato kaitos klausimais, kad pasaulinis atšilimas iki 2012 m. neviršytų 2 laipsnių pagal Celsijų. „Nacionalinių lyderių pareiga planetai – Kankūne pasirašyti teisiškai privalomą susitarimą dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo,“ – teigė RK pirmininkė Mercedes Bresso.

RK regionų ir vietos valdžios institucijoms primena, kad jos turi atlikti didelį vaidmenį siekiant tausesnio išteklių naudojimo ir klimatui nekenkiančios ekonomikos. Rezoliucijoje teigiama, kad jos turi ugdyti visuomenės sąmoningumą, sutelkti jos politinę paramą, verslo investicijas, finansavimo šaltinius ir motyvuoti gamintojus bei vartotojus keisti įpročius.

Kad vietos ir regionų potencialas kovojant su klimato kaita būtų visiškai išnaudotas, RK vietos ir regionų valdžios institucijoms rekomenduoja surengti mokymus, kaip gyventojai galėtų kovoti su klimato kaita ir kaip vykdyti gyventojams skirtas sąmoningumo klimato kaitos atžvilgiu ugdymo kampanijas. RK taip pat rekomenduoja steigti strategines viešojo ir privataus sektoriaus partnerystes, pavyzdžiui, mažųjų ir vidutinių įmonių bei vietos ir regionų valdžios institucijų susivienijimus siekiant plėtoti ir diegti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias technologijas; Regionai ir miestai su viešojo ir privačiojo sektoriaus partneriais turėtų sudaryti vietos klimato kaitos politikos paktus, kuriuose būtų nustatomos konkrečios kovos su klimato kaita priemonės „20-20-20“ tikslui pasiekti.

Už klimato kaitos politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard, kuri šią savaitę kreipėsi į Regionų komitetą, teigė, kad „be tarptautinių derybų ES reikia daryti pažangą ir siekiant, kad Europos ekonomika taptų nekenksminga klimatui. Pasaulyje vykstant aršiai konkurencijai, Europa turi išlaikyti pirmaujančią poziciją mažai anglies dioksido išskiriančių ateities technologijų srityje. Taip būtų galima skatinti ekologišką augimą, užtikrinti užimtumą ir sustiprinti energetinį saugumą.“

Norėdamas padidinti vietos klimato kaitos politikos finansavimą, Regionų komitetas prašo sudarant visų valdžios lygmenų biudžetus atsižvelgti į klimato kaitą. Klimato kaitos politika būsimame ES biudžete turėtų tapti transversaliu prioritetu. Taip pat reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas regionams ir vietos valdžios institucijoms naudotis Europos investicijų banko paskolomis. Klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos priemonėms įgyvendinti vietos ir regionų valdžios institucijoms reikėtų skirti didelę dalį pelno, gauto iš Europos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos.

EU Commissioner Connie Hedegaard: regions are vital in fighting climate change

Open Days 2010: Summary of the second day

Bendra informacija redaktoriams

„20-20-20“ tikslas

2009 m. gruodžio 17 d. Europos Sąjunga oficialiai priėmė 20-20-20 atsinaujinančios energijos direktyvą, kurioje nustatomi klimato kaitos švelninimo tikslai artimiausią dešimtmetį. Jais raginama iki 2020 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 20 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, iki 2020 m. 20 proc. sumažinti energijos suvartojimą pagerinus energijos vartojimo efektyvumą ir iki 2020 m. naudoti 20 proc. daugiau energijos iš atsinaujinančių šaltinių. 2005 m. atsinaujinanti energija iš vandens, saulės, vėjo, biomasės arba geoterminių šaltinių sudarė mažiau nei 7 proc. visos ES suvartojamos energijos.

Daugiau informacijos rasite: http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Apsilankykite Regionų komiteto interneto svetainėje www.cor.europa.eu

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Išsamesnės informacijos teiraukitės

Christian GSODAM

Tel. +32 2282 2121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Chris JONES

Tel. +32 2546 8751

Christopher.Jones@cor.europa.eu

Norėdami susipažinti su ankstesniais pranešimais spaudai, spauskite čia.


Side Bar