Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/10/70

Bryssel 6. lokakuuta 2010

Alueiden komitea kehottaa alueita ja kuntia sitoutumaan ilmastotoimiin

EU:n alueiden komitea (AK) on kehottanut kaikkia valtioita lisäämään investointejaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tänään hyväksymässään päätöslauselmassa Cancúnin ilmastokokouksesta AK vetoaa alue- ja paikallisviranomaisiin, että ne laatisivat paikallisia ilmastotoimipaketteja, jotka sisältävät konkreettisia ilmastonmuutoksen torjuntatoimia. Vetoomus esitettiin AK:n puheenjohtajan Mercedes Bresson ja Yhdysvaltojen kaupunginjohtajien kokouksen puheenjohtajan Elizabeth Kautzin allekirjoitettua eilen yhteisymmärryspöytäkirjan yhteistyöstä ilmastotoimissa. Yhteisymmärryspöytäkirjalla pyritään vauhdittamaan paikallistason toimia Atlantin molemmin puolin rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi, uusiutuvien energialähteiden ja kestävän kaupunkiliikenteen edistämiseksi sekä kansalaisten käyttäytymisen muuttamiseksi.

Cancúnin ilmastokokousta käsittelevässä päätöslauselmassaan AK vahvistaa tukensa kansainväliselle ilmastonmuutossopimukselle, jonka tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen enintään kahteen celsiusasteeseen vuoteen 2012 mennessä. "Valtioiden johtajat ovat koko maapallolle vastuussa siitä, että Cancúninissa saadaan aikaan kansainvälisesti sitova sopimus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä", AK:n puheenjohtaja Mercedes Bresso totesi.

AK muistuttaa alueita ja paikallisviranomaisia niiden erittäin tärkeästä roolista pyrittäessä tehostamaan luonnonvarojen käyttöä ja lisäämään talouden ilmastoystävällisyyttä ruohonjuuritasolla. Niiden on valistettava väestöä, hankittava kansalaisilta poliittista tukea, mobilisoitava liike-elämän investointeja ja rahoituslähteitä sekä motivoitava tuottajia ja kuluttajia muuttamaan käyttäytymistään, päätöslauselmassa todetaan.

Alueellisten ja paikallisten mahdollisuuksien täysimääräiseksi hyödyntämiseksi ilmastonmuutoksen torjunnassa AK suosittaa, että paikallis- ja alueviranomaisille järjestetään koulutusta ilmastonmuutoksen torjumiskeinoista ruohonjuuritasolla ja että kansalaisille suunnataan koskevia valistuskampanjoita ilmastonmuutoksesta. AK suosittaa lisäksi strategisia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, kuten pienten ja keskisuurten yritysten ja paikallis- ja alueviranomaisten liittoutumia, jotta vähähiilistä teknologiaa voidaan kehittää edelleen ja ryhtyä hyödyntämään. Alueiden ja kuntien olisi laadittava julkisen ja yksityisen sektorin kumppanien välisiä paikallisia ilmastotoimipaketteja, jotka sisältävät konkreettisia ilmastotoimia 20-20-20-tavoitteiden saavuttamiseksi.

EU:n ilmastotoimikomissaari Connie Hedegaard totesi tällä viikolla alueiden komitealle puhuessaan, että "EU:n tulee kansainvälisten neuvottelujen rinnalla edistää Euroopan talouden ilmastoystävällisyyden parantamista. Euroopan on kyettävä säilyttämään etumatkansa vähähiilisessä teknologiassa tulevaisuuden kiivaassa maailmanlaajuisessa kilpailussa. Siten voimme vauhdittaa vihreää kasvua, turvata työpaikat ja vahvistaa energiavarmuuttamme".

Paikallisten ilmastotoimien rahoituksen tehostamiseksi alueiden komitea ehdottaa ilmastonmuutoksen ottamista huomioon talousarvioissa kaikilla hallintotasoilla. Ilmastotoimista olisi tehtävä monialainen ensisijaiskysymys EU:n tulevassa talousarviossa, ja alue- ja paikallisviranomaisten mahdollisuuksia saada Euroopan investointipankin lainoja olisi parannettava. Lisäksi huomattava osa eurooppalaisen päästökauppajärjestelmän tuotoista tulisi asettaa alue- ja paikallisviranomaisten käyttöön, jotta voidaan toteuttaa käytännön toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

EU Commissioner Connie Hedegaard: regions are vital in fighting climate change

Open Days 2010: Summary of the second day

Taustatietoa

20-20-20-tavoitteet

Euroopan unioni hyväksyi 17. joulukuuta 2010 virallisesti direktiivin uusiutuvan energian käytölle asetetuista 20-20-20-tavoitteista. Direktiivissä asetettiin tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiselle seuraavana vuosikymmenenä. Tavoitteena on leikata kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta, vähentää energiankulutusta 20 prosentilla energiatehokkuutta parantamalla sekä lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2005 uusiutuvista energialähteistä saatavan energian (vesi-, aurinko- ja tuulienergian, biomassasta tuotetun energian ja geotermisen energian) osuus EU:n kokonaisenergiankulutuksesta oli alle 7 prosenttia.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Tutustu AK:n verkkosivuihin osoitteessa: www.cor.europa.eu

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissio, Euroopan parlamentti sekä neuvosto ovat velvoitettuja kuulemaan AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Lisätietoja:

Christian Gsodam

P. +32 2282121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Chris Jones

P. + 32 25468751

Christopher.Jones@cor.europa.eu

Aiemmat lehdistötiedotteet ovat luettavissa täällä.


Side Bar