Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/10/70

Brüssel, 6. oktoober 2010

Regioonide Komitee kutsub piirkondi ja linnu üles ühinema kliimameetmetega

Euroopa Liidu Regioonide Komitee on ärgitanud kõiki omavalitsusi investeerima rohkem kliimamuutustevastasesse võitlusesse. Cancúni kliimatippkohtumist käsitlevas resolutsioonis, mille komitee täna vastu võttis, kutsutakse kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi üles sõlmima kohalike kliimameetmete pakte, kus esitatakse konkreetsed meetmed, mille abil võidelda kliimamuutuste vastu. Üleskutse johtub sellest, et eile allkirjastasid Regioonide Komitee president Mercedes Bresso ja USA linnpeade konverentsi president Elizabeth B. Kautz vastastikuse mõistmise memorandumi kliimameetmetealase koostöö kohta. Memorandumiga soovitakse intensiivistada kohalikke meetmeid mõlemal pool Atlandi ookeani, et parandada hoonete energiatõhusust, propageerida taastuvenergiaallikaid ja säästvat linnalist liikumiskeskkonda ning muuta inimeste käitumisharjumusi.

Cancúni kliimatippkohtumist käsitlevas resolutsioonis kordab Regioonide Komitee üleskutset jõuda rahvusvahelise kliimamuutuste kokkuleppeni, mille eesmärk on 2012. aastani hoida globaalne soojenemine alla 2 °C. „Riigijuhtidel lasub meie planeedi ees kohustus allkirjastada Cancúnis rahvusvaheliselt siduv kokkuleppe kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks,” ütles komitee president Mercedes Bresso.

Regioonide Komitee tuletab kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele meelde, et neil on väga suur roll ressursitõhususe parandamisel ja kliimasäästlikuma majanduse loomisel kohapeal. Resolutsioonis öeldakse, et nad peavad suurendama üldsuse teadlikkust, kaasama avaliku poliitilise toetuse, äriinvesteeringud ja rahastamisallikad ning motiveerima tootjaid ja tarbijaid oma käitumist muutma.

Et kohalike ja piirkondlike omavalitsuste potentsiaali täies ulatuses kasutada, soovitab komitee korraldada kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele koolitusi selle kohta, kuidas tulla toime kliimamuutustega rohujuuretasandil, ning viia läbi kodanikele mõeldud teadlikkuse suurendamise kampaaniaid kliimamuutuste kohta. Samuti soovitab komitee luua strateegilisi avaliku ja erasektori partnerlusi, mis ühendaksid väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, et arendada edasi ja rakendada vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogaid. Piirkonnad ja linnad peaksid sõlmima kohalikke kliimameetmete pakte avaliku ja erasektori partnerite vahel. Paktides oleksid kirjas konkreetsed kliimameetmed ELi 20-20-20-eesmärkide saavutamiseks.

ELi kliimameetmete volinik Connie Hedegaard, kes võttis sel nädalal sõna Regioonide Komitees, märkis järgmist: „Rahvusvahelisi läbirääkimisi pidades peab EL ühtlasi hoogustama Euroopa majanduse kliimasäästlikumaks muutmist. Euroopa peab püsima vähese süsinikdioksiidiheitega tulevikutehnoloogiate tihedas konkurentsis esirinnas. Seeläbi saame soodustada säästvat majanduskasvu, kaitsta töökohti ja suurendada energiajulgeolekut.”

Kohalike kliimameetmete rahastamise parandamiseks kutsub Regioonide Komitee integreerima kliimamuutuste küsimused kõigi valitsemistasandite eelarvesse. Kliimameetmed peavad ELi tulevases eelarves muutuma üleüldiseks prioriteediks ning lihtsustada tuleks kohalike ja piirkondlike omavalitsuste juurdepääsu Euroopa Investeerimispanga laenudele. Märkimisväärne osa ELi heitkogustega kauplemise süsteemis saadud tulust tuleks teha kättesaadavaks kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, et nad saaksid kliimamuutuste leevendus- ja kohandusmeetmed ellu viia.

EU Commissioner Connie Hedegaard: regions are vital in fighting climate change

Open Days 2010: Summary of the second day

Taustteave toimetajatele

20-20-20-eesmärk

17. detsembril 2009 võttis Euroopa Liit ametlikult vastu taastuvenergia direktiivi, milles esitati kliimamuutuste vähendamise eesmärgid järgmiseks aastakümneks (nn 20-20-20-eesmärgid). 2020. aasta eesmärgid on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20 % võrreldes 1990. aastate tasemega, vähendada energiakasutust 20 % ja suurendada taastuvenergia osakaalu 20 %. 2005. aastal moodustas taastuvenergia (hüdroenergia, päikeseenergia, tuuleenergia, biomass, geoterminiline energia) vähem kui 7 % ELi kogu energiatarbimisest.

Täiendav teave: http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil www.cor.europa.eu

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondlikke ja kohalikke pädevusi.

Täiendav teave:

Christian Gsodam

Tel +32 228 21 21

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Chris Jones

Tel + 32 (0)2 546 87 51

Christopher.Jones@cor.europa.eu

Varasemate pressiteadete lugemiseks klõpsake siia.


Side Bar