Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/10/70

Bruxelles, 5. oktober 2010

Regionsudvalget opfordrer regioner og byer til at gøre en indsats for klimaet

EU's Regionsudvalg (RU) har opfordret alle regionale og lokale myndigheder til at investere mere i kampen mod klimaændringer. I resolutionen om klimatopmødet i Cancun, der blev vedtaget i dag, opfordrer RU regioner og lokale myndigheder til at indgå lokale klimaaftaler med konkrete tiltag, der skal afbøde klimaforandringerne. Opfordringen kommer efter at RU's formand, Mercedes Bresso, og formanden for USA's Borgmesterkonference, Elizabeth B. Kautz, i går undertegnede et aftalememorandum om klimasamarbejde. Formålet med memorandummet er at fremskynde lokale tiltag på begge sider af Atlanten, der skal forbedre bygningers energieffektivitet, fremme vedvarende energikilder og bæredygtig bytrafik samt ændre borgernes adfærd.

I Cancun-resolutionen gentager udvalget sin appel om en international klimaaftale, der har til formål at begrænse den globale opvarmning til maksimalt 2° C inden 2012. "De nationale ledere har en forpligtelse over for hele verden til at underskrive en internationalt bindende aftale om reduktionen af drivhusgasemissioner i Cancun," sagde RU's formand, Mercedes Bresso.

RU minder regionerne og de lokale myndigheder om den enorme rolle, de spiller, når det gælder om at opnå større ressourceeffektivitet og en mere klimavenlig økonomi lokalt. De skal øge borgernes bevidsthed, mobilisere politisk støtte hos offentligheden, investeringer fra erhvervslivet og finansieringskilder samt motivere producenter og forbrugere til at ændre adfærd, hedder det i resolutionen.

For at få fuldt udbytte af det regionale og lokale potentiale i kampen mod klimaændringer anbefaler RU, at der organiseres uddannelsesforløb for de lokale og regionale myndigheder om håndtering af klimaændringer på græsrodsniveau og oplysningskampagner om klimaændringer for borgerne. RU anbefaler også, at der indgås strategiske offentlig-private partnerskaber, såsom alliancer mellem små og mellemstore virksomheder og lokale og regionale myndigheder med det formål at fremme udvikling og anvendelse af kulstoffattige teknologier. Regionerne og byerne bør indgå lokale pagter om klimaforanstaltninger mellem offentlige og private partnere, der indeholder konkrete klimatiltag for at opfylde 20-20-20-målene.

EU's klimakommissær, Connie Hedegaard, som talte i Regionsudvalget denne uge, sagde: "Sideløbende med de internationale forhandlinger bør EU arbejde hurtigere hen imod at gøre den europæiske økonomi klimavenlig. Europa skal bevare sin førerposition i den skarpe internationale konkurrence om fremtidens kulstoffattige teknologier. På den måde kan vi fremme grøn vækst, sikre arbejdspladser og styrke vores energisikkerhed."

For at styrke finansieringen af lokale klimaprojekter anmoder Regionsudvalget om, at klimaaspektet indarbejdes i budgettet på alle myndighedsniveauer. Klimaprojekter bør blive en tværgående prioritet i det kommende EU-budget, og det bør gøres lettere for regioner og lokale myndigheder at få adgang til lån fra Den Europæiske Investeringsbank. En væsentlig del af indtægterne fra det europæiske emissionshandelssystem bør stilles til rådighed for de lokale og regionale myndigheder, så de kan gennemføre tilpasnings- og afbødningsforanstaltninger på klimaområdet.

EU Commissioner Connie Hedegaard: regions are vital in fighting climate change

Open Days 2010: Summary of the second day

Baggrundsinformation til redaktørerne

20-20-20-målene

Den 17. december 2009 vedtog EU officielt et direktiv om vedvarende energi, som fastlagde målene for bekæmpelsen af klimaforandringer for det næste årti. Målet er at reducere drivhusgasemissionerne med 20% inden 2020 sammenholdt med niveauet i 1990, at sænke energiforbruget med 20% frem til 2020 ved at forbedre energieffektiviteten samt at øge andelen af vedvarende energikilder med 20% frem til 2020. Mindre end syv procent af EU's samlede energiforbrug i 2005 kom fra vedvarende energikilder - vand-, sol-, biomasse-, bølge-, vind- og geotermisk energi.

Mere information: http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på. www.cor.europa.eu

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Christian Gsodam

Tlf. +32 228 21 21

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Chris Jones

Tlf. + 32 (0)2 546 87 51

Christopher.Jones@cor.europa.eu

Klik her for at læse tidligere pressemeddelelser.


Side Bar