Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/10/70

V Bruselu dne 5. října 2010

Výbor regionů apeluje na regiony a města, aby se zapojily do činnosti v oblasti klimatu

Výbor regionů Evropské unie (VR) vyzval všechny orgány nižší než celostátní úrovně, aby věnovaly více úsilí boji proti změně klimatu. Ve svém usnesení k summitu o změně klimatu v Cancúnu, které dnes přijal, se VR obrací na místní a regionální orgány s výzvou, aby podepsaly dohody o činnosti v oblasti klimatu na místní úrovni, v nichž by stanovily konkrétní opatření boje proti změně klimatu. Tato výzva navazuje na včerejší podpis Memoranda o porozumění týkající se spolupráce při opatřeních v oblasti klimatu rukou paní Mercedes Bresso, předsedkyně VR, a paní Elizabeth B. Kautz, předsedkyně Konference starostů Spojených států. Memorandum usiluje o urychlení opatření prováděných na místní úrovni na obou březích Atlantiku zaměřených na zlepšení energetické účinnosti budov, propagaci obnovitelných zdrojů energie a udržitelné městské mobility a také na změnu chování občanů.

Ve svém usnesení k summitu v Cancúnu VR znovu potvrzuje svou výzvu k uzavření mezinárodní dohody o změně klimatu, jež by omezila globální oteplování na maximálně 2 stupně Celsia do roku 2012. „Vedoucí představitelé států nesou odpovědnost za naší planetu a musí v Cancúnu podepsat mezinárodně závaznou dohodu o snížení emisí skleníkových plynů,“ uvedla předsedkyně Mercedes Bresso.

VR připomíná místním a regionálním orgánům, že jejich úloha při dosahování lepší účinnosti zdrojů a hospodářství šetrnějšího ke klimatu v praxi je nezměrná. Musí zvyšovat povědomí veřejnosti, mobilizovat veřejnou politickou podporu, podnikové investice a zdroje financování a motivovat výrobce a spotřebitele ke změně chování, píše se v usnesení.

Pro plné uvolnění potenciálu místních a regionálních orgánů v boji proti změně klimatu doporučuje VR organizovat školení pro místní a regionální orgány k otázce řešení změny klimatu na úrovni nejbližší občanům a osvětové kampaně pro občany na téma změny klimatu. VR rovněž doporučuje strategická partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, jako jsou spojení malých a středních podniků a místních a regionálních orgánů, za účelem dalšího rozvoje a využívání nízkouhlíkových technologií. Regiony a města by měly uzavřít dohody o činnosti v oblasti klimatu na místní úrovni mezi veřejnými a soukromými partnery, v nichž by stanovily konkrétní opatření za účelem dosažení cíle 20-20-20.

Komisařka EU pro oblast klimatu paní Connie Hedegaard, jež k Výboru regionů v tomto týdnu pronesla řeč, uvedla: „Vedle jednání na mezinárodní úrovni musí EU podporovat proces, který evropské hospodářství učiní šetrnějším ke klimatu. Evropa si potřebuje udržet vedoucí postavení v oblasti nízkouhlíkových technologií budoucnosti navzdory dravé konkurenci. Tímto způsobem můžeme stimulovat ekologický růst, ochránit pracovní místa a posílit naši energetickou bezpečnost.“

S cílem podpořit financování opatření v oblasti klimatu na místní úrovni žádá Výbor regionů, aby byla problematika změny klimatu zohledňována v rozpočtech všech správních úrovní. Opatření v oblasti klimatu by se měla stát průřezovou prioritou příštího rozpočtu EU a místním a regionálním orgánům by měl být usnadněn přístup k půjčkám Evropské investiční banky. Podstatná část příjmů z evropského systému pro obchodování s emisemi by měla být k dispozici místním a regionálním orgánům za účelem realizace opatření zaměřených na přizpůsobování se změně klimatu a její zmírňování.

EU Commissioner Connie Hedegaard: regions are vital in fighting climate change

Open Days 2010: Summary of the second day

Informace o širším kontextu pro redaktory:

Cíl 20-20-20

Evropská unie dne 17. prosince 2009 oficiálně přijala směrnici o obnovitelných zdrojích energie 20-20-20, jež stanovila cíle týkající se zmírňování změny klimatu pro příští desetiletí. Tyto cíle vyzývají ke snížení emisí skleníkových plynů o 20 % do roku 2020 oproti úrovním roku 1990, snížení spotřeby energie o 20 % do roku 2020 prostřednictvím zlepšení energetické účinnosti a zvýšení využívání energie z obnovitelných zdrojů o 20 % do roku 2020. V roce 2005 činil podíl energie z vodních, solárních, větrných a geotermálních zdrojů a z biomasy na celkové spotřebě energie EU méně než 7 %.

Více informací naleznete zde: http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm.

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace poskytnou:

Christian GSODAM

Tel. +32 228 21 21

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Chris JONES

Tel. + 32 (0)2 546 87 51

Christopher.Jones@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde.


Side Bar