Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

COR/10/70

Брюксел, 6 октомври 2010 г.

Комитетът на регионите приканва регионите и градовете да предприемат действия срещу изменението на климата

Комитетът на регионите на ЕС (КР) призова всички поднационални власти да инвестират повече в борбата с изменението на климата. В приетата си днес Резолюция относно срещата на високо равнище в Канкун по въпросите на изменението на климата КР призовава регионите и местните власти да сключват местни пактове, в които да залагат конкретни мерки за борба с изменението на климата. Този призив идва след като вчера председателят на КР Мерчедес Бресо и председателят на Конференцията на кметовете на САЩ Елизабет Кауц подписаха Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на климата от . Меморандумът има за цел да ускори предприемането на мерки на местно равнище от двете страни на Атлантическия океан, насочени към подобряване на енергийната ефективност на сградите, насърчаване на използването на възобновяеми източници на енергия и устойчивата градска мобилност, както и към промяна на поведението на гражданите.

В резолюцията си относно срещата на върха в Канкун КР повтаря призива си за сключване на международно споразумение по въпросите на изменението на климата, с което глобалното затопляне да се ограничи до не повече от 2 градуса по Целзий до 2012 г. „Националните лидери носят отговорност пред целия свят за подписването в Канкун на международно правнообвързващо споразумение за намаляване на емисиите на парникови газове“, каза председателят на КР Мерчедес Бресо.

КР припомня на регионите и на местните власти, че имат важна роля за постигането на по‑голяма ефективност при използването на ресурсите и по-щадяща климата икономика на местно равнище. В резолюцията се посочва, че те трябва да повишават информираността на обществото, да мобилизират публична политическа подкрепа, бизнес инвестиции и източници на финансиране и да мотивират производителите и потребителите да променят поведението си.

За пълноценното използване на регионалния и местния потенциал в борбата с изменението на климата КР препоръчва да се организират обучения за представители на местни и регионални власти за начините за справяне с изменението на климата на местно равнище, както и за провеждането на кампании за повишаване на информираността за изменението на климата сред гражданите. КР препоръчва също да се сключват стратегически публично-частни партньорства, като съюзи между малки и средни предприятия и местни и регионални власти, с цел по-нататъшно развитие и внедряване на технологии с ниски въглеродни емисии. Регионите и градовете следва да сключват местни пактове за действия в областта на климата между публични и частни партньори, в които да се залагат конкретни мерки за действия в областта на климата, насочени към постигане на целта 20-20-20.

В реч пред Комитета на регионите тази седмица европейският комисар по действията в областта на климата Кони Хедегард каза: „Едновременно с международните преговори ЕС трябва да постигне напредък в превръщането на европейската икономика в щадяща климата. Европа трябва да запази водещата си позиция в нисковъглеродните технологии на бъдещето при наличие на силна международна конкуренция. По този начин можем да насърчим зеления растеж, да запазим работни места и да повишим енергийната си сигурност.“

За подобряване на финансирането на местните действия в областта на климата Комитетът на регионите приканва те да бъдат включени в бюджетите на всички равнища на управление. Действията в областта на климата следва да се превърнат в хоризонтален приоритет на бъдещия бюджет на ЕС, а достъпът на регионите и градовете до заеми от Европейската инвестиционна банка следва да бъде улеснен. Значителна част от приходите от европейската система за търговия с емисии следва да се предоставят на местните и регионалните власти за прилагане на мерки за смекчаване на последиците и приспособяване към изменението на климата.

EU Commissioner Connie Hedegaard: regions are vital in fighting climate change

Open Days 2010: Summary of the second day

Обща информация за редакторите

Целта 20-20-20

На 17 декември 2009 г. Европейският съюз прие официално Директивата относно енергията от възобновяеми източници, в която се залагат цели за намаляване на изменението на климата през следващото десетилетие. Тези цели включват намаляване до 2020 г. на емисиите на парникови газове с 20% спрямо равнищата им от 1990 г., намаляване до 2020 г. на потреблението на енергия с 20% чрез подобряване на енергийната ефективност и повишаване с 20% до 2020 г. на енергията от възобновяеми източници. През 2005 г. делът на енергията от водата, слънцето, вятъра, от биомаса или от геотермални източници в общото потребление на енергия в ЕС е бил по-малко от 7%.

Повече информация можете да намерите на:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu.

Комитетът на регионите

Комитетът на регионите е Асамблеята на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави-членки е да включат представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета по политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

За повече информация моля, свържете се с:

Christian Gsodam

тел. +32 228 21 21

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

Крис Джоунс

тел. : 32 (0)2 546 87 51

Christopher.Jones@cor.europa.eu

За да прочетете предишни съобщения за медиите, моля натиснете тук.


Side Bar