Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

COR/10/69

Bryssel den 5 oktober 2010

Borgmästare i Europa och USA förbinder sig till klimatåtgärder under ReK: s plenarsession

Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso och Elisabeth B. Kautz, ordförande för Förenta staternas borgmästarkonferens, har i dag har undertecknat ett samförståndsavtal om klimatåtgärder i närvaro av flera hundra regionala och lokala politiker samt EU-kommissionären med ansvar för klimatfrågor, Connie Hedegaard. Efter ceremonin anslöt sig ett antal nya städer och regioner till borgmästarförsamlingen och förband sig att vidta åtgärder på klimatområdet. Borgmästarförsamlingen är ett europeiskt initiativ för klimatåtgärder, som lanserats av Europeiska kommissionen och Regionkommittén. Borgmästarförsamlingen omfattar i dag 2 000 städer och 25 huvudstäder samt 100 regioner i egenskap av så kallade stödstrukturer.

Samförståndsavtalet är resultatet av ett flera månader långt samarbete mellan Regionkommittén (ReK) och Förenta staternas borgmästarkonferens. Drivkraften bakom avtalet är en önskan att gå vidare på klimatområdet efter det nedslående resultatet i Köpenhamn. Genom avtalet vill man skynda på lokala åtgärder på båda sidor om Atlanten för att förbättra energieffektiviteten i byggnader, främja förnybara energikällor och hållbar rörlighet i städerna samt även ändra medborgarnas beteende. Med hjälp av samförståndsavtalet vill man också uppmuntra de regionala och lokala ledarna att ge röst åt sina krav inför klimattoppmötet i Cancun i december.

EU-kommissionären med ansvar för klimatfrågor, Connie Hedegaard, höll omedelbart före undertecknandet av avtalet ett anförande inför Regionkommittén i vilket hon konstaterade att EU, parallellt med de internationella förhandlingarna, måste driva på processen med att göra den europeiska ekonomin klimatvänlig. Europa måste bevara sin ledande ställning i fråga om framtida teknik för låga koldioxidutsläpp i den hårda och globala konkurrensen. På så sätt kan vi stimulera en miljövänlig tillväxt, trygga arbetstillfällen och förbättra energiförsörjningstryggheten. Det är av denna anledning som kommissionen har gjort en minskning av koldioxidutsläppen inom EU:s ekonomi till en av pelarna i Europa 2020-strategin.

Ordförande Elisabeth B. Kautz konstaterade att de amerikanska borgmästarnas engagemang för klimatskyddet kraftigt bidragit till att föra upp frågan på den nationella dagordningen. Borgmästarna i USA utvecklar och genomför hållbara planer och omfattande strategier för att skydda miljön. Konferensen gläder sig åt att underteckna ett samförståndsavtal med Europeiska unionens regionkommitté, med stöd av Europeiska kommissionen, och därigenom fortsätta de nära och starka förbindelserna.

Ordförande Mercedes Bresso hänvisade till samarbetsavtalet med USA:s borgmästare och ReK:s resolution inför toppmötet i Cancun, som finns på morgondagens dagordning, och konstaterade att de nationella ledarna har ett ansvar gentemot vår planet att i Cancun underteckna ett internationellt bindande avtal om att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att underteckna samförstånds­avtalet och förena sina åtgärder på gräsrotsnivå framhåller lokala och regionala ledare på båda sidor om Atlanten att det finns ett akut behov av ett avtal. Hon konstaterade att de tillsammans kommer att föreslå en ny modell för finansiering av lokala projekt inom ramen för handeln med utsläppsrätter.

ReK:s plenarsession utgjorde också en milstolpe för borgmästarförsamlingen i och med att den 2 000:e staden (Satu Mare, RO), den 25:e huvudstaden (Berlin, DE) och den 100:e regionen (Murcia, ES) undertecknade avtalet. Ordförande Mercedes Bresso konstaterade att församlingen nu går in i ett nytt skede. För att de handlingsplaner för hållbar energi som antas i hela Europa ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt är det nu viktigare än någonsin att EU-institutionerna och de nationella institutionerna ger dem sitt stöd.

Ordförande Bressos uppmaning stöds av resultaten av den enkät som gjorts av ReK:s Europa 2020-plattform om hållbar energipolitik i EU:s regioner och städer. Enkäten redogör för god praxis inom fler än 200 lokala och regionala myndigheter i hela Europa och identifierar tre faktorer som är nödvändiga för att man ska lyckas uppnå Europas 20-20-20-mål på gräsrotsnivå: politiskt ledarskap, flernivåstyre samt budgetmässigt och tekniskt stöd till de lokala myndigheterna. ReK kommer att lägga fram resultatet av enkäten och kommitténs förslag till effektivare klimatåtgärder på lokal och regional nivå för Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy, som har sammankallat rådet (energi) till ett särskilt möte i början av 2011 för att diskutera denna fråga.

Bakgrundsmaterial för redaktörer:

Förenta staternas borgmästarkonferens: Förenta staternas borgmästarkonferens (USCM) är en officiell icke-partibunden organisation för amerikanska städer med fler än 30 000 invånare. I USA finns 1 205 sådana städer. Varje stad representeras i konferensen av stadens folkvalda högsta tjänsteman, dvs. borgmästaren. Borgmästarkonferensens viktigaste uppgifter är att främja utvecklingen av en effektivare nationell stadspolitik, att förstärka förbindelserna mellan den federala nivån och städerna, att se till att den federala politiken beaktar städernas behov, att förse borgmästarna med redskap för ledarskap och förvaltning samt att skapa ett forum där borgmästarna kan dela med sig av idéer och information. Klimatskyddsavtalet mellan borgmästare i USA utgör "flaggskeppsinitiativet" och förenar fler än 1 000 amerikanska städer i kampen mot klimat­förändringarna.

Närmare information finns på www.usmayors.org

Regionkommittén: Regionkommittén (ReK) är EU:s politiska ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU-politiken. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politikområden som berör städer och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftningen strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter. ReK samarbetar med Europeiska kommissionen för att utveckla EU:s borgmästarförsamling. Närmare information finns på www.cor.europa.eu

Borgmästarförsamlingen: EU:s medlemsstater har enats om att minska sina koldioxidutsläpp med minst 20 % fram till 2020. Undertecknarna av borgmästaravtalet bidrar till detta policymål genom ett formellt åtagande att gå ännu längre med hjälp av sin handlingsplan för hållbar energi.

Närmare information finns på www.eumayors.eu

Undertecknandet av samförståndsavtalet: För närmare information om bakgrunden till avtalet, klicka här.

Samförståndsavtalet kommer att finnas tillgängligt under presskonferensen och online omedelbart efter det att det har undertecknats.

För ytterligare information, kontakta us-eu.cooperation@cor.europa.eu

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU-politiken. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politikområden som berör städer och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftningen strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

För ytterligare information kontakta

Christian Gsodam

Tfn +32 22822121

christian.gsodam@cor.europa.eu

För att läsa tidigare pressmeddelanden, klicka här.


Side Bar