Navigation path

Left navigation

Additional tools

Sporočilo za javnost

Skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU

COR/10/69

Bruselj, 5. oktober 2010

Župani iz Evrope in ZDA so se na plenarnem zasedanju OR zavezali k ukrepom za boj proti podnebnim spremembam

Predsednica Odbora regij Mercedes Bresso in predsednica konference županov ameriških mest Elizabeth B. Kautz sta danes v prisotnosti več sto regionalnih in lokalnih politikov ter komisarke EU za podnebne ukrepe, Connie Hedegaard, podpisali Memorandum o soglasju o sodelovanju v boju proti podnebnim spremembam. Po slovesnosti ob podpisu so se nova mesta in regije pridružila evropski pobudi na področju varstva podnebja, Konvenciji županov, ki sta jo sprožila Evropska komisija in OR, in se s tem zavezala k izvajanju podnebnih ukrepov. Konvenciji se je tako doslej pridružilo 2000 mest, 25 glavnih mest in 100 regij, ki imajo podporno vlogo.

Memorandum o soglasju (Memorandum of Understanding) je rezultat večmesečnega sodelovanja med Odborom regij (OR) in konferenco županov ameriških mest, ki jih je – po neuspehu konference v Københavnu – vodila želja po napredku na področju podnebnih ukrepov. Cilj memoranduma je pospešiti ukrepe za večjo energetsko učinkovitost zgradb na obeh straneh Atlantika, spodbujati uporabo obnovljivih virov energije in trajnostno mobilnost v mestih, pa tudi spremeniti ravnanje državljanov. Poleg tega naj bi memorandum spodbudil regionalne in lokalne politike, da v pripravah na vrh v Cancunu decembra izrazijo svoje zahteve.

Komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard, ki je nagovorila Odbor regij pred slovesnostjo ob podpisu, je dejala: "EU mora hkrati z mednarodnimi ukrepi nadaljevati proces preoblikovanja evropskega gospodarstva tako, da bo podnebju prijazno. Evropa mora v hudi svetovni konkurenci obdržati vodilno vlogo na področju nizkoogljičnih tehnologij prihodnosti. Tako lahko spodbudimo okolju prijazno rast, ohranimo delovna mesta in povečamo energetsko varnost. Zato je Komisija zmanjšanje emisij CO2 opredelila kot enega od stebrov strategije Evropa 2020."

Predsednica Elisabeth B. Kautz pa je dejala: "Močna zavezanost županov ameriških mest varstvu okolja je ključna za uvrstitev te teme na mednarodno agendo. Župani v ZDA pripravljajo in izvajajo načrte za trajnost ter obsežne strategije za varstvo okolja. Konferenca županov izrecno pozdravlja podpis tega memoranduma o soglasju skupaj z Odborom regij Evropske unije, ki ga je podprla Evropska komisija, saj pomeni nadaljevanje tesnih in trdnih odnosov."

Predsednica Mercedes Bresso pa je glede Memoranduma o soglasju, podpisanega z župani ameriških mest, in resolucije OR o podnebnih pogajanjih v Cancunu dejala: "Politiki držav so odgovorni za naš planet, zato morajo v Cancunu podpisati mednarodno zavezujoč dogovor o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. S podpisom memoranduma in povezovanjem podnebnih ukrepov, ki se izvajajo na lokalni ravni, lokalni in regionalni politiki z obeh strani Atlantika poudarjajo, da je takojšni dogovor nujno potreben. Skupaj bomo predlagali nov model financiranja lokalnih projektov na podlagi sheme za trgovanje z emisijami."

Plenarno zasedanje OR je bilo za Konvencijo županov prelomno, saj je zavezo podpisalo 2000. mesto (Satu Mare, Romunija), 25. glavno mesto (Berlin, Nemčija) in 100. regija (Murcia, Španija). Predsednica Bresso je dejala: "Konvencija županov vstopa v novo obdobje. Če želimo zagotoviti, da se bodo akcijski načrti za trajnostno energije, ki jih zdaj sprejemajo po vsej Evropi, učinkovito izvajali, je bolj kot kdaj koli prej potrebna politična in finančna podpora evropskih in nacionalnih institucij."

Poziv predsednice Bresso so podprli izsledki raziskave o trajnostnih energetskih politikah regij in mest EU, ki jo je izvedla platforma OR za strategijo Evropa 2020. Raziskava predstavlja primere najboljše prakse več kot 200 lokalnih in regionalnih oblasti iz vse Evrope in ugotavlja, da so za učinkovito uresničevanje evropskih ciljev 20-20-20 na lokalni ravni odločilni tri dejavniki: politično vodstvo, pristop, ki temelji na upravljanju na več ravneh, ter proračunska in tehnična podpora lokalnim oblastem. OR bo izsledke raziskave in svoje predloge za učinkovitejše podnebne ukrepe na lokalni in regionalni ravni posredoval predsedniku Evropskega sveta Hermanu Van Rompuyu, ki je pozval k posebnemu zasedanju Sveta ministrov, pristojnih za podnebne ukrepe, v začetku leta 2011, da bi razpravljali o teh vprašanjih.

Obvestilo za urednike

Konferenca županov ZDA (US Conference of Mayors, USCM) je uradno nestrankarsko združenje mest ZDA s 30.000 prebivalci ali več. Takšnih mest je v ZDA 1205; vsako v konferenci zastopa njegov najpomembnejši izvoljeni predstavnik, to je župan. Glavne naloge konference županov ameriških mest so spodbujanje učinkovite nacionalne politike mest, krepitev odnosov med državo in mesti, zagotavljanje, da zvezna politika upošteva potrebe mest, zagotavljanje orodij za vodenje in upravljanje za župane ter vzpostavitev foruma, na katerem lahko župani izmenjujejo svoje zamisli in informacije. Sporazum županov ameriških mest o varstvu podnebja je vodilna pobuda, ki je v boju proti podnebnim spremembam združila več kot 1000 mest v ZDA.

Več informacij je na voljo na spletni strani www.usmayors.org.

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti. OR v zvezi z delom Konvencije županov EU sodeluje z Evropsko komisijo. Več informacij je na voljo na spletni strani www.cor.europa.eu.

Konvencija županov: države članice EU so se zedinile, da bodo do leta 2020 emisije CO2 zmanjšale za vsaj 20 %. Podpisniki Konvencije županov prispevajo k uresničevanju tega cilja tako, da se formalno obvežejo, da bodo z izvajanjem akcijskih načrtov za trajnostno energijo cilj še presegli.

Več informacij je na voljo na spletni strani www.eumayors.eu.

Podpis Memoranduma o soglasju: več informacij o nastanku.

Memorandum o soglasju bo na voljo na tiskovni konferenci, takoj po podpisu pa do dostopen tudi na spletni strani.

Za dodatna vprašanja pišite na e-naslov: us-eu.cooperation@cor.europa.eu.

Obiščite spletno stran OR: www.cor.europa.eu

Odbor regij

Odbor regij je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Naloga 344 članov Odbora iz vseh 27 držav članic EU je regionalne in lokalne oblasti ter skupnosti, ki jih te oblasti zastopajo, vključiti v proces odločanja ter jih seznanjati s politikami EU. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet se morajo z Odborom posvetovati o političnih področjih, ki vplivajo na regije in mesta. Odbor regij lahko tudi vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije, če so bile kršene njegove pravice ali če meni, da zakonodaja EU krši načelo subsidiarnosti ali ne spoštuje regionalnih ali lokalnih pristojnosti.

Za več informacij je na voljo:

Christian Gsodam

Tel. +32 (0) 2 282 2121

christian.gsodam@cor.europa.eu

Za prejšnja sporočila za javnost kliknite tukaj.


Side Bar