Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

COR/10/69

Brusel 5. októbra 2010

Starostovia a primátori z Európy a USA sa na plenárnom zasadnutí VR zasadzovali v prospech opatrení na ochranu klímy

Predsedníčka Výboru regiónov Mercedes Bresso a Elizabeth B. Kautz, predsedníčka Konferencie primátorov USA, dnes podpísali Memorandum o porozumení týkajúce sa spolupráce pri opatreniach na ochranu klímy. Prítomných bolo niekoľko stoviek miestnych a regionálnych politikov a Connie Hedegaard, členka Komisie zodpovedná za opatrenia na ochranu klímy. Po slávnostnom akte sa nové mestá a regióny podpísaním Dohovoru primátorov a starostov, európskej iniciatívy na ochranu klímy, ktorú spustili Európska komisia a VR, pridali k činnosti v tejto oblasti. K dohovoru doteraz pristúpilo 2000 miest, 25 hlavných miest a 100 regiónov ako podporných štruktúr.

Memorandum o porozumení je výsledkom niekoľkomesačnej spolupráce medzi Výborom regiónov (VR) a Konferenciou primátorov USA v snahe napredovať v opatreniach na ochranu klímy po neuspokojivých výsledkoch konferencie v Kodani. Jeho zámerom je urýchliť opatrenia na miestnej a regionálnej úrovni na oboch brehoch Atlantického oceánu, aby sa zlepšila energetická hospodárnosť budov, podporili obnoviteľné zdroje energií a trvalo udržateľná mestská mobilita a aby sa tiež zmenilo správanie ľudí. Memorandum si rovnako kladie za cieľ zmobilizovať miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov, aby predniesli svoje požiadavky na summite o klíme, ktorý sa uskutoční v decembri v Kankúne.

Connie Hedegaard, členka Komisie zodpovedná za opatrenia na ochranu klímy, ktorá vystúpila pred Výborom regiónov bezprostredne pred podpisovým aktom, uviedla: „Súbežne s medzinárodnými rokovaniami sa EÚ tiež musí usilovať o to, aby európska ekonomika väčšmi zohľadňovala otázky klímy. Európa si musí udržať vedúce postavenie v nízkouhlíkových technológiách budúcnosti v rámci silnej svetovej hospodárskej súťaže. Týmto môžeme stimulovať ekologický rast ekonomiky, zabezpečiť pracovné miesta a posilniť našu energetickú bezpečnosť. Preto Komisia urobila z „dekarbonizácie“ ekonomiky EÚ jeden z hlavných pilierov stratégie Európa 2020.“

Predsedníčka Konferencie primátorov USA Elizabeth B. Kautz uviedla: „Pevný záväzok amerických primátorov chrániť klímu bol prostriedkom, ako z tejto otázky spraviť národný program. Americkí primátori rozvíjajú a realizujú plány zamerané na udržateľnosť a komplexné stratégie na ochranu životného prostredia. Konferencia primátorov USA s potešením podpísala memorandum o porozumení s Výborom regiónov Európskej únie, ktoré podporila aj Európska komisia. Vďaka nemu budeme môcť pokračovať v našej úzkej a intenzívnej spolupráci.“

V súvislosti s dohodou o spolupráci s americkými starostami a primátormi a uznesením VR týkajúcim sa konferencie v Kankúne, ktoré je na zajtrajšom programe rokovania výboru, predsedníčka Mercedes Bresso uviedla: „Vedúci štátni predstavitelia majú voči planéte zodpovednosť podpísať v Kankúne medzinárodne záväznú dohodu o znižovaní emisií skleníkových plynov. Podpísaním tohto memoranda a zosúladením opatrení v oblasti klímy na miestnej úrovni upozorňujú miestni a regionálni predstavitelia na nutnosť dohody. Spoločne navrhneme nový model financovania miestnych projektov mimo systému EÚ na obchodovanie s emisiami.“

Plenárne zasadnutie VR bolo tiež kľúčovým momentom pre Dohovor primátorov a starostov, keďže k nemu pristúpilo 2000. mesto (Satu Mare, Rumunsko) a 25. hlavné mesto (Berlín, Nemecko) a 100. región (Murcia, Španielsko). Predsedníčka Bresso uviedla: „Dohovor vstupuje do novej fázy. Ak sa majú akčné plány pre udržateľnú energetiku prijaté v celej Európe účinne vykonávať, je politická a finančná podpora zo strany európskych a národných inštitúcií v súčasnosti ešte dôležitejšia ako predtým.“

Výzvu predsedníčky Bresso podporili aj zistenia výskumu platformy VR pre monitorovanie stratégie Európa 2020 s názvom Politické opatrenia regiónov a miest EÚ v oblasti využívania udržateľných zdrojov energie. Prieskum uvádza osvedčené postupy viac ako 200 miestnych a regionálnych orgánov v Európe a určuje tri potrebné faktory, aby sa úspešne splnili ciele Európa 20–20–20 v praxi: politické vedenie, prístup viacúrovňového riadenia a rozpočtová a technická podpora miestnym orgánom. VR predloží výsledky prieskumu a jeho návrhy efektívnejších opatrení na ochranu klímy na miestnej a regionálnej úrovni aj predsedovi Európskej rady Hermanovi Van Rompuyovi, ktorý na začiatok roka 2011 zvolal špeciálnu radu venovanú energetike, na ktorej sa má diskutovať aj o tejto otázke.

Podkladové informácie pre redaktorov

Konferencia primátorov USA: Konferencia primátorov USA (US Conference of Mayors – USCM) je oficiálnou nadstraníckou organizáciou amerických miest, ktoré majú viac ako 30 000 obyvateľov. Takýchto miest je v USA 1 205. Každé mesto v konferencii zastupuje jeho najvyšší zvolený predstaviteľ – primátor. Medzi hlavné úlohy tejto organizácie patrí: podporovať rozvoj efektívnej národnej mestskej politiky; posilňovať vzťahy medzi federálnou a mestskou úrovňou; zabezpečovať, aby federálna politika spĺňala potreby miest; poskytovať primátorom nástroje na vedenie a riadenie a vytvoriť fórum, v rámci ktorého si primátori môžu vymieňať nápady a informácie. Dohoda amerických primátorov o ochrane klímy je hlavnou iniciatívou, ktorá združuje viac ako 1000 amerických miest v boji proti klimatickým zmenám.

Viac informácií nájdete na stránke www.usmayors.org.

Výbor regiónov: Výbor regiónov je politické zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov. VR spolupracuje s Európskou komisiou na vypracovaní Dohovoru primátorov a starostov EÚ. Viac informácií nájdete na stránke www.cor.europa.eu.

Dohovor primátorov a starostov: členské štáty EÚ sa dohodli na znížení emisií CO2 do roku 2020 najmenej o 20 %. Signatári Dohovoru primátorov a starostov prispievajú k týmto politickým cieľom prostredníctvom formálneho záväzku prekročiť tento cieľ uplatňovaním akčného plánu pre udržateľnú energetiku.

Viac informácií nájdete na stránke http://www.eumayors.eu.

Podpísanie Memoranda o porozumení: viac informácií o jeho vzniku.

Memorandum o porozumení bude k dispozícii na tlačovej konferencii a na internete bezprostredne po jeho podpísaní.

Vaše ďalšie otázky môžete zasielať na adresu: us-eu.cooperation@cor.europa.eu

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Christian Gsodam

Tel. +32 (0) 2 282 2121

christian.gsodam@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu.


Side Bar