Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/10/69

Bruksela, 5 października 2010 r.

Europejscy i amerykańscy burmistrzowie przyjmują pakt klimatyczny na sesji plenarnej KR-u

Przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso i Elizabeth B. Kautz, przewodnicząca Konferencji Burmistrzów USA, podpisały dziś protokół ustaleń dotyczący współpracy w dziedzinie klimatu w obecności kilkuset polityków szczebla lokalnego i regionalnego, jak również unijnej komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard. Po ceremonii nastąpiło przyjęcie do Porozumienia Burmistrzów nowych miast i regionów zobowiązujących się do działań w dziedzinie klimatu. Porozumienie to, wspólnie zapoczątkowane przez Komisje Europejską i KR, jest inicjatywą ukierunkowaną na walkę ze zmianą klimatu. Obecnie w jego skład wchodzi 2000 miast, 25 stolic i 100 regionów.

Przyjęty protokół ustaleń jest owocem wielomiesięcznej współpracy między Komitetem Regionów i Konferencją Burmistrzów USA. U jego podstaw leży pragnienie dalszego realizowania działań związanych z klimatem po rozczarowujących wynikach szczytu w Kopenhadze. Celem dokumentu jest przyśpieszenie realizacji lokalnych działań – zarówno w Europie, jak i w USA – zmierzających do poprawy poziomu efektywności energetycznej budynków, wspierania korzystania z energii odnawialnej oraz zrównoważonej mobilności w miastach, jak również do zmiany przyzwyczajeń społeczeństwa. Celem protokołu jest także mobilizowanie liderów lokalnych i regionalnych, aby przedstawili swoje stanowiska podczas przygotowań do grudniowego szczytu klimatycznego w Cancun.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard, która zabrała głos na krótko przed ceremonią podpisania protokołu, powiedziała: „Równocześnie z prowadzeniem międzynarodowych negocjacji UE musi zmieniać gospodarkę europejską tak, aby była ona bardziej przyjazna dla klimatu. W warunkach ostrej światowej konkurencji Europa musi utrzymać pozycję lidera w dziedzinie niskoemisyjnych technologii przyszłości. Dzięki temu będziemy w stanie stymulować rozwój ekologiczny, chronić miejsca pracy i zwiększyć nasze bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego właśnie Komisja Europejska uczyniła z »odwęglenia« gospodarki europejskiej jeden z filarów strategii »Europa 2020«”.

Przewodnicząca Elisabeth B. Kautz powiedziała: „Zdecydowane zobowiązanie amerykańskich burmistrzów do ochrony klimatu walnie przyczyniło się do wprowadzenia tej kwestii do polityk krajowych. Burmistrzowie w USA opracowują i wdrażają plany zrównoważonego rozwoju oraz całościowe strategie mające na celu ochronę środowiska. Nasza Konferencja z przyjemnością podpisuje protokół ustaleń z Komitetem Regionów Unii Europejskiej. Na tej podstawie, ze wsparciem Komisji Europejskiej, będziemy w dalszym ciągu prowadzić bliską i partnerską współpracę”.

Zabierając głos na temat porozumienia o współpracy z amerykańskimi burmistrzami oraz rezolucji KR-u w sprawie szczytu w Cancun, którą Komitet będzie się zajmował jutro, przewodnicząca Mercedes Bresso stwierdziła: „Na przywódcach krajowych spoczywa odpowiedzialność za naszą planetę, a w związku z tym za zawarcie w Cancun wiążącej umowy międzynarodowej w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Podpisując protokół oraz koncentrując się wspólnie na działaniach klimatycznych na poziomie lokalnym, liderzy samorządowi na obydwu kontynentach podkreślają pilną potrzebę zawarcia odpowiedniego porozumienia. Razem zaproponujemy nowy model finansowania lokalnych projektów dzięki systemowi handlu uprawnieniami do emisji”.

Sesja plenarna KR-u była również podniosłym momentem dla Porozumienia Burmistrzów, do którego przystąpiło dwutysięczne miasto (rumuńskie Satu Mare), dwudziesta piąta stolica (Berlin) i setny region (Murcja). „Porozumienie wkracza w nową fazę – oświadczyła z tej okazji przewodnicząca Bresso. – Jeżeli plany działania na rzecz zrównoważonej energii, które są przyjmowane na terenie całej Europy, mają być skutecznie wprowadzone w życie, wsparcie polityczne i finansowe ze strony instytucji europejskich i krajowych jest obecnie potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej”.

Ten apel przewodniczącej Bresso znajduje oparcie w wynikach badania działającej w KR-ze Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020” w sprawie polityki miast i regionów UE w dziedzinie zrównoważonej energii. W badaniu tym przedstawiono sprawdzone rozwiązania z ponad 200 organów władz lokalnych i regionalnych z całej Europy oraz określono trzy niezbędne czynniki powodzenia, umożliwiające osiągnięcie europejskiego celu 20-20-20 w terenie. Są to: przywództwo polityczne, podejście związane z wielopoziomowym sprawowaniem rządów oraz wsparcie budżetowe i techniczne dla władz lokalnych. KR przekaże wyniki tego badania oraz swoje propozycje dotyczące skuteczniejszych lokalnych działań klimatycznych przewodniczącemu Rady Europejskiej Hermanowi Van Rompuyowi, który zwołał specjalny szczyt energetyczny na 2011 r. w celu przedyskutowania tej kwestii.

Informacje dla dziennikarzy

Konferencja Burmistrzów USA (USCM) jest oficjalną, bezstronną organizacją zrzeszającą burmistrzów miast o liczbie mieszkańców wynoszącej co najmniej 30 tys. W USA jest 1205 takich miast. Każde z nich reprezentuje w Konferencji jego najwyższy rangą urzędnik wybrany przez społeczeństwo – burmistrz. Do podstawowych zadań Konferencji Burmistrzów USA należą: wspieranie tworzenia skutecznych krajowych polityk miejskich, umacnianie relacji między miastami a szczeblem federalnym, zagwarantowanie, że polityka federalna uwzględnia potrzeby miejskie, dostarczanie burmistrzom narzędzi w zakresie przewodzenia i zarządzania oraz ustanowienie forum, na którym burmistrzowie mogą wymieniać się doświadczeniami i pomysłami. Porozumienie amerykańskich burmistrzów w sprawie ochrony klimatu jest sztandarową inicjatywą, łączącą ponad tysiąc amerykańskich miast w walce ze zmianą klimatu.

Więcej informacji: www.usmayors.org.

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz społeczności, które reprezentują, w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli naruszone zostały jego prawa lub jeśli uznał, że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych. KR współpracuje z Komisją Europejską w dziedzinie rozwoju Porozumienia Burmistrzów UE.

Więcej informacji: www.cor.europa.eu.

Porozumienie Burmistrzów: państwa członkowskie UE porozumiały się co do ograniczenia swoich emisji CO2 o przynajmniej 20% do 2020 r. Sygnatariusze Porozumienia burmistrzów realizują cele tej polityki, zobowiązując się formalnie do wyjścia poza ten cel poprzez wprowadzenie w życie swoich planów na rzecz zrównoważonej energii.

Więcej informacjia: www.eumayors.eu.

Podpisanie protokołu ustaleń: więcej informacji na temat genezy tego dokumentu.

Pełny tekst protokołu ustaleń będzie dostępny podczas konferencji prasowej oraz na stronach internetowych bezpośrednio po podpisaniu.

W sprawie pytań prosimy pisać na adres: us-eu.cooperation@cor.europa.eu

Zapraszamy na strony internetowe KR-u: www.cor.europa.eu

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz społeczności, które reprezentują, w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli naruszone zostały jego prawa lub jeśli uznał, że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Szczegółowych informacji udziela:

Christian Gsodam

Tel. +32 (0) 2 282 2121

christian.gsodam@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe – kliknij tutaj.


Side Bar