Navigation path

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/10/69

Brussel, 5 oktober 2010

Europese en Amerikaanse burgemeesters scharen zich achter klimaataanpak tijdens CvdR-zitting

De voorzitster van het Comité van de Regio's, Mercedes Bresso, en de voorzitster van de conferentie van burgemeesters van de VS, Elizabeth B. Kautz, hebben vandaag in het bijzijn van enkele honderden regionale en lokale politici en de Europees commissaris voor klimaat, Connie Hedegaard, een memorandum of understanding ondertekend over samenwerking op het gebied van klimaataanpak. Na deze ceremonie volgde de ondertekening door een aantal steden en regio's van het Convenant van burgemeesters, een door de Europese Commissie en het CvdR gelanceerd Europees initiatief om klimaatverandering tegen te gaan. Inmiddels hebben zich 2000 steden, 25 hoofdsteden en 100 regio's bij het Convenant aangesloten.

Het Memorandum of Understanding is het resultaat van maandenlang overleg tussen het Comité van de Regio's (CvdR) en de conferentie van burgemeesters van de VS. Hiermee willen zij het klimaatdebat gaande houden na de teleurstellende resultaten van Kopenhagen. Doel is om aan beide zijden van de Atlantische Oceaan lokale maatregelen te nemen om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en duurzame stedelijke mobiliteit te bevorderen en het gedrag van burgers te veranderen. Het memorandum is ook bedoeld om lokale en regionale leiders op te roepen tot het formuleren van hun eisen in de aanloop naar de Klimaattop van Cancún, in december.

De Europese commissaris voor klimaat, Connie Hedegaard, die vlak voor de ondertekeningsceremonie een toespraak hield voor het Comité van de Regio's, zei: "De Unie moet parallel aan de internationale onderhandelingen ervoor zorgen dat de Europese economie klimaatvriendelijker wordt. In de keiharde mondiale concurrentiestrijd moet Europa blijven vooroplopen op het gebied van de koolstofarme technologieën van de toekomst. Op die manier kunnen wij milieuvriendelijke groei stimuleren, banen behouden en onze energiezekerheid vergroten. Daarom heeft de Commissie het "koolstofvrij maken" van de EU-economie tot een van de speerpunten van de Europa 2020-strategie gemaakt."

Elizabeth B. Kautz zei: "Dankzij de sterke inzet van Amerikaanse burgemeesters voor klimaatbescherming is deze kwestie op de nationale agenda gezet. Burgemeesters in de VS zetten duurzaamheidsprojecten op en voeren een beleid dat milieubescherming hoog in het vaandel draagt. De conferentie is zeer verheugd over de ondertekening van een memorandum of understanding met het Comité van de Regio's van de Europese Unie, met de steun van de Europese Commissie, waardoor onze hechte en sterke betrekkingen worden voortgezet."

Onder verwijzing naar de samenwerkingsovereenkomst met de Amerikaanse burgemeesters en de CvdR-resolutie voor Cancún, die voor morgen op de agenda staat, zei Mercedes Bresso: "Nationale leiders zijn het aan de planeet verplicht om een internationaal bindende overeenkomst te sluiten over de beperking van de CO2-uitstoot in Cancún. Door het ondertekenen van dit memorandum en het coördineren van hun veldgerichte klimaatmaatregelen beklemtonen lokale en regionale leiders aan deze en gene zijde van de Atlantische Oceaan de dringende behoefte aan een akkoord. Samen zullen wij een nieuw model voorstellen voor de financiering van lokale projecten uit de EU-regeling voor het verhandelen van emissierechten."

De CvdR-zitting was ook een mijlpaal voor het Convenant van burgemeesters, met de 2000e stad (Satu Mare, RO), de 25e hoofdstad (Berlijn, DE) en de 100e regio (Murcia, ES) die het pact ondertekenden. Voorzitster Bresso zei: "Het Convenant gaat een nieuwe fase in. Om de actieplannen voor duurzame energie die in heel Europa worden opgezet goed uit te voeren, is politieke en financiële steun van Europese en nationale instellingen nu belangrijker dan ooit."

De woorden van mevrouw Bresso worden bevestigd door de resultaten van het Europa 2020 Monitoring Platform van het CvdR over sustainable energy policies by EU regions and cities. In deze survey worden goede praktijken van meer dan 200 lokale en regionale overheden uit heel Europa weergegeven en worden drie sleutelfactoren voor het welslagen van de Europa 20-20-20-doelstellingen in het veld omschreven: politiek leiderschap, een multilevelgovernance-aanpak en budgettaire en technische steun voor lokale overheden. Het CvdR zal de uitkomst van deze survey en de voorstellen voor een doeltreffender klimaataanpak op lokaal en regionaal niveau doen toekomen aan de voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, die begin 2011 een speciale Energieraad organiseert om deze kwestie te bespreken.

Achtergrondinformatie

De conferentie van burgemeesters van de VS (USCM) is de officiële, politiek neutrale organisatie van Amerikaanse steden met een inwoneraantal van 30.000 of meer. Er zijn 1 205 van dergelijke steden in de VS. Elke stad wordt in de conferentie vertegenwoordigd door zijn belangrijkste gekozen afgevaardigde, de burgemeester. De conferentie van burgemeesters van de VS heeft vooral als taak de ontwikkeling van effectief nationaal stadsbeleid bevorderen, de betrekkingen tussen het federale niveau en de stad verstevigen, erop toezien dat het federaal beleid rekening houdt met de behoeften van de stad, de burgemeesters voorzien van de instrumenten voor leiderschap en management en een forum opzetten waarin burgemeesters ideeën en informatie kunnen uitwisselen. Het akkoord inzake klimaatbescherming van de Amerikaanse burgemeesters is het kerninitiatief waarin meer dan 1 000 Amerikaanse steden samen ten strijde trekken tegen klimaatverandering.

Voor meer informatie zie: www.usmayors.org

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-Assemblee van lokale en regionale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden. Het CvdR werkt samen met de Europese Commissie aan de ontwikkeling van het Convenant van burgemeesters van de EU. Voor meer informatie zie: www.cor.europa.eu

Convenant van burgemeesters: de lidstaten van de EU zijn overeengekomen om hun CO2-uitstoot uiterlijk tegen 2020 met 20% te beperken. De burgemeesters die het convenant hebben ondertekend, helpen deze beleidsdoelstellingen verwezenlijken via een formele toezegging om verder te gaan dan het beoogde doel door de uitvoering van hun actieplan voor duurzame energie.

Voor meer informatie zie: www.eumayors.eu

Ondertekening van het memorandum of understanding: meer informatie.

Het memorandum of understanding is onmiddellijk na ondertekening beschikbaar op de persconferentie en online.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met: us-eu.cooperation@cor.europa.eu

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Christian Gsodam

Tel. +32 (0) 2 282 2121

christian.gsodam@cor.europa.eu

Klik hier voor eerdere persberichten van het CvdR.


Side Bar