Navigation path

Left navigation

Additional tools

Paziņojums presei

ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja

COR/10/69

Briselē, 2010. gada 5. oktobrī

RK plenārsesijā Eiropas un ASV mēri parakstās par sadarbību klimata jautājumos

Klātesot vairākiem simtiem reģionālā un vietējā līmeņa politiķu un ES komisārei klimata jautājumos Connie Hedegaard, Reģionu komitejas priekšsēdētāja Mercedes Bresso un Amerikas Savienoto Valstu mēru konferences priekšsēdētāja Elisabeth B. Kautz šodien parakstīja saprašanās memorandu par sadarbību klimata jomā. Pēc šīs ceremonijas vairākas pilsētas un reģioni, apliecinot gatavību veikt klimata aizsardzības pasākumus, pievienojās Pilsētu mēru paktam — Eiropas Komisijas un RK iedibinātai Eiropas iniciatīvai, kuras mērķis ir risināt klimata pārmaiņu radītās problēmas. Paktā patlaban iesaistījušās 2000 pilsētas, 25 galvaspilsētas un 100 reģioni, kas darbojas kā atbalsta struktūras.

Saprašanās memorands tapis pēc mēnešiem ilga kopīga darba, ko veica Reģionu komiteja (RK) un ASV mēru konference. Šīs sadarbības pamatā bija vēlme aktīvāk risināt ar klimata pārmaiņām saistītās problēmas, ņemot vērā neapmierinošos Kopenhāgenas sanāksmes rezultātus. Memoranda nolūks ir paātrināt darbu abās Atlantijas okeāna pusēs un veikt vietēja mēroga pasākumus, lai uzlabotu ēku energoefektivitāti, veicinātu atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu un ilgtspējīgu mobilitāti pilsētvidē, kā arī panāktu pārmaiņas iedzīvotāju ieradumos. Memoranda uzdevums ir arī mobilizēt reģionālos un vietējos līderus, lai tie paustu savu viedokli pirms decembrī gaidāmā samita, kas būs veltīts klimata jautājumiem un notiks Kankunā.

Tieši pirms parakstīšanas ceremonijas Reģionu komiteju uzrunāja komisāre klimata jautājumos Connie Hedegaard, kura norādīja: “Līdztekus starptautiskajām sarunām Eiropas Savienībai ir enerģiski jāturpina darbs, veidojot tādu Eiropas ekonomiku, kas nekaitē klimatam. Sīvas konkurences apstākļos Eiropai jāsaglabā pasaules līdera pozīcijas tādās nākotnes tehnoloģijās, kuras rada zemas oglekļa emisijas. Tādējādi mēs varēsim sekmēt vidi saudzējošu izaugsmi, nodrošināt darbavietas un nostiprināt energoapgādes drošību. Tieši tāpēc par vienu no stratēģijas “Eiropa 2020” stūrakmeņiem Komisija ir izvirzījusi ES ekonomikas “dekarbonizāciju”.”

ASV mēru konferences priekšsēdētāja Elisabeth B. Kautz uzsvēra: “Pateicoties tieši ASV mēru stingrajai apņēmībai aizsargāt klimatu, šis jautājums iekļauts valsts mēroga darba kārtībā. ASV mēri izstrādā un īsteno ilgtspējas plānus un visaptverošas vides aizsardzības stratēģijas. Mēs esam ļoti gandarīti, ka ar Eiropas Komisijas atbalstu varam parakstīt saprašanās memorandu ar Eiropas Savienības Reģionu komiteju, tādējādi turpinot mūsu ciešās un stabilās attiecības.”

Atsaucoties uz sadarbības nolīgumu ar ASV mēru konferenci un uz Kankunas sanāksmei veltīto RK rezolūciju, kas ir Komitejas rītdienas darba plānā, priekšsēdētāja Mercedes Bresso norādīja: “Valstu vadītāji ir atbildīgi mūsu planētas priekšā par to, lai Kankunā tiktu parakstīts starptautiski saistošs nolīgums par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Parakstot šo memorandu un apvienojot klimata aizsardzības pasākumus iedzīvotājiem vistuvākajā līmenī, vietējie un reģionālie līderi abos Atlantijas okeāna krastos uzsver steidzamu vajadzību pēc nolīguma. Kopīgi mēs izstrādāsim jaunu veidu, kā emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu izmantot vietējo projektu finansēšanai.”

Arī Pilsētu mēru paktam RK plenārsesija bija nozīmīgs notikums, jo tās laikā paktam pievienojās 2000. pilsēta (Satu Mare, Rumānija), 25. galvaspilsēta (Berlīne, Vācija) un 100. reģions (Mursija, Spānija). Priekšsēdētāja M. Bresso norādīja: “Ir sācies jauns posms pakta vēsturē. Lai varētu efektīvi īstenot visā Eiropā pieņemtos rīcības plānus ilgtspējīgai enerģijas izmantošanai, Eiropas un dalībvalstu iestāžu politiskais un finansiālais atbalsts tagad ir svarīgāks kā jebkad.”

Priekšsēdētājas M. Bresso aicinājuma pamatā ir secinājumi, kas gūti RK veiktajā stratēģijas “Eiropa 2020” apsekojumā par ilgtspējīgu enerģētikas politiku ES reģionos un pilsētās. Apsekojumā atspoguļoti paraugprakses piemēri no vairāk nekā 200 vietējām un reģionālajām pašvaldībām visā Eiropā un definēti trīs būtiski faktori, kas nepieciešami Eiropas “20-20-20” mērķu sasniegšanai: politiskā vadība, daudzlīmeņu pārvaldības pieeja, kā arī finansiāls un tehnisks atbalsts vietējām pašvaldībām. Apsekojumā gūtos secinājumus un savus priekšlikumus, kā efektīvāk veikt klimata aizsardzības pasākumus iedzīvotājiem vistuvākajā — vietējā un reģionālajā līmenī, RK iesniegs arī Eiropadomes priekšsēdētājam Herman Van Rompuy, kurš ierosinājis 2011. gada sākumā rīkot īpašu Padomes sanāksmi, lai apspriestu enerģētikas jautājumus.

Vispārēja informācija redaktoriem

ASV mēru konference. ASV mēru konference (USCM, US Conference of Mayors) ir oficiāla, ar partiju darbību nesaistīta organizācija, kurā apvienojušās tās ASV pilsētas, kurās ir vismaz 30 000 iedzīvotāju. Amerikas Savienotajās Valstīs ir 1205 šādas pilsētas. Konferencē katru no tām pārstāv tās galvenā vēlētā amatpersona — mērs. Svarīgākās ASV mēru konferences funkcijas ir šādas: veicināt nacionālās pilsētvides politikas efektīvu attīstību, stiprināt federālā līmeņa saikni ar pilsētām, panākt federālās politikas atbilstību pilsētu vajadzībām, nodrošināt mēriem vadības un pārvaldības instrumentus un veidot forumu, kurā mēri var apmainīties ar idejām un informāciju. Lai cīnītos ar klimata pārmaiņām, vairāk nekā 1000 ASV pilsētas ir iesaistījušās ASV mēru Klimata aizsardzības nolīgumā, kas ir viena no vadošajām iniciatīvām.

Papildinformācija: www.usmayors.org

Reģionu komiteja. Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju politiska asambleja. Tās 344 locekļu, kas pārstāv ES visas 27 dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras. ES Pilsētu mēru pakta pilnveidošanā RK sadarbojas ar Eiropas Komisiju. Papildinformācija: www.cor.europa.eu

Pilsētu mēru pakts. ES dalībvalstis ir vienojušās līdz 2020. gadam samazināt to radītās CO2 emisijas vismaz par 20%. Pilsētu mēru pakta dalībnieki ir iesaistījušies šo politikas uzdevumu īstenošanā, oficiāli apņemoties panākt vēl lielāku samazinājumu un šajā nolūkā īstenojot Rīcības plānu ilgtspējīgai enerģijas izmantošanai.

Papildinformācija: www.eumayors.eu

Saprašanās memoranda parakstīšana: pamatinformācija.

Saprašanās memorands būs pieejams preses konferencē un tiešsaistē tūlīt pēc tā parakstīšanas.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar us-eu.cooperation@cor.europa.eu.

Apmeklējiet RK tīmekļa vietni — www.cor.europa.eu!

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja. Tās 344 locekļu, kas pārstāv ES visas 27 dalībvalstis, uzdevums ir iesaistīt vietējās un reģionālās pašvaldības un kopienas ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku. Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jākonsultējas ar RK par tām politikas jomām, kas skar reģionus un pilsētas. Komiteja var arī vērsties Eiropas Savienības Tiesā, ja ir pārkāptas tās tiesības vai ja tā uzskata, ka kādā ES tiesību aktā nav ievērots subsidiaritātes princips vai ignorētas reģionālo un vietējo pašvaldību pilnvaras.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar

Christian Gsodam

Tel. +32 (0) 2 282 2121

christian.gsodam@cor.europa.eu

Lai izlasītu iepriekšējos paziņojumus presei, noklikšķiniet šeit!


Side Bar