Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pranešimas spaudai

ES regionų ir vietos atstovų asamblėja

CoR/10/069.lt

COR/10/69

2010 m. spalio 5 d., Briuselis

RK plenarinėje sesijoje ES ir JAV merai įsipareigojo kovoti su klimato kaita

Regionų komiteto pirmininkė Mercedes Bresso ir Jungtinių Amerikos Valstijų merų konferencijos pirmininkė Elisabeth B. Kautz šiandien, dalyvaujant keliems šimtams vietos ir regionų politikų ir už klimato politiką atsakingai Komisijos narei Connie Hedegaard, pasirašė Susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo klimato politikos srityje. Po pasirašymo ceremonijos nauji miestai ir regionai, įsipareigoję kovoti su klimato kaita, prisijungė prie Merų pakto, kuris yra Europos Komisijos ir Regionų komiteto pradėta Europos klimato politikos iniciatyva. Šiuo metu paktas vienija 2000 miestų, 25 sostines ir 100 regionų.

Susitarimo memorandumas yra Regionų komiteto (RK) ir JAV merų konferencijos keleto mėnesių bendradarbiavimo vaisius, įkvėptas noro po nuvylusių Kopenhagos rezultatų judėti į priekį kovojant su klimato kaita. Siekiama, kad abipus Atlanto būtų sparčiau įgyvendinamos vietos lygio priemonės, kurios leistų pagerinti pastatų energinį naudingumą, skatintų plačiau naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir plėtoti mieste tvarų judumą bei keisti piliečių įpročius. Memorandumu taip pat norima paraginti vietos ir regionų lyderius pareikšti savo nuomonę rengiantis gruodžio mėnesį įvyksiančiam Kankūno aukščiausio lygio susitikimui klimato kaitos klausimais.

Už klimato politiką atsakinga Komisijos narė Connie Hedegaard prieš prasidedant pasirašymo ceremonijai sakydama kalbą Regionų komitete teigė, kad „be tarptautinių derybų ES reikia daryti pažangą ir siekiant, kad Europos ekonomika taptų nekenksminga klimatui. Pasaulyje vykstant aršiai konkurencijai, Europa turi išlaikyti pirmaujančią poziciją mažai anglies dioksido išskiriančių ateities technologijų srityje. Taip būtų galima skatinti ekologišką augimą, užtikrinti užimtumą ir sustiprinti energetinį saugumą. Būtent todėl Komisija ES ekonomikos dekarbonizavimą pasirinko vienu iš strategijos „Europa 2020“ ramsčių.“

Pirmininkė Elisabeth B. Kautz pareiškė, kad „tvirtas ES merų apsisprendimas saugoti klimatą tapo postūmiu įtraukti šį klausimą į nacionalinę darbotvarkę. JAV merai, kad apsaugotų aplinką, kuria ir įgyvendina tvarumo planus ir visa apimančias strategijas. Konferencija džiaugiasi galėdama su Europos Sąjungos Regionų komitetu pasirašyti Europos Komisijos pritarimo sulaukusį Susitarimo memorandumą, kuris padės toliau plėtoti mūsų glaudžią ir aktyvią partnerystę“.

Kalbėdama apie bendradarbiavimo susitarimą su JAV merais ir Kankūno susitikimui skirtą RK rezoliuciją, numatytą Komiteto rytdienos darbotvarkėje, pirmininkė Mercedes Bresso pasakė, kad „nacionalinių lyderių pareiga planetai – Kankūne pasirašyti teisiškai privalomą susitarimą dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo. Pasirašydami šį memorandumą ir telkdami vietos lygiu vykdomus kovos su klimato kaita veiksmus, vietos ir regionų lyderiai abipus Atlanto pabrėžia, kad būtinas skubus susitarimas. Visi kartu mes pasiūlysime naują vietos projektų finansavimo iš prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos modelį.“

RK plenarinė sesija taip pat tapo išskirtiniu įvykiu Merų pakto istorijoje, kadangi paktą pasirašė 2000-asis miestas (Satu Mare, Rumunija), 25-oji sostinė (Berlynas, Vokietija) ir 100-asis regionas (Mursija, Ispanija). Pirmininkė Mercedes Bresso pareiškė, kad „prasidėjo naujas Pakto gyvavimo etapas. Norint, kad visoje Europoje priimami Tvarios energijos veiksmų planai būtų veiksmingai įgyvendinami, šiandien labiau nei bet kada anksčiau yra svarbi politinė ir finansinė ES ir nacionalinių institucijų parama.“

Pirmininkės Mercedes Bresso pareiškimą patvirtina RK „Europa 2020“ platformos atlikta ES miestų ir regionų apklausa tvarios energijos politikos tema. Apklausa leido susipažinti su gerąja daugiau nei 200 vietos ir regionų valdžios institucijų iš visos Europos praktika ir nustatyti tris būtinus sėkmingo Europos „20-20-20“ tikslų įgyvendinimo vietos lygiu veiksnius: politinis vadovavimas, daugiapakopio valdymo principo taikymas ir biudžetinė bei techninė parama vietos valdžios institucijoms. Apklausos išvadas ir pasiūlymus dėl veiksmingesnių kovos su klimato kaita veiksmų vietos ir regionų lygiu RK taip pat perduos Europos Tarybos pirmininkui Herman Van Rompuy, kuris šiam klausimui aptarti pačioje 2011 m. pradžioje yra numatęs specialią Europos Vadovų Tarybos sesiją, skirtą energijos temai.

Papildoma informacija leidėjams

JAV merų konferencija. JAV merų konferencija (USCM) yra oficiali nešališka JAV miestus, turinčius 30 000 arba daugiau gyventojų, vienijanti organizacija. JAV yra 1 205 tokio dydžio miestai. Kiekvienam jų Konferencijoje atstovauja oficialiai išrinktas vadovas – meras. Pagrindiniai JAV merų konferencijos uždaviniai yra šie: skatinti vykdyti veiksmingą nacionalinę miestų politiką, stiprinti federalinio lygmens ir miestų ryšius, užtikrinti, kad federalinė politika atitiktų miestų poreikius, suteikti merams vadovavimo bei valdymo priemones ir sukurti forumą, kuriame merai galėtų pasidalyti idėjomis ir informacija. JAV merų klimato apsaugos susitarimas yra pavyzdinė iniciatyva, kurioje dalyvauja daugiau nei 1 000 su klimato kaita kovojančių JAV miestų.

Išsamesnės informacijos ieškokite: www.usmayors.org

Regionų komitetas. Regionų komitetas yra ES regionų ir vietos savivaldos atstovų politinė asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų. RK kartu su Europos Komisija deda pastangas, kad būtų plačiau taikomas ES merų paktas. Išsamesnės informacijos ieškokite: www.cor.europa.eu

Merų paktas. ES valstybės narės susitarė iki 2020 m. ne mažiau kaip 20 proc. sumažinti išmetamą CO2 kiekį. Pasirašiusieji Merų paktą dalyvauja siekiant minėto politinio tikslo, kadangi prisiėmė oficialų įsipareigojimą žengti dar toliau įgyvendindami Tvarios energijos veiksmų planą.

Išsamesnės informacijos ieškokite: www.eumayors.eu

Susitarimo memorandumo pasirašymas. Išsamesnės informacijos apie jo ištakas ieškokite čia.

Kai Susitarimo memorandumas bus pasirašytas, jis nedelsiant bus paviešintas spaudos konferencijoje ir paskelbtas internete.

Dėl tolesnio darbo teiraukitės us-eu.cooperation@cor.europa.eu

Apsilankykite Regionų komiteto interneto svetainėje www.cor.europa.eu

Regionų komitetas

Regionų komitetas yra ES regionų ir vietos savivaldos atstovų asamblėja. Komiteto, kurį sudaro 344 nariai iš visų 27 ES valstybių narių, misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas ir jų atstovaujamus piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti juos apie ES politiką. Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba privalo konsultuotis su Komitetu dėl regionams ir miestams aktualios politikos. Komitetas gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą, jeigu pažeidžiamos jo teisės arba jeigu jis mano, kad ES teisės aktas neatitinka subsidiarumo principo arba jame nepaisoma regionų ar vietos valdžios institucijoms suteiktų įgaliojimų.

Išsamesnės informacijos teiraukitės

Christian Gsodam

Tel. +32 (0) 2282 2121

christian.gsodam@cor.europa.eu

Norėdami susipažinti su ankstesniais pranešimais spaudai, spauskite čia.


Side Bar