Navigation path

Left navigation

Additional tools

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/10/69

Bryssel 5. lokakuuta 2010

Eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset kaupunginjohtajat sitoutuivat AK: n täysistunnossa ilmastotoimiin

Alueiden komitean puheenjohtaja Mercedes Bresso ja Yhdysvaltojen kaupunginjohtajien kokouksen puheenjohtaja Elisabeth B. Kautz allekirjoittivat tänään useiden satojen alue- ja paikallispäättäjien ja EU:n ilmastotoimikomissaarin Connie Hedegaardin läsnä ollessa yhteisymmärryspöytäkirjan yhteistyöstä ilmastotoimissa. Allekirjoitustilaisuuden jälkeen päästiin todistamaan uusien kaupunkien ja alueiden liittymistä kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen, joka on Euroopan komission ja AK:n käynnistämä eurooppalainen ilmastoaloite. Ilmastosopimusta on nyt sitoutunut tukemaan 2 000 kuntaa, 25 pääkaupunkia ja 100 aluetta.

Yhteisymmärryspöytäkirja on tulosta alueiden komitean (AK) ja Yhdysvaltojen kaupunginjohtajien kokouksen kuukausia kestäneestä yhteistyöstä, jonka pontimena on ollut halu edistää ilmastotoimia Kööpenhaminan laihojen tulosten jälkeen. Pöytäkirjan tavoitteena on, että molemmin puolin Atlanttia tehostetaan paikallisia toimia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi, uusiutuvien energialähteiden ja kestävän kaupunkiliikenteen edistämiseksi sekä kansalaisten käyttäytymisen muuttamiseksi. Tavoitteena on myös saada alue- ja paikallistason päättäjät tuomaan julki vaatimuksensa ennen joulukuussa pidettävää Cancúnin ilmastohuippukokousta.

Ilmastotoimikomissaari Connie Hedegaard totesi juuri ennen allekirjoitustilaisuutta alueiden komitealle pitämässään puheessa seuraavaa: "EU:n tulee kansainvälisten neuvottelujen rinnalla edistää Euroopan talouden ilmastoystävällisyyden parantamista. Euroopan on kyettävä säilyttämään etumatkansa vähähiilisessä teknologiassa tulevaisuuden kiivaassa maailmanlaajuisessa kilpailussa. Siten voimme vauhdittaa vihreää kasvua, turvata työpaikat ja vahvistaa energiavarmuuttamme. Komissio onkin nostanut hiilen määrän vähentämisen EU:n taloudessa yhdeksi Eurooppa 2020 ‑strategian pilareista.

Puheenjohtaja Elisabeth B. Kautz totesi: "Yhdysvaltojen kaupunginjohtajien voimakas sitoutuminen ilmastonsuojeluun on auttanut nostamaan aiheen valtakunnalliseen keskusteluun. Yhdysvaltojen kaupunginjohtajat laativat ja toteuttavat kestävyyssuunnitelmia ja kattavia ympäristönsuojelu­strategioita. Kaupunginjohtajien kokous on hyvin iloinen voidessaan allekirjoittaa Euroopan komission tukemana yhteisymmärryspöytäkirjan Euroopan unionin alueiden komitean kanssa tiiviiden ja vahvojen suhteidemme ylläpitämiseksi."

Viitaten Yhdysvaltojen kaupunginjohtajien kanssa solmittuun yhteistyösopimukseen sekä Cancúnin kokousta varten annettavaan AK:n päätöslauselmaan, joka oli komitean seuraavan päivän esityslistalla, puheenjohtaja Mercedes Bresso sanoi: "Maiden johtajilla on planeettaamme kohtaan velvollisuus solmia Cancúnissa kansainvälisesti sitova sopimus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Allekirjoittamalla tämän pöytäkirjan ja kokoamalla yhteen ruohonjuuritason ilmastotoimensa paikallis- ja aluejohtajat Atlantin molemmin puolin korostavat sopimuksen kiireellistä tarvetta. Aiomme ehdottaa yhdessä uutta mallia paikallishankkeiden rahoittamiseen päästökauppajärjestelmän avulla."

AK:n täysistunto oli merkkipaalu myös kaupunginjohtajien ilmastosopimukselle, sillä sen allekirjoitti järjestyksessä 2000. kaupunki (Satu Mare, Romania), 25. pääkaupunki (Berliini, Saksa) ja 100. alue (Murcia, Espanja). Puheenjohtaja Bresso totesi: "Ilmastosopimus on siirtymässä uuteen vaiheeseen. EU:n ja kansallisten elinten poliittista ja taloudellista tukea tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, jotta kaikkialla Euroopassa laadittavat kestävyysperiaatteiden mukaista energiankäyttöä koskevat toimintasuunnitelmat voidaan toteuttaa tehokkaasti."

Puheenjohtaja Bresson kehotukselle saadaan tukea AK:n Eurooppa 2020 ‑foorumin tekemästä selvityksestä, jossa kartoitetaan EU:n alueiden ja kuntien harjoittamia kestäviä energiapolitiikkoja. Kartoituksessa esitellään yli 200 paikallis- ja alueviranomaisen parhaita käytänteitä eri puolilta Eurooppaa ja nimetään kolme tekijää, jotka ovat välttämättömiä, jotta EU:n 20-20-20-tavoitteet voidaan toteuttaa onnistuneesti paikallistasolla: poliittinen johtajuus, monitasoinen lähestymistapa hallintoon sekä paikallisviranomaisille annettava taloudellinen ja tekninen tuki. AK aikoo lisäksi välittää kartoituksen tulokset ja ehdotuksensa ruohonjuuritason ilmastotoimien tehostamisesta paikallis- ja aluetasolla Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Herman Van Rompuylle, joka on kutsunut tämän asian käsittelemiseksi koolle erityisesti energiaan keskittyvän neuvoston kokouksen vuoden 2011 alussa.

Taustatietoa toimittajille

Yhdysvaltojen kaupunginjohtajien kokous: Yhdysvaltojen kaupunginjohtajien kokous (US Conference of Mayors, USCM) on yli 30 000 asukkaan yhdysvaltalaiskaupunkien puolueeton virallinen järjestö. Tämänkokoisia kaupunkeja on Yhdysvalloissa 1 205. Kutakin kaupunkia edustaa kokouksessa sen ylin vaaleilla valittu toimenhaltija: kaupunginjohtaja. Yhdysvaltojen kaupunginjohtajien kokouksen päätehtäviä ovat tehokkaan kansallisen kaupunkipolitiikan kehittäminen, liittovaltion ja kaupunkien suhteiden lujittaminen, liittovaltiotason politiikan ja kaupunkien tarpeiden yhteensopivuuden varmistaminen, johtamista ja hallintoa palvelevien välineiden tarjoaminen kaupunginjohtajien käyttöön sekä toimiminen kaupunginjohtajien välisen ideoiden ja tietojen vaihdon foorumina. Yhdysvaltojen kaupunginjohtajien ilmastonsuojelusopimus on lippulaivahanke, jonka puitteissa ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan on liittynyt yli tuhat yhdysvaltalaiskaupunkia.

Lisätietoja: www.usmayors.org

Alueiden komitea: Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia. AK kehittää yhdessä Euroopan komission kanssa EU:n kaupunginjohtajien ilmastosopimusta. Lisätietoja: www.cor.europa.eu

Kaupunginjohtajien ilmastosopimus: EU:n jäsenvaltiot ovat sopineet vähentävänsä hiilidioksidipäästöjään vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen allekirjoittaneet osallistuvat näiden poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen sitoutumalla virallisesti ylittämään kyseisen tavoitteen oman kestävyysperiaatteiden mukaista energiankäyttöä koskevan toimintasuunnitelmansa avulla.

Lisätietoja: www.eumayors.eu

Yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaminen: lisätietoa sen taustasta.

Yhteisymmärryspöytäkirja on saatavilla lehdistötilaisuudessa, ja se pannaan verkkoon heti allekirjoittamisen jälkeen.

Kysymyksiä voi lähettää seuraavaan osoitteeseen: us-eu.cooperation@cor.europa.eu

Tutustu AK:n verkkosivuihin osoitteessa: www.cor.europa.eu

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissio, Euroopan parlamentti sekä neuvosto ovat velvoitettuja kuulemaan AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Lisätietoja:

Christian Gsodam

P. +32 22822121

christian.gsodam@cor.europa.eu

Aiemmat lehdistötiedotteet ovat luettavissa täällä.


Side Bar