Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu

COR/10/69

Brüssel, 5. oktoober 2010

Euroopa ja USA linnapead annavad Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul lubaduse võtta kliimameetmeid

Regioonide Komitee president Mercedes Bresso ja USA linnapeade konverentsi president Elizabeth B. Kautz allkirjastasid täna mitmesaja piirkondliku ja kohaliku poliitiku ning ELi kliimameetmete voliniku Connie Hedegaardi ees vastastikuse mõistmise memorandumi kliimameetmetealase koostöö kohta. Seejärel ühinesid mitu uut linna ja piirkonda kliimameetmetega, allkirjastades Euroopa Komisjoni ja Regioonide Komitee algatatud linnapeade pakti. Linnapeade pakti on nüüd kaasatud nüüd 2000 linna, 25 pealinna ja 100 piirkonda.

Vastastikuse mõistmise memorandum on Regioonide Komitee ja USA linnapeade konverentsi mitme kuu koostöö vili ning oli ajendatud soovist teha pärast Kopenhaageni tippkohtumise pettumust valmistavaid tulemusi edusamme kliimameetmete alal. Selle abil soovitakse intensiivistada kohalikke meetmed mõlemal pool Atlandi ookeani, et parandada hoonete energiatõhusust, propageerida taastuvenergiaallikaid ja säästvat linnalist liikumiskeskkonda ning muuta inimeste käitumisharjumusi. Lisaks on memorandumi eesmärk ärgitada piirkondlikke ja kohalikke juhte väljendama oma seisukohti, mõeldes detsembris toimuvale Cancúni kliimatippkohtumisele.

Enne allkirjastamistseremooniat Regioonide Komitee poole pöördunud kliimameetmete volinik Connie Hedegaard märkis järgmist: „Rahvusvahelisi läbirääkimisi pidades peab EL ühtlasi hoogustama Euroopa majanduse kliimasõbralikuks muutmist. Euroopa peab püsima vähese süsinikdioksiidiheitega tulevikutehnoloogiate tihedas konkurentsis esirinnas. Seeläbi saame soodustada säästvat majanduskasvu, kaitsta töökohti ja suurendada energiajulgeolekut. Seepärast ongi komisjon teinud Euroopa Liidu majanduse süsinikdioksiidiheite vähendamisest ühe ELi 2020. aasta strateegia alustala.”

President Kautzi sõnul on „USA linnapeade kindel pühendumine kliimakaitsele aidanud kaasa selle teema toomisele riigi tähelepanu keskmesse. USA linnapead kavandavad ja rakendavad keskkonna kaitsmiseks jätkusuutlikkuse kavasid ja kõikehõlmavaid strateegiaid. Linnapeade konverentsil on väga hea meel allkirjastada Euroopa Komisjoni toetusel Euroopa Liidu Regioonide Komiteega vastastikuse mõistmise memorandum, et hoida ka edaspidi tihedat ja tugevat sidet.”

USA linnapeadega sõlmitud koostöölepingule ja järgmisel päeval Regioonide Komitees päevakorras olevale Cancúni kliimatippkohtumist käsitlevale resolutsioonile viidates ütles president Bresso, et „riigijuhtidel lasub meie planeedi ees kohustus allkirjastada Cancúnis siduv rahvusvaheline leping kasvuhoonegaaside vähendamiseks. Memorandumit allkirjastades ja kohaliku tasandi kliimameetmete jõude ühendades rõhutavad kohalikud ja piirkondlikud juhid mõlemal pool Atlandi ookeani pakilist vajadust kokkuleppe järele. Üheskoos kavandame uue mudeli kohalike projektide rahastamiseks saastekvootidega kauplemise süsteemi raames.”

Regioonide Komitee täiskogu istungjärk oli ühtlasi erilise tähtsusega linnapeade paktile: selle allkirjastas 2000. linn (Statu Mare, Rumeenia), 25. pealinn (Berliin, Saksamaa) ja 100. piirkondlik omavalitsus (Murcia, Hispaania). President Bresso sõnas: „Linnapeade pakt on jõudmas uude järku. Kui kogu Euroopas praegu vastu võetavaid säästva energia tegevuskavasid soovitakse tulemuslikult ellu viia, on Euroopa ja liikmesriikide institutsioonide poliitiline ja rahaline toetus olulisem kui kunagi varem.”

Presidendi üleskutset toetab ka Regioonide Komitee loodud ELi 2020. aasta strateegia järelevalveplatvormi uurimus ELi piirkondade ja linnade säästva energiapoliitika meetmete kohta. Selles tutvustatakse üle 200 kohaliku ja piirkondliku omavalitsusüksuse parimaid tavasid kogu Euroopas ning tuuakse esile kolm tegurit, mis on otsustava tähtsusega Euroopa 20-20-20-eesmärkide saavutamisel kohapeal: poliitiline juhtimine, mitmetasandiline valitsemine ning kohalike omavalitsuste rahaline ja tehniline toetamine. Regioonide Komitee edastab uuringu tulemused ning ettepanekud rohujuuretasandi kliimameetmete tõhususe suurendamiseks Euroopa Ülemkogu eesistujale Herman Van Rompuyle, kes on kutsunud selle küsimuse arutamiseks 2011. aasta alguseks kokku erakorralise energeetikanõukogu.

Taustteave toimetajatele

USA linnapeade konverents USA linnapeade konverents on ametlik erakondadeväline organisatsioon, mis koondab rohkema kui 30 000 elanikuga USA linnu. USAs on 1205 sellist linna. Iga linna esindab konverentsil tähtsaim valitud ametnik – linnapea. USA linnapeade konverentsi peaülesanne on edendada riigi tõhusa linnapoliitika arengut, tihendada föderaalvalitsuse ja omavalitsuste suhteid, tagada föderaalpoliitika vastavus linnade vajadustele, pakkuda linnapeadele juhtimis- ja haldamisvahendeid ning olla foorumiks, kus linnapead saavad jagada ideid ja teavet. USA linnapeade kliimakaitse kokkulepe on põhialgatus, milles üle 1000 linna on ühinenud võitluseks kliimamuutustega.

Lisateave aadressil www.usmayors.org

Regioonide Komitee Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike esindajate poliitiline kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondlikke ja kohalikke pädevusi. Regioonide Komitee teeb Euroopa Komisjoniga koostööd Euroopa Liidu linnapeade pakti edendamisel.

Lisateave aadressil www.cor.europa.eu

Linnapeade pakt ELi liikmesriigid on leppinud kokku vähendada aastaks 2020 oma süsinikdioksiidiheidet vähemalt 20 %. Selle eesmärgi saavutamisele kaasaaitamiseks on linnapeade pakti osalised võtnud ametlikult kohustuse minna veelgi kaugemale, viies ellu säästva energia tegevuskavasid.

Lisateave aadressil www.eumayors.eu

Lisateave vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamise kohta.

Memorandum on kohe pärast allkirjastamist kättesaadav pressikonverentsil ja veebis.

Küsimustega pöörduda aadressile us-eu.cooperation@cor.europa.eu.

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil www.cor.europa.eu

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondlikke ja kohalikke pädevusi.

Lisateave:

Christian Gsodam

Tel: +32 (0) 2 282 2121

christian.gsodam@cor.europa.eu

Varasemate pressiteadete lugemiseks klõpsake siia.


Side Bar