Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

COR/10/69

Bruxelles, den 5. oktober 2010

Borgmestre i Europa og USA giver tilsagn om klimaindsats på Regionsudvalgets plenarforsamling

Formanden for Regionsudvalget, Mercedes Bresso, og formanden for USA's Borgmesterkonference, Elizabeth B. Kautz, har netop undertegnet et aftalememorandum om klimaet. Flere hundrede regionale og lokale politikere samt EU's klimakommissær, Connie Hedegaard, var til stede under ceremonien. Borgmesteraftalen blev ved denne lejlighed undertegnet af endnu flere byer og regioner, som hermed har forpligtet sig til at deltage i det europæiske klimainitiativ, som iværksættes af Kommissionen og Regionsudvalget i fællesskab. Borgmesteraftalen er nu tiltrådt af 2000 byer, 25 hovedstæder og 100 regioner.

Aftalememorandummet er et resultat af flere måneders samarbejde mellem Regionsudvalget og USA's Borgmesterkonference, og tager udgangspunkt i et ønske om at sætte klimaet højere på dagsordenen efter de skuffende resultater af klimatopmødet i København. Målet er, at man på begge sider af Atlanten skal fremskynde foranstaltninger til at gøre bygninger mere energieffektive, udvikle bæredygtige energikilder og skabe bæredygtig trafik i byområder. Også borgernes adfærd skal ændres. Memorandummet skal også motivere de regionale og lokale ledere til at give udtryk for deres ønsker i opløbet til klimatopmødet i Cancun i december.

Klimakommissær, Connie Hedegaard, sagde i sin tale umiddelbart før undertegnelsesceremonien: "Sideløbende med de internationale forhandlinger bør EU arbejde hurtigere hen imod at gøre den europæiske økonomi mere klimavenlig. Europa skal bevare sin førerposition i den skarpe internationale konkurrence om fremtidens kulstoffattige teknologier. På den måde kan vi fremme grøn vækst, sikre arbejdspladser og styrke vores energisikkerhed. Derfor har Kommissionen gjort målet om en mere kulstoffattig EU-økonomi til en af prioriteterne i Europa 2020-strategien."

"Det er takket være USA's borgmestres store engagement i klimabeskyttelse, at dette spørgsmål er sat på den nationale dagsorden", sagde formanden for USA's Borgmesterkonference, Elizabeth B. Kautz. "USA's borgmestre udvikler og gennemfører i øjeblikket planer for bæredygtighed og omfattende strategier for miljøbeskyttelse. Det er med stor fornøjelse, at konferencen i dag kan undertegne et aftalememorandum med Regionsudvalget, som støttes af Kommissionen, da dette betyder, at vi kan fortsætte vores tætte og stærke forbindelser."

Samarbejdsaftalen med USA's borgmestre og Regionsudvalgets resolution om Cancun var på dagsordenen for Regionsudvalgets plenarforsamling den 5. oktober. I den anledning sagde Mercedes Bresso: "Nationale ledere har et ansvar over for vores planet, og bør derfor i Cancun underskrive en internationalt bindende aftale om nedbringelse af drivhusgasemissioner. Når de lokale og regionale ledere på begge sider af Atlanten undertegner dette memorandum, skaber de forbindelse mellem deres lokale klimaindsatser og understreger behovet for, at der hurtigt indgås en aftale. Inden for rammerne af ordningen for handel med emissionsrettigheder vil vi sammen foreslå en ny model til finansiering af lokale projekter."

Regionsudvalgets plenarforsamling var også skelsættende for Borgmesteraftalen, idet den blev undertegnet af by nr. 2000. (Satu Mare, RO), hovedstad nr. 25 (Berlin, DE) og region nr. 100 (Murcia, ES). Mercedes Bresso sagde: "Borgmesteraftalen går nu ind i en ny fase. Hvis den handlingsplan for bæredygtig energi, som er ved at blive vedtaget rundt omkring i hele Europa, skal gennemføres effektivt, er det vigtigere end nogensinde før, at europæiske og nationale institutioner bakker politisk og finansielt op om projektet."

Mercedes Bressos anmodning understøttes af resultaterne af Regionsudvalgets Europa 2020-plaforms undersøgelse om bæredygtige energipolitikker i EU's regioner og byer. Denne undersøgelse beskriver bedste praksis i mere end 200 lokale og regionale myndigheder i hele Europa og fastlægger tre succesfaktorer, der er nødvendige for at nå EU's 20-20-20-målsætninger, dvs. politisk lederskab, en strategi for forvaltning på flere myndighedsniveauer og teknisk støtte til lokale myndigheder. Regionsudvalget vil også fremsende resultaterne af undersøgelsen og dens forslag om mere effektive klimaindsatser på lokalt og regionalt niveau til formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, der har indkaldt til et særligt energirådsmøde i starten af 2011 med henblik på at debattere dette spørgsmål.

Baggrundsviden til redaktørerne

USA's Borgmesterkonference: USA's Borgmesterkonference er en tværpolitisk organisation i USA, der repræsenterer byer med mindst 30.000 indbyggere, dvs. 1.205 byer i alt. Hver enkelt by er repræsenteret i konferencen ved den højeste valgte politikker, dvs. byens borgmester. USA's borgmesterkonferences vigtigste opgaver er at fremme udviklingen af en effektiv national bypolitik og styrke forbindelserne mellem USA's byer. Endvidere skal den sikre, at den føderale politik opfylder byernes behov, og at borgmestre er i besiddelse af lederskabs- og forvaltningsværktøjer. Endelig er den et forum, der giver borgmestre mulighed for at udveksle ideer og information. USA's borgmestres klimabeskyttelsesaftale er flagskibsinitiativet, der bringer mere end 1000 af USA's byer sammen i kampen mod klimaforandringerne.

Mere information kan ses på www.usmayors.org.

Regionsudvalget: Regionsudvalget er EU's politiske forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser. Regionsudvalget samarbejder med Kommissionen om udviklingen EU's Borgmesteraftale. Mere information kan ses på www.cor.europa.eu.

Borgmesteraftalen: EU's medlemsstater er blevet enige om at nedbringe CO2-emissionerne med mindst 20 % inden 2020. Underskriverne af Borgmesteraftalen bidrager til disse politiske mål gennem en formel forpligtelse til at gå endnu længere end dette mål med gennemførelsen af deres handlingsplan for bæredygtig energi.

Mere information kan ses på www.eumayors.eu

Undertegnelsen af aftalememorandummet: mere information om baggrunden.

Aftalememorandummet vil være tilgængeligt under pressekonferencen samt online umiddelbart efter undertegnelsen.

Hvis der efterfølgende er spørgsmål, kan de rettes til: us-eu.cooperation@cor.europa.eu

Besøg Regionsudvalgets hjemmeside på www.cor.europa.eu

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. De 344 medlemmer fra de 27 EU-medlemsstater har til opgave at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtede til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder er blevet tilsidesat, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:

Christian Gsodam

Tlf. +32 (0) 2 282 2121

christian.gsodam@cor.europa.eu

Klik her for at læse tidligere pressemeddelelser.


Side Bar