Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

COR/10/69

V Bruselu dne 5. října 2010

Starostové Evropské unie a Spojených států potvrzují na plenárním zasedání Výboru regionů svou angažovanost v boji proti změně klimatu

Předsedkyně Výboru regionů Mercedes Bresso a předsedkyně Konference starostů Spojených států Elisabeth B. Kautz dnes podepsaly Memorandum o porozumění týkající se spolupráce při opatřeních v oblasti klimatu za přítomnosti několika set regionálních a místních politiků a komisařky EU pro opatření v oblasti změny klimatu paní Connie Hedegaardové. Po slavnostní akci se k Paktu starostů a primátorů – evropské iniciativě v oblasti klimatu, kterou zahájila Evropská komise a VR – připojila nová města a regiony. Na tomto paktu se nyní jako podpůrné struktury podílí 2 000 měst, 25 hlavních měst a 100 regionů.

Memorandum o porozumění je výsledkem několikaměsíční spolupráce mezi Výborem regionů a Konferencí starostů Spojených států, kteří byli vedeni přáním pokročit s plánem opatření v oblasti klimatu po neuspokojivých výsledcích kodaňského summitu. Účelem je urychlit místní opatření na obou kontinentech zaměřená na zlepšení energetické účinnosti budov, podpořit zdroje obnovitelné energie a udržitelnou městskou mobilitu a také změnit chování občanů. Cílem memoranda je rovněž mobilizovat regionální a místní vedoucí činitele, aby vyjádřili své požadavky v rámci přípravy summitu o změně klimatu v Cancúnu, který proběhne v prosinci.

Komisařka EU pro opatření v oblasti změny klimatu Connie Hedegaard ve svém projevu ve Výboru regionů těsně před slavnostním podepsáním prohlásila: „Vedle jednání na mezinárodní úrovni musí EU podporovat proces, který evropské hospodářství učiní šetrnějším ke klimatu. Evropa si potřebuje udržet vedoucí postavení v oblasti nízkouhlíkových technologií budoucnosti navzdory dravé konkurenci. Tímto způsobem můžeme stimulovat ekologický růst, ochránit pracovní místa a posílit naši energetickou bezpečnost. Z tohoto důvodu Komise učinila „dekarbonizaci“ hospodářství EU jedním z pilířů strategie Evropa 2020.“

Předsedkyně Elisabeth B. Kautz uvedla: „Pevný závazek amerických starostů chránit klima přispěl k tomu, že se tato problematika stala součástí celostátní agendy. Starostové Spojených států sestavují a provádějí plány zaměřené na udržitelnost a komplexní strategie na ochranu životního prostředí. Konference starostů je potěšena podepsáním memoranda o porozumění s Výborem regionů Evropské unie za podpory Evropské komise a pokračováním blízkého a pevného přátelství.“

V souvislosti s dohodou o spolupráci s americkými starosty a s usnesením Výboru regionů týkajícím se Cancúnu, které je na zítřejším programu Výboru, se předsedkyně Mercedes Bresso vyjádřila takto: „Vedoucí činitelé jednotlivých států jsou vůči naší planetě zodpovědní za to, že v Cancúnu podepíšou závaznou mezinárodní dohodu o snížení emisí skleníkových plynů. Tím, že podepíšou toto memorandum a sjednotí svou činnost na místní úrovni proti změně klimatu, místní a regionální političtí činitelé obou kontinentů zdůrazňují, že je naléhavě nutné dospět k dohodě. Společně navrhneme nový model pro financování místních projektů v rámci systému pro obchodování s emisemi.“

Plenární zasedání VR představovalo pro Pakt starostů a primátorů významný mezník, jelikož jej podepsalo 2 000. město (Satu Mare, Rumunsko), 25. hlavní město (Berlín, Německo) a 100. region (Murcia, Španělsko). Předsedkyně Bresso uvedla: „Pakt vstupuje do nové fáze. Pokud mají být účinně prováděny akční plány udržitelné energetiky, které jsou přijímány v celé Evropě, je nyní více než kdy jindy důležitá politická a finanční podpora institucí EU a institucí jednotlivých států."

Ve prospěch výzvy předsedkyně Bresso hovoří i závěry průzkumu platformy Výboru regionů pro monitorování strategie Evropa 2020 o udržitelných energetických politikách regionů a měst EU. Tento průzkum prezentuje osvědčené postupy více než 200 místních a regionálních orgánů z celé Evropy a určuje tři nezbytné faktory pro úspěšné dosažení evropských cílů 20-20-20 v praxi: politické vedení, přístup založený na víceúrovňové správě a rozpočtová podpora a technická asistence poskytovaná místním orgánům. Výbor regionů rovněž zašle závěry průzkumu a návrhy na účinnější boj zdola proti změně klimatu na místní a regionální úrovni předsedovi Evropské rady Hermanu Van Rompuyovi, který na začátek roku 2011 svolal zvláštní radu věnovanou energetice, na níž bude tato otázka projednána.

Průvodní informace pro redaktory

Konference starostů Spojených států: oficiální nadstranické sdružení měst Spojených států s 30 000 a více obyvateli. Ve Spojených státech je 1 205 takových měst. Každé město je v konferenci zastoupeno prostřednictvím svého nejvyššího voleného činitele – starosty. Mezi prvořadé úkoly Konference starostů Spojených států patří podporovat rozvoj účinné celostátní městské politiky, posílit vztahy mezi federální úrovní a městy, zajistit, aby federální politika odpovídala potřebám měst, poskytovat starostům nástroje v oblasti vedení a řízení a vytvořit fórum, v jehož rámci mohou starostové sdílet nápady a informace. Dohoda amerických starostů o ochraně klimatu je vůdčí iniciativou, která sdružuje přes 1 000 amerických měst v boji proti změně klimatu.

Více informací naleznete na těchto internetových stránkách: www.usmayors.org

Výbor regionů: Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci. Výbor regionů spolupracuje s Evropskou komisí na rozvoji Paktu starostů a primátorů EU. Více informací naleznete na těchto internetových stránkách: www.cor.europa.eu

Pakt starostů a primátorů EU: členské státy se dohodly, že do roku 2020 sníží své emise CO2 nejméně o 20 %. Signatáři Paktu starostů a primátorů přispívají k těmto cílům politiky prostřednictvím oficiálního závazku, jímž je překročení tohoto cíle prováděním jejich akčních plánů udržitelné energetiky.

Více informací naleznete na těchto internetových stránkách: www.eumayors.eu

Podepsání memoranda o porozumění: více informací o jeho vzniku.

Memorandum o porozumění bude k dispozici na tiskové konferenci a ihned po podepsání na internetu.

Informace o souvisejících tématech získáte na této e-mailové adrese:

us-eu.cooperation@cor.europa.eu

Navštivte internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 členských států EU je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Další informace poskytnou:

Christian Gsodam

Tel. +32 (0)2 282 2121

christian.gsodam@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy jsou k dispozici zde.


Side Bar