Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

COR/10/69

Брюксел, 5 октомври 2010 г.

Европейските и американските кметове се договориха за действия в областта на климата на пленарната сесия на КР

Днес председателката на Комитета на регионите Мерчедес Бресо и председателката на Конференцията на кметовете от САЩ Елизабет Б. Кауц подписаха Меморандум за разбирателство за сътрудничество по въпросите на изменението на климата, в присъствието на няколкостотин местни и регионални политици и еврокомисаря за действия в областта на климата Кони Хедегард. След церемонията още градове и региони се присъединиха към европейската инициатива за действия в областта на климата, подета от Европейската комисия и КР чрез подписването на Конвента на кметовете. Понастоящем към Конвента се числят 2000 градове, 25 столици и 100 региона като подкрепящи структури.

Меморандумът за разбирателство (Memorandum of Understanding) е резултат от няколкомесечното сътрудничество между Комитета на регионите (КР) и Конференцията на кметовете на САЩ, водени от желанието да постигнат напредък в изпълнението на програмата за действия в областта на климата след разочароващите резултати от Копенхаген. Стремежът е да се ускори приемането на мерки по места и от двете страни на Атлантическия океан, за да се повиши енергийната ефективност на сградите, да се насърчава използването на възобновяемите енергийни източници и да се стимулира устойчивата градска мобилност, както и да се промени поведението на гражданите. Целта на меморандума е още да се мобилизират местните и регионалните лидери да заявят на висок глас исканията си в периода на подготовка за срещата на високо равнище в Канкун през декември.

В словото си пред Комитета на регионите малко преди подписването еврокомисарят за действия в областта на климата Кони Хедегард заяви: „Успоредно с международните преговори ЕС трябва да продължава процеса по превръщането на европейската икономика в щадяща климата. Европа трябва да запази водещата си позиция в областта на нисковъглеродните технологии на бъдещето в условията на яростна световна конкуренция. По този начин ще стимулираме зеления растеж, ще запазим работните места и ще укрепим енергийната си сигурност. Поради това Комисията определи намаляването на въглеродните емисии от европейската икономика за един от стълбовете на стратегията „Европа 2020“.“

Елизабет Б. Кауц каза: „Сериозният ангажимент на американските кметове с опазването на климата е от ключово значение за поставянето на този въпрос в националния дневен ред. Кметовете в САЩ изработват и прилагат планове за устойчивост и цялостни стратегии за опазване на околната среда. Нашата Конференция истински се радва, че сключва този Меморандум за разбирателство с Комитета на регионите на Европейския съюз, с подкрепата на Европейската комисия, за да продължи тесните и активни връзки.“

По повод на споразумението за сътрудничество с американските кметове и на резолюцията на КР за Канкун, включена в утрешния дневен ред на Комитета, Мерчедес Бресо заяви: „Националните лидери носят отговорност пред нашата планета и затова трябва да подпишат в Канкун международно обвързващо споразумение за намаляване на емисиите на парникови газове. Чрез подписването на този меморандум и обединяването на гражданските действия в областта на климата, местните и регионалните лидери от двете страни на Атлантическия океан подчертават необходимостта от спешно споразумение. Заедно предлагаме нов модел за финансиране на местни проекти от Схемата за търговия с емисии.“

Пленарната сесия на КР беше и важен момент за Конвента на кметовете, тъй като към него се присъединиха 2000-ият град (Сату Маре, Румъния), 25-ата столица (Берлин, Германия) и 100‑ният регион (Мурсия, Испания). Мерчедес Бресо каза: „Конвентът навлиза в нов етап. За да се приложат ефективно навсякъде в Европа плановете за действие за устойчива енергетика, сега повече от всякога е необходима политическата и финансова подкрепа от европейските и националните институции.“

Изводите от изследване, проведено от Платформата за наблюдение на „Европа 2020“ на КР за устойчиви енергийни политики от регионите и градовете в ЕС (sustainable energy policies by EU regions and cities), говорят в подкрепа на призива на Мерчедес Бресо. В изследването са представени добрите практики от над 200 местни и регионални власти от цяла Европа и са посочени трите фактора, необходими за успешното постигане на целите на Европа 20-20-20 по места: политическа ангажираност, многостепенното управление и бюджетна и техническа подкрепа за местните власти. КР ще изпрати изводите от изследването и своите предложения за по-ефективни действия в областта на климата на най-близкото до гражданите равнище до председателя на Европейския съвет Херман Ван Ромпой, който в началото на 2011 г. ще свика специален съвет по въпросите на енергетиката.

Информация за редакторите

Конференция на кметовете на САЩ: Конференцията на кметовете на САЩ е официалната непартийна организация на американските градове с население от над 30 000 души. В САЩ има 1 205 такива градове. Всеки от тях е представен в Конференцията от своето главно длъжностно лице на изборна длъжност — кмета. Конференцията на кметовете на САЩ изпълнява следните основни задачи: насърчава разработването на ефективна национална градска политика, укрепва отношенията между градовете и федералните власти, гарантира съответствие между нуждите на градовете и федералната политика, предоставя на кметовете инструменти за управление, изгражда форуми, на които кметовете да могат да споделят идеи и информация. Водещата им инициатива в борбата срещу изменението на климата е споразумение между американските кметове за опазване на климата, към което са се присъединили над 1000 американски градове.

За повече информация: www.usmayors.org

Комитет на регионите: Комитетът на регионите е политическа асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27‑те държави‑членки е да включат представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета по политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти. КР си сътрудничи с Европейската комисия по изработването на Конвента на кметовете на ЕС. За повече информация: www.cor.europa.eu

Конвент на кметовете: Държавите-членки на ЕС постигнаха съгласие да намалят емисиите си на CO2 с поне 20% до 2020 г. Подписалите Конвента на кметовете допринасят за постигането на политическите цели чрез поетия официален ангажимент да надминат тази цел чрез прилагането на Планове за действие за устойчива енергетика.

За повече информация: www.eumayors.eu

Подписване на Меморандума за разбирателство: повече информация за изготвянето му.

Меморандумът за разбирателство ще бъде предоставен на медиите и на разположение в интернет веднага след подписването му.

За допълнителни въпроси: us-eu.cooperation@cor.europa.eu

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Комитет на регионите

Комитетът на регионите е Асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави-членки е да включат представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета по политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

За повече информация моля, свържете се с:

Кристиан Гсодам

тел.: +32 (0)2 282 2121

christian.gsodam@cor.europa.eu

За да прочетете предишни съобщения за медиите, натиснете тук.


Side Bar