Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

COR/10/5

Bryssel den 14 januari 2010

Oettinger och Hedegaard uppmanades att i högre grad involvera den lokala och regionala nivån i kampen mot klimatförändringar

Luc Van den Brande, ordförande för EU:s regionkommitté (ReK) uppmanade de nominerade kommissionsledamöterna med ansvar för energi och klimatåtgärder att erkänna den nyckelroll som den lokal och regional nivån spelar för att minska energiförbrukningen och hantera klimatförändringarnas orsaker och effekter.

I ett anförande inför Europaparlamentets utfrågningar av Günther Oettinger och Connie Hedegaard framhöll ordförande Luc Van den Brande följande: "De nationella ledarnas oförmåga att komma överens om konkreta åtgärder för att ta itu med klimatförändringarna eller fastställa bindande mål för minskningen av växthusgasutsläppen har visat ännu tydligare än tidigare att den lokala och regionala nivån måste axla en stor del av detta ansvar. Det finns bokstavligt talat tusentals exempel på lokala och regionala myndigheter som vidtar konkreta åtgärder för att minska utsläppen och bekämpa den globala uppvärmningen. Det massiva stödet för borgmästarförsamlingen visar detta, och Regionkommittén har utarbetat ett stort antal yttranden som understryker engagemanget och viljan hos myndigheterna under den nationella nivån att ta itu med dessa frågor."

ReK har blivit en alltmer aktiv partner till borgmästarförsamlingen, ett initiativ som Europeiska kommissionen inledde 2008 för att uppmuntra lokala politiska ledare att åta sig att minska energiförbrukningen och utsläppen och utveckla användningen av förnybara energikällor. Många av ReK:s ledamöter eller de lokala och regionala myndigheter de företräder återfinns bland de mer än 1 000 parter som undertecknat borgmästaravtalet. Luc Van den Brande uppmanade Oettinger, vars ansvar för energiportföljen inbegriper borgmästaravtalet, att ge ReK en tydligare och aktivare roll i utvecklingen av borgmästarförsamlingen. Han hänvisade i det sammanhanget till kommitténs insatser på senare tid för att skapa ett samarbete med den amerikanska borgmästarkonferensen. Ett undertecknande av överenskommelsen förväntas inom de kommande månaderna och kommer att möjliggöra ett utbyte av goda metoder mellan borgmästare på båda sidor om Atlanten. ReK:s övervakningsplattform för Lissabonstrategin har också nyligen inlett ett samråd i samarbete med borgmästarförsamlingen i syfte att upprätta en omfattande databas över klimatåtgärder på lokal och regional nivå i hela EU.

"ReK har stött borgmästarförsamlingen ända från starten, och vi har konsekvent uppmuntrat våra ledamöter och de lokala och regionala myndigheter som de företräder att underteckna avtalet. Vi anser emellertid att avtalet kan få ännu större betydelse, vilket också visas av förhandlingarna med den amerikanska borgmästarkonferensen. Vårt nätverk av kontakter med andra sammanslutningar och organisationer som företräder lokala och regionala myndigheter på andra platser i världen ger oss en stark ställning när det gäller att arbeta fram liknande samarbetsavtal, och vi har djärva men genomförbara ambitioner om att skapa ett globalt nätverk för klimatåtgärder på lokal och regional nivå. Vi uppmanar den nominerade kommissionsledamoten Oettinger att formellt ge kommittén en roll inom borgmästarförsamlingen. Som EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare bör ReK vara den första kontaktpunkten för alla EU-relaterade frågor som berör myndigheter på nivån under den nationella, och ReK är redo att utgöra denna grundbult inom ramen för borgmästaravtalet."

Borgmästaravtalet är emellertid bara ett initiativ bland många, och Luc Van den Brande bad den nominerade kommissionären för klimatåtgärder, Connie Hedegaard, att förklara hur hon planerade att främja den lokala och regionala nivåns deltagande i EU:s kollektiva svar på misslyckandet i Köpenhamn. "EU har uttryckt sin besvikelse över bristen på ambition i Köpenhamnsavtalet, och har åtagit sig att fortsätta sina satsningar på att reducera utsläppen. Dessa satsningar måste nu också inbegripa det arbete som görs av regionala och lokala myndigheter, och vi ser fram emot att få se den nominerade kommissionären Connie Hedegaards förslag om hur flernivåstyre ska tillämpas i arbete med denna fråga. Regionkommitténs arbete i så skilda frågor som EU:s system för utsläppshandel, transportrelaterade utsläpp och avfallsåtervinning m.m. visar tydligt att den lokala och regionala nivån har en uppsjö av erfarenheter när det gäller dessa frågor. Vi hoppas och förväntar oss att den nya kommissionsledamoten för klimatåtgärder kommer att dra fördel av dessa kunskaper som en del i en övergripande europeisk strategi", sa Luc Van den Brande.

Mer information om ReK:s ståndpunkter i fråga om klimatförändringar och energi, inbegripet borgmästarförsamlingen, hittar man på ReK:s webbplats.

Besök Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare. Kommitténs 344 ledamöter kommer från EU:s alla 27 medlemsstater, och deras uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU-politiken. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén på politikområden som berör städer och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftningen strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

För ytterligare information kontakta

Chris Jones

Tfn +32 25468751

christopher.jones@cor.europa.eu

För att läsa tidigare pressmeddelanden, klicka här


Side Bar