Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

COR/10/5

Brusel 13. januára 2010

Günther Oettinger a Connie Hedegaard by mali miestnu a regionálnu úroveň viac zapájať do riešenia problematiky klimatických zmien

Luc Van den Brande, predseda Výboru regiónov EÚ (VR), vyzval kandidátov na posty členov Komisie zodpovedných za energetiku a opatrenia na ochranu klímy, aby vzali na vedomie, že miestna a regionálna úroveň výraznou mierou pomáha znižovať spotrebu energie a odstraňovať dôvody a zmierňovať vplyvy klimatických zmien.

Pred blížiacim sa vypočutím Günthera OettingeraConnie Hedegaard v Európskom parlamente predseda Van den Brande uviedol: „Skutočnosť, že vedúci štátni činitelia neboli schopní dohodnúť sa na konkrétnych krokoch, ktoré by umožnili riešiť otázku klimatických zmien ani stanoviť záväzné ciele zníženia emisií skleníkových plynov, ukázala jasnejšie než kedykoľvek predtým, že práve miestna a regionálna úroveň bude musieť vziať na svoje plecia väčšinu tejto zodpovednosti. Existujú doslova tisícky príkladov konkrétnych krokov, ktoré podnikli miestne a regionálne orgány na zníženie emisií a boj proti klimatickým zmenám, o čom svedčí aj obrovská podpora, ktorej sa teší Dohovor starostov. Výbor regiónov vypracoval kvantá stanovísk, ktoré zdôrazňujú, že orgány verejnej správy pôsobiace na nižšej než celoštátnej úrovni sú ochotné a motivované prispieť svojim dielom k riešeniu týchto otázok.“

VR sa stáva čoraz aktívnejším partnerom v Dohovore starostov. Túto iniciatívu odštartovala v roku 2008 Európska komisia s cieľom podnietiť politických činiteľov na miestnej úrovni, aby sa zasadzovali za zníženie emisií a rozvíjali využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, pričom medzi viac ako 1 000 signatármi dohovoru je aj mnoho členov VR, resp. miestnych a regionálnych orgánov, ktoré zastupujú. Pán Van den Brande vyzval pána Oettingera, ktorého oblasť zodpovednosti zahŕňa aj Dohovor starostov, aby výboru pri rozvoji tejto iniciatívy vyhradil jasnejšiu a aktívnejšiu úlohu. Spomenul pritom nedávne úsilie VR uzavrieť dohodu o spolupráci s Konferenciou starostov USA. Táto dohoda by mala byť podpísaná v nasledujúcich mesiacoch a umožní výmenu osvedčených postupov medzi starostami na oboch stranách Atlantiku. Platforma VR na monitorovanie Lisabonskej stratégie začala nedávno, tiež v spolupráci s Dohovorom starostov, konzultačný proces zameraný na vytvorenie rozsiahlej databázy opatrení na ochranu klímy na miestnej a regionálnej úrovni v celej EÚ.

„VR rozhodne podporoval Dohovor starostov už od jeho vzniku. Sústavne sme našich členov a miestne a regionálne orgány, ktoré zastupujú, nabádali, aby sa k tejto iniciatíve pridali. Myslíme si však, že vďaka dohovoru sa dá dosiahnuť ešte oveľa viac, ako to ukázali aj rokovania s Konferenciou starostov USA. Naše kontakty s inými združeniami a organizáciami zastupujúcimi miestne a regionálne orgány v iných častiach sveta nám dávajú možnosť uzatvárať podobné dohody o spolupráci, a stanovili sme si odvážny, ale dosiahnuteľný cieľ vytvoriť globálnu sieť pre činnosť v oblasti klimatických zmien na miestnej a regionálnej úrovni. Vyzývame preto dezignovaného člena Komisie , aby aj formálne potvrdil úlohu VR v Dohovore starostov. VR by ako zhromaždenie EÚ združujúce miestnych a regionálnych zástupcov mal byť prvým partnerom, na ktorého sa treba obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok na úrovni EÚ, ktoré sa týkajú alebo ovplyvňujú orgány verejnej správy na nižšej než celoštátnej úrovni. VR je pripravený byť takýmto spojovacím prvkom v Dohovore starostov."

Dohovor starostov je však len jednou z mnohých iniciatív a pán Van den Brande požiadal dezignovanú členku Komisie zodpovednú za opatrenia na ochranu klímy, aby vysvetlila, ako chce podporiť zapojenie miestnej a regionálnej úrovne do spoločného postupu, ktorým bude EÚ reagovať na neúspech kodanských rokovaní. „EÚ vyjadrila svoje sklamanie nad tým, že kodanská dohoda nestanovuje odvážnejšie ciele a zaviazala sa pokračovať vo svojom úsilí v oblasti znižovania emisií. V tomto úsilí treba teraz zohľadniť aj prácu miestnych a regionálnych orgánov, preto od dezignovanej členky Komisie pani Hedegaard očakávame, že predloží svoje návrhy na zavedenie viacúrovňového riadenia v tejto oblasti. Práca Výboru regiónov v takých rôznorodých oblastiach, akými sú systém obchodovania s emisiami, emisie z dopravy, recyklácia odpadu a mnohé ďalšie, jasne ukazuje, že miestna a regionálna úroveň oplýva v tejto súvislosti bohatými skúsenosťami. Dúfame a očakávame, že nová členka Komisie zodpovedná za opatrenia na ochranu klímy využije tento know-how ako súčasť celoeurópskej stratégie,“ povedal pán Van den Brande.

Viac informácií o postoji VR k otázkam klimatických zmien a energetiky, vrátane Dohovoru starostov, nájdete na internetovej stránke VR.

Navštívte internetovú stránku Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore ES žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Chris Jones

Tel. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy nájdete tu


Side Bar