Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/10/5

Bruksela, 13 stycznia 2010 r.

Günther Oettinger i Connie Hedegaard wzywają do większego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w przeciwdziałanie zmianom klimatu

Przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande wezwał desygnowanych komisarzy ds. energii i ds. klimatu do uznania kluczowej roli, jaką władze lokalne i regionalne odgrywają w zmniejszaniu zużycia energii i analizowaniu przyczyn i skutków zmian klimatu.

Zabrawszy głos przed przesłuchaniami Günthera Oettingera i Connie Hedegaard w Parlamencie Europejskim, przewodniczący Van den Brande powiedział, że przez to, iż szefowie państw nie są w stanie porozumieć się co do konkretnych działań w sprawie zmian klimatu lub wiążących celów w zakresie obniżenia emisji gazów cieplarnianych, jeszcze wyraźniej niż dotąd widać, że władze lokalne i regionalne muszą przejąć znaczną część odpowiedzialności za te zagadnienia. Można mnożyć przykłady bezpośrednich działań podejmowanych przez władze lokalne i regionalne na rzecz ograniczenia emisji i zwalczania globalnego ocieplenia. Jednym z nich jest masowe poparcie Porozumienia między burmistrzami, a Komitet Regionów przyjął mnóstwo opinii podkreślających wyrażane przez władze lokalne i regionalne zaangażowanie i chęć zajęcia się tymi problemami.

KR jest coraz aktywniejszym partnerem „Porozumienia między burmistrzami” – zapoczątkowanej w 2008 r. inicjatywy Komisji Europejskiej, mającej zachęcić lokalnych przywódców politycznych do angażowania się w redukcję emisji i opracowanie metod wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu, że wielu członków KR-u reprezentuje władze lokalne i regionalne, są oni licznie reprezentowani wśród przeszło 1000 sygnatariuszy porozumienia. Przewodniczący Van den Brande zwrócił się do Günthera Oettingera, którego zakres kompetencji obejmuje „Porozumienie między burmistrzami”, do wyznaczenia KR-owi wyraźniejszej i bardziej aktywnej roli w pracach dotyczących tego porozumienia. Przytoczył przy tym niedawne działania Komitetu na rzecz porozumienia o współpracy z Amerykańską Konferencją Burmistrzów, które ma zostać podpisane w nadchodzących miesiącach i które umożliwi wymianę wzorcowych praktyk między burmistrzami po obu stronach Atlantyku. Niedawno w ramach Platformy Monitorowania Procesu Lizbońskiego również rozpoczęto konsultacje w sprawie współpracy w ramach „Porozumienia między burmistrzami”. Jej celem jest sporządzenie obszernej bazy danych o działaniach podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym w całej Unii Europejskiej w związku ze zmianami klimatu.

„Komitet Regionów od początku zdecydowanie popierał inicjatywę «Porozumienia między burmistrzami» i stale zachęcał swoich członków oraz reprezentowane przez nich władze lokalne i regionalne do udziału w tym porozumieniu. Uważamy jednak, że w ramach porozumienia można zrobić o wiele więcej, jak to pokazują nasze negocjacje z Amerykańską Konferencją Burmistrzów. Nasza sieć kontaktów z innymi stowarzyszeniami i organizacjami reprezentującymi władze lokalne i regionalne w innych częściach świata stawia nas na silnej pozycji negocjatora podobnych porozumień o współpracy. Mamy ambicję zrealizowania śmiałego lecz osiągalnego celu utworzenia globalnej sieci działań na rzecz klimatu na poziomie lokalnym i regionalnym. Zwracamy się do desygnowanego komisarza Güntera Oettingera o sformalizowanie roli Komitetu Regionów w «Porozumieniu między burmistrzami». Komitet, jako zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE, powinien stać się punktem pierwszego kontaktu we wszystkich sprawach unijnych dotyczących władz lokalnych i regionalnych i mających na nie wpływ; Komitet jest gotów odgrywać tę kluczową rolę w «Porozumieniu między burmistrzami»”.

Porozumienie jest jedynie jedną z wielu inicjatyw. Dlatego też przewodniczący Van den Brande zwrócił się do Connie Hedegaard, desygnowanej komisarz ds. działań na rzecz klimatu, o wyjaśnienie, w jaki sposób zamierza ona popierać włączenie władz lokalnych i regionalnych we wspólną reakcję UE na fiasko szczytu w Kopenhadze. „UE wyraziła rozczarowanie mało ambitnym porozumieniem kopenhaskim i zadeklarowała, że będzie dalej starać się ograniczać emisje. W ramach tych działań należy obecnie uznać wkład władz lokalnych i regionalnych w te starania. Oczekujemy zatem, że desygnowana komisarz Connie Hedegaard przedstawi swoje propozycje dotyczące przyjęcia wielopoziomowego podejścia do tej kwestii. Z prac Komitetu Regionów, dotyczących tak różnych zagadnień, jak m.in. unijny system handlu emisjami, emisje w transporcie i recykling odpadów, jasno widać, że poziom lokalny i regionalny dysponują bogatymi doświadczeniami w zakresie rozwiązywania tych problemów. Mamy nadzieję i oczekujemy, że nowa komisarz ds. działań na rzecz klimatu wykorzysta tę wiedzę i włączy ją do ogólnej strategii europejskiej" – stwierdził przewodniczący.

Więcej informacji na temat stanowiska KR-u w sprawie zmian klimatu i kwestii związanych z energią, w tym Porozumienia między burmistrzami, można znaleźć na stronie internetowej KR-u.

Zapraszamy na strony internetowe KR-u: www.cor.europa.eu.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków z wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz społeczności, które reprezentują, w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli naruszone zostały jego prawa lub jeśli uznał, że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Więcej informacji udziela:

Chris Jones

tel. +32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe – kliknij tutaj.


Side Bar